Evidenta – Date cu caracter personal

Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

Identitatea operatorului : Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Perasoanelor Gura Humorului, este o instituție publică din cadrul Consiliului Local al orașului Gura Humorului – Primăria orașului Gura Humorului, cu sediul în orașul Gura Humorului, strada Avram Iancu, nr.1, telefon/fax : 0230/231206 , fiind operator de date cu caracter personal care desfășoară activități de prelucrare, notificat de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Cararcter personal cu nr. 2005.

Instituția noastră prelucrează, prin mijloace automatizate și manuale, următoarele categorii de date cu caracter personal : numele și prenumele, prenumele părinților, sexul, data și locul nașterii, datele din actele de stare civilă, adresa de domiciliu/reședință, profesia, seria și numărul actului de identitate.

 Activitățile specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate în principal prin următoarele acte normative :

 * Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul , reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

* Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor , cu modificările și completările ulterioare ;

* Hotărârea Guvernului nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul reședința și actele de identitate ale cetățenilor români ;

* Hotărârea Guvernului nr.839/2006 privind forma și conținutul actelor de identitate , ale autcolantului privind stabilirea reședinței și ale cărții de imobil ;

* Legea nr.119/1996, republicată cu privire la actele de stare civilă ;

* Hotărârea Guvernului nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă ;

  1. Scopul prelucrării : datele cu caracter personal ale cetățenilor români sunt prelucrate de instituția noastră în următoarele scopuri : evidența persoanelor și stare civilă. Potrivit prevederilor actelor normative în vigoare actualizarea și valorificarea datelor din Registrul Național de Evidență a Persoanelor (R.N.E.P.) se realizează de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date ( D.E.P.A.B.D.) din cadrul M.A.I. și de către Serviciile Publice Comunitare de Evidență a Peroanelor .
  2. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate de instituția noastră sunt instituțiile /autoritățile cu atribuții în domeniile : apărare, ordine publică, securitate națională și justiție, administrație publică, sănătate, fiscal, asigurări sociale de stat, la care se adaugă unele persoane juridice de drept privat și persoanele fizice, în condițiile legii.

   Prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în cadrul activităților în domeniul apărării și siguranței naționale, conform art.2 , alin.7 din această lege.

De asemenea în situațiile prevăzute de art.16, alin.1 coroborat cu art.2 , alin.5 din aceeași lege, prevederile art.13 nu se aplică în cazul prelucrării de date cu caracter personal efectuate în cadrul activităților de prevenire, cercetare și reprimare a infracțiunilor și menținerii a ordinii publice, precum și al altor activități desfășurate în domeniul dreptului penal, dacă prin aplicarea acestora este prejudiciată eficiența acțiunii sau domeniul urmărit în îndeplinirea atribuțiilor legale ale autorității publice.

  1. Informații suplimentare : Datele personale sunt colectate cu ocazia depuneriidocumentelor necesare în vederea eliberării actelor de identitate, în aplicarea prevederilor Ordonanție de Urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, repubicată, cu modificările și completările ulterioare, sau sunt comunicate de către instituțiile prevăzute la art.9 alin.(4) din același act normativ.

În conformitate cu prevederile art.12 – 14 din Legea nr.677/2001, cu modificările și completările ulterioare, persoanele vizate au următoarele drepturi :

* dreptul la informare ( art.12) ;

* dreptul la aces la datele personale proprii ( art.13) ;

* dreptul de intervențieasupra datelor ( art.14) ;

Dreptul de opoziție , prevăzut la art.15 din lege, nu poate fi exervitat în cazul prelucrărilor efectuate de către instituția noasr, în condițiile expuse anterior, întrucât datele cu caracter persoanl sunt prelucrate în temeiul unor prevederi legale exprese și, prin urmare, persoana vizată nu se opune la această prelucrare, după cum este prevăyut în art.15 alin.(1).

Exervitatea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unor cereri scrise, datate și semnate, adresate instituției noastre.

Totodată, Legea nr.677/2001, cu modificările și completările ulterioare, recunoaște și garantează următoarele drepturi ale persoanelor vizate :

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) ;

– dreptul de a se adresa justiției (art.18).

Potrivit actelor normative, furnizarea unor date u caracter personal se poate realiza numai după obținerea , în prealabil, a consimțământului scris al persoanelor vizate.

–    astfel, la sediul S.P.C.L.E.P. Gura Humorului este înregistrată o cerere privind comunicarea unor date cu caracter personal , în mod obligatoriu va fi obținut mai întâi consimțământul scris al persoanei vizate, prin carea aceasta declară în mod expres și neechivoc că este sau nu de acord cu furniyarea datelor solicitate.

– în cazul în care persoana vizată a fost de acord cu furnizarea acestor date se vor comunica persoanei interesate informațiile solicitate.

Consimțământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justificat.

Luând în considerare necesitatea asigurării unei protecții eficiente a drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter persoanl sunt supuse prelucrării, în special în cazul anumitor operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care prezintă riscuri pentru drepturile și libertățile persoanelor, datorită naturii datelor prelucrate, scopul prelucrării, caracterul specific al categoriilor de persoane vizate sau mecanismelor utilizate pentru prelucrarea datelor, notificarea nu este necesară atunci când prelucrarea este prevăzută de lege.     

NU ESTE NECESARĂ  NOTIFICAREA CU PRIVIRE LA :

– originea rasială ;

– convingerile politice ;

– convingerile religioase ;

– convingerile filozofice ori de natură similară ;

– convingerea privind apartenența sindicală ;

– datele privind starea de sănătate ;

– datele privind viața sexuală ;

– prelucrarea datelor genetice și biometrice ;

– prelucrarea daelor care permit, direct  sau indirect, localizarea geografică a persoanelor fizice prin mijloace de comunicații electronice;

– prelucrarea datelor referitoare la săvârșirea de infracțiuni de către persoana vizată, ori la condamnări penale, măsuri de siguranță sau sancțiuni administrative ori contravenționale aplicate persoanei vizate, efectuată de către entități de drept privat;

– prelucrarea datelor cu caracter perosnal prin mijloace electronice, având ca scop monitorizarea sau evaluarea unor aspecte de personalitate, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte;

– prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace electronice, în cadrul unor sisteme de evidență având ca scop adoptarea unor decizii automate individuale în legătură cu analizarea solvabilității, a situației economico-financiare, a faptelor susceptibile de a atrage răspunderea disciplinară, contravențională sau penală a persoanelor fizice, de către entutăți de drept privat .

– prelucrarea datelor cu caracter persoanl ale minorilor efectuată în cadrul activităților de marketing direct ;

– prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor efectuată prin intermediul internetului sau al mesageriei electronice ;

– prelucrarea datelor cu caracter personal legale de originea rasială sau etnică , de convingerile politice, religioase, filozofice ori de natură similară, de apartenența sindicală , precum și a datelor privind starea de sănătate și viața sexuală referitoare la proprii membrii, efectuată de asociații, fundații sua orice alte organizații fără scop patrimonial exclusiv, în vederea realizării specificului activității organizației, în măsura în care datele sunt dezvăluite unor terți fără consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor personale prin sisteme de supraveghere video, inclusiv transferul acestora într-un stat terț, trebuie notificată ANSPDCP, anterior începeriiprelucrării. Face excepție prelucrarea datelor cu caracter personal ectuată de o persoană fizică, pentru uz personal, printr-un sistem de supraveghere video care captează imagini inclusiv din spații publice .