Casatorii

 1. Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 3. Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordonanţa Guvernului nr. 41/ 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 495/ 1997 privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie;
 6. Legea nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

Actul de căsătorie se înregistrează la serviciul public local pentru evidenţa persoanelor sau la primăria unității administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială au reşedinţa sau domiciliul viitorii soţi.

Pentru motive temeinice căsătoria se poate încheia într-o altă localitate din ţară decât cea în care viitorii soţi au domiciliul sau reşedinţa, cu aprobarea primarului localităţii respective.

Pentru căsătoriile care urmează a fi încheiate pe raza teritorială a orasului Gura Humorului, documentele necesare pentru întocmirea actului de căsătorie se depun la Biroul de Stare Civilă – Piata Republicii nr.14.

 • Este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este căsătorită.
 • Este interzisă încheierea căsătoriei între rudele în linie dreaptă, precum şi între cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv. Pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea poate fi autorizată de instanţa de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea. Instanţa se va putea pronunţa pe baza unui aviz medical special dat în acest sens.
 • Este interzisă căsătoria  între tutore şi persoana minoră care se află sub tutela sa.
 • Este interzis să se căsătorească alienatul mintal şi debilul mintal.
 • Este interzisă căsătoria dintre persoane de acelaşi sex. Căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România. Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România.

Restricții de vârstă:

 • Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soţi au împlinit vârsta de 18 ani.
 • Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi sau, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul.
 • În cazul în care unul dintre părinţi refuză să încuviinţeze căsătoria, instanţa de tutelă hotărăşte şi asupra acestei divergenţe, având în vedere interesul superior al copilului.
 • Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă.Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti.

Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre soţi.

Dacă ambii viitori soţi sunt cetăţeni străini sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, declaraţia de căsătorie se poate face la primăria localităţii în care aceştia se află temporar (făcând dovada aceasta cu permis de şedere sau act de identitate provizoriu).

Căsătoria se încheie în termen de 11-14 zile de la data depunerii declarației de căsătorie, dar fără depăşirea termenului de valabilitate  (de 14 zile) a certificatelor medicale privind starea sănătăţii. Termenul se calculează cuprinzând atât ziua eliberarii certificatelor, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

Primarul orasului poate să încuviinţeze, pentru motive temeinice, încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de 11 zile, dacă starea de sănătate a unuia dintre soţi impune aceasta, anexându-se documente justificative.

Neatenţia viitorilor soţi prin tratarea cu superficialitate sau indiferență a informaţiilor date de ofițerul de stare civilă, ori de aplicaţia electronică privind programarea căsătoriilor va avea drept consecinţă neîncheierea căsătoriei la data stabilită.

Odată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele documente:

 1. a) actul de identitate, în original şi copie (trebuie să aibă termen de valabilitate atât la depunerea declaraţiei de căsătorie, cât şi la încheierea căsătoriei);
 2. b) certificatul de naştere, în original şi copie;
 3. c) certificatul medical privind starea sănătăţii (certificatele medicale prenupţiale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători) ;
 4. d) daca viitorii soți hotărăsc să aleagă regimul matrimonial al separației de bunuri sau al comunității convenționale, documentul încheiat în fața notarului public trebuie prezentat odată cu declarația de căsătorie. (art.329 NCC)

In cazul în care se modifică declarația de căsătorie după înregistrare la starea civila, în interiorul celor 11-14 zile de la publicare, se dispune un nou termen de 10 zile de afișare a declarației si implicit un nou termen pentru încheierea căsătoriei. (art.283,284 NCC).

 1. e) acte, în original şi în copii traduse şi legalizate ori certificate de ofițerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

Aceste acte pot fi:

– certificatul de deces al fostului soţ;

– certificatul de despărţenie sau de divorţ (eliberat în perioada anilor 1951 – 1960);

– certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;

– sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă; pentru divorţurile pronunţate între 8 octombrie 1966 şi 31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte menţiunea că a fost înscrisă pe actul de căsătorie în termen de 60 de zile de la pronunţare;

– certificat de divorț.

ÎN CAZ DE DECES:

dacă decesul a avut loc în România, se depune o copie după certificatul de deces;

dacă decesul a avut loc în străinătate se depune certificatul în original cu apostila conform Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961, sau supralegalizat, după caz, copie legalizată şi traducere autentificată în limba română.

ÎN CAZ DE DIVORŢ:

dacă divorţul s-a pronunţat în România, se va depune sentinţa judecătorească definitivă, certificatul de divorț, sau certificatul de naștere ori căsătorie cu mențiunea de divorț.

în cazul în care căsătoria anterioară a fost încheiată în străinătate şi nu a fost transcrisă, iar divorţul s-a pronunţat în străinătate se vor depune mai întâi actele pentru înscrierea menţiunii de căsătorie şi divorţ pe actul de naştere. (timpul de soluționare este de 45 de zile pentru statele a căror acte sunt recunoscute de plin drept în Romania).

în cazul în care căsătoria a fost transcrisă în România, iar ulterior a intervenit divorţul în străinătate se va solicita mai întâi înscrierea menţiunii de divorţ pe actul de căsătorie (timpul de soluționare este de 45 de zile pentru statele a căror acte sunt recunoscute de plin drept în Romania).

ATENŢIE:

Întrucât căsătoria dvs. va putea fi încheiată numai după înscrierea modificărilor intervenite în statutul dvs. civil, iar procedurile de înscriere a acestor menţiuni sunt în funcţie de specificul statului emitent şi necesită timp pentru soluţionare, vă rugăm să solicitaţi informaţii suplimentare de la ofiţerul de stare civilă de la ghişeu.

Când viitorii soţi au locul naşterii în România şi se legitimează cu documente de identitate eliberate de autorităţile altui stat, iar din confruntarea datelor înscrise în certificatul de naştere şi documentul de legitimare rezultă că au intervenit modificări în statutul civil, se procedează mai întâi la înscrierea, pe marginea actului de naştere, a menţiunilor referitoare la modificările intervenite, după care se primeşte declaraţia de căsătorie.

 

Cum se obține un certificat de căsătorie – duplicat?

Duplicatul după certificatul de căsătorie se eliberează persoanelor îndreptăţite, odată cu întocmirea unui certificat de căsătorie în registrele de stare civilă sau ulterior pe baza cererii depuse de titular sau alte persoane îndreptăţite de către serviciul public local de evidenţă a persoanelor sau primăria la care s-a întocmit actul sau care-l are in arhivă.

Persoanele care au domiciliul în alte localităţi din România decât cele în care sunt păstrate registrele de stare civilă şi nu se pot deplasa personal pentru a obţine certificatele de stare civilă pot depune cererea la primăria în raza căreia îşi au domiciliul ori reşedinţa, indicând primăria unde se găseşte actul respectiv şi datele de stare civilă, pentru identificarea acestuia.

În orasul Gura Humorului, cererile pentru eliberarea certificatelor de căsătorie – duplicat se depun la Biroul de Stare civilă – Piata Republicii. Nr.14.

Termenul de eliberare a certificatului este de 30 zile.

Cui i se eliberează certificatul de căsătorie – duplicat?

certificatul de căsătorie se poate elibera unui dintre soți sau la cerere ambilor soți;

Documente necesare

 • cerere tip;
 • actul de identitate (buletin, carte de identitate, adeverință de identitate provizorie pentru cetățenii români cu domiciliul în țară); pașaportul-pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate sau cetățenii străini ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în țară; cetățenii care nu au acte de identitate vor fi îndrumați mai întâi să solicite eliberarea actului de identitate la Serviciul de evidență a persoanelor de domiciliu sau Serviciul pașapoarte.

În situația în care se solicită noul tip de certificat de stare civilă, este necesar să se predea vechiul certificat în vederea anulării.

În cazul în care au intervenit modificări în statutul civil al titularului actului de pe care se solicită certificat și nu există concordant între actul de identitate și evidențele de stare civilă, mai întâi se vor actualiza mențiunile aferente modificării intervenite.

NOTĂ: În cazul în care nu se prezintă vechiul certificat, pierderea sau deteriorarea se sancționează contravențional cu amendă între 100-200 lei.

Pentru eliberarea pe bază de procură a certificatului de căsătorie duplicat:

 • buletinul de identitate / cartea de identitate al celui mandatat (împuternicit);
 • procura specială.

PROCURA poate fi întocmită la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din țara în care mandantele își are domiciliul, resședința, ori se află temporar.

PROCURA se mai poate întocmi și la un notar din țara respectivă, în acest caz este necesar să fie aplicată Apostila conform Convenției de la Haga din 1961, sau supralegalizată. După caz,

PROCURA va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

 • Numele, prenumele și domiciliul celui care mandatează;
 • Numele, prenumele și domiciliul celui care este mandatat;
 • obiectul mandatului care trebuie sa fie special (să se arate actul de stare civilă care urmează a fi obținut de mandatar, precizarea unor date suplimentare cu privire la locul și data încheierii actului respectiv).
 • procura în original dacă este dată la notar în străinătate trebuie să conțină apostila conform convenției de la Haga, sau să fie supralegalizată, după caz;
 • traducere în limba română autentificată de un notar public.

În cazul în care au intervenit modificări în statutul civil al celui care mandatează (schimbare de nume, căsătorie, divorț) pronunțate în străinătate, vă rugăm să solicitați informații suplimentare de la compartimentul de specialitate, la tel 0230 023 901, sau e-mail stareacivila@primariagurahumorului.ro.

 

Competenţă: Primăria care are în păstrare actul de naştere.

Cererea de înscriere a mențiunilor se poate face în nume propriu, la primaria care are în păstrare actul de naștere, prin împuternicit cu procură specială. În procură este necesar să se facă referire, în mod expres, la faptul că persoana împuternicită îi reprezintă pe solicitanţi atât în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea menţiunilor, cât şi a ridicării noilor certificate de la oficiile de stare civilă unde sunt înregistrate actele de stare civilă ale acestora.

A. menţiune de căsătorie si divorț

Documente necesare:

1. Copie a certificatului de naştere;

2. Actul de identitate (original și copie);

3. Certificatul ori extrasul de căsătorie eliberat de autorităţile străine, în original cu apostila Convenţiei de la Haga, sau supralegalizat, după caz;

4. În situaţia în care din Certificatul ori extrasul de căsătorie nu reiese numele pe care soţii l-au purtat în timpul căsătoriei, se vor prezenta declaraţii notariale din partea soţului cetăţen român sau a ambilor soţi, din care să rezulte numele (fiecărui soţ) pe care aceştia s-au învoit să-l poarte în timpul căsătoriei (daca este dată la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să conţină apostila conform Convenţiei de la Haga, sau supralegalizare după caz);

5. Traducere autentificată în limba română în original a certificatului ori extrasului de căsătorie eliberat de autorităţile străine: Traducerea se va face la un notar public din ţară, la misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României din ţara de reşedinţă a solicitantului sau la un notar străin, în acest din urmă caz trebuind să fie aplicată apostila conform Convenției de la Haga, sau supralegalizare, după caz;

6. Sentinţa de divorţ (din străinătate) în original, în formă definitivă, cu apostila convenţiei de la Haga, sau supralegalizată, după caz;

7. Traducere autentificată în limba română în original a sentinţei de divorţ ( traducerea va fi facută în aceleaşi condiţii de apostilare ca şi cea a certificatului de căsătorie);

8. În situaţia în care din sentinţa de divorţ nu reiese numele pe care soţii îl vor purta după divorţ, se vor prezenta declaraţii notariale din partea soţului cetăţean român sau a ambilor soţi, din care să rezulte numele fiecăruia, pe care aceştia s-au învoit să-l poarte în urma divorţului (dacă este dată la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să conţină apostila conform Convenţiei de la Haga sau supralegalizare, după caz). Dacă unul dintre toți păstrează numele de familie al celuilalt sot din timpul căsătoriei, este necesar ca cel din urmă să-și dea acordul in formă scrisă autentificată de notarul public din țară sau străinătate ori misiunea diplomatică a României din străinătate.

HOTĂRÂRILE PRONUNŢATE ÎNTR-UNUL DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE SAU ŢĂRILE CU CARE ROMÂNIA A ÎNCHEIAT TRATATE, ACORDURI SAU CONVENŢII BILATERALE DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ ÎN MATERIE CIVILĂ SAU DE DREPTUL FAMILIEI vor fi recunoscute de plin drept în România, fără a mai fi necesară recunoaşterea acestora de către tribunalul competent şi se vor înscrie în registrele de stare civilă NUMAI CU AVIZUL D.E.P.A.B.D. Bucuresti.

B. menţiune de căsătorie si deces

Documente necesare:

1. Copie a certificatului de naştere;

2.  Actul de identitate (original și copie);

3. Certificatul ori extrasul de căsătorie eliberat de autorităţile străine, în original cu apostila Convenţiei de la Haga, sau supralegalizat, după caz;

4. În situaţia în care din Certificatul ori extrasul de căsătorie nu reiese numele pe care soţii l-au purtat în timpul căsătoriei, se va prezenta declaraţie notariala din care să rezulte numele pe care aceştia s-au învoit să-l poarte în timpul căsătoriei (daca este dată la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să conţină apostila conform Convenţiei de la Haga, sau supralegalizare după caz);

5. Traducere autentificată în limba română în original a certificatului ori extrasului de căsătorie eliberat de autorităţile străine: Traducerea se va face la un notar public din ţară, la misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României din ţara de reşedinţă a solicitantului sau la un notar străin, în acest din urmă caz trebuind să fie aplicată apostila conform Convenției de la Haga, sau supralegalizare, după caz;

6. Certificatul de deces (din străinătate) în original cu apostila convenţiei de la Haga, sau supralegalizat, după caz;

7. Traducere autentificată în limba română în original a certificatului de deces ( traducerea va fi facută în aceleaşi condiţii de apostilare ca şi cea a certificatului de deces);

Rectificări:

Documente necesare:

1.Actul de identitate al solicitantului;

2. Certificatele de stare civilă ale solicitantului (naștere și căsătorie). După caz, sentința de divorț sau certificatul de deces al fostului soț.

În cazul în care se rectifică rubrica ”numele de familie” este necesar să se prezinte și certificatele de naștere, căsătorie ale părinților și după caz de deces sau divorț ale acestora.

Temei legal:

Art. 58 din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi art.129, art. 130 din H.G. 64 din 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.

Competența:

Primăria care are în păstrare actul de stare civilă;

Cererea se poate depune și la primăria de domiciliu a solicitantului.

Ortografieri:

Documente necesare:

1. Actul de identitate al solicitantului

2. Certificatele de stare civilă care urmează a fi ortografiate.

3. Declarație autentificată de notar public din partea unui traducător autorizat din care să rezulte că, în toponomia limbii materne, numelui de familie și/sau prenumelui ce urmează a fi ortografiat îi corespunde numele de familie și/sau prenumele așa cum este scris în limba maternă.

4. Efectele aprobării se extind asupra copiilor minori şi asupra celuilalt soţ, dacă au nume de familie comun, numai dacă acesta din urmă îşi dă consimţământul. Pe baza aprobării, se efectuează menţiune pe marginea actului de stare civilă şi se eliberează un nou certificat, iar cel eliberat anterior se reţine şi se anulează.

Temei legal:

Ordonanţa de Guvern. nr. 41/2003, privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr. 323/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 persoana al cărei nume sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în altă limbă decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi poate cere înscrierea, prin menţiune pe aceste acte, a numelui de familie ori a prenumelui, retradus sau cu ortografia limbii materne, atât la rubricile care îl privesc pe titular, cât şi la cele privind părinţii.

Competență:

Primăria care are în păstrare actul de stare civilă,

Cererea se poate depune și la primăria de domiciliu a solicitantului.

Serviciul Stare Civilă eliberează, la cerere, extrase multilingve de pe actele de stare civilă.  Acestea sunt documente care au aceeaşi putere doveditoare ca şi certificatele de stare civilă şi se folosesc de către titulari şi persoanele îndreptăţite în faţa autorităţilor străine din statele părţi la Convenţia nr.16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă semnată la Viena la 8 septembrie 1976, la care România a aderat în anul 2012 ( Legea nr. 65/2012).

Documente necesare 

Pentru solicitarea extrasului multilingv urmează a fi prezentate următoarele acte:

1. cerere;

2. actul de identitate (original) al titularului extrasului sau al persoanei care îl reprezintă;

procura specială în cazul persoanelor împuternicite;

Temei legal 

– Legea nr.65 din 20 aprilie 2012 pentru Aderarea României la Convenţia nr.16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976.

– H.G. nr.727 din 25 septembrie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr.16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976.

– Convenţia CIEC nr.16 referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă semnată la Viena la 8 septembrie 1976.

– Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă eliberate în condiţiile Convenţiei nr.16 de către autorităţile competente ale statelor părţi sunt recunoscute fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă şi se utilizează în aceleaşi condiţii ca şi certificatele de stare civilă pe domeniul teritorial al Convenţiei.

Statele semnatare ale Convenţiei nr.16 sunt următoarele:

Austria, Belgia, Bosnia&Herţegovina, Croaţia, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Luxemburg, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Moldova, Regatul Țărilor de Jos, Polonia, Portugalia, Spania, Slovenia, Serbia şi Turcia.

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind naşterea şi/sau căsătoria se eliberează titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora.

Extrasele multilingve se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială sau împuternicire avocațială.

Cetăţenii români cu domiciliul în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu actul de identitate aflat în termen de valabilitate.

Minorii în vârstă de peste 14 ani, deţinători sau nu ai unui act de identitate, au dreptul să solicite şi să primească extrase multilingve de naştere sau de căsătorie în nume propriu, asistaţi, după caz, de unul dintre părinţi sau de tutore, care semnează cererea.

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai Confederaţiei Elveţiene ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu documente de identitate eliberate de statele ai căror cetăţeni sunt sau cu paşaport, aflate în termen de valabilitate.

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi străinii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu paşaport valabil.

Apatrizii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu permis de şedere temporar sau pe termen lung ori, după caz, cu paşaport aflat în termen de valabilitate, emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor, adoptată la New York la 28 septembrie 1954, la care România a aderat prin Legea nr.362/2005.

La cerere, solicitanţilor li se eliberează mai multe exemplare de extrase multilingve completate în baza aceluiaşi act de stare civilă, iar dacă solicitarea se face prin procură, titularul actului va trebui să menționeze în procură numărul de extrase solicitate.

În cazul căsătoriei dintre cetăţeni străini sau aceştia şi cetăţeni români, se vor prezenta, pe lângă actele necesare cetăţeanului român şi următoarele:

1. Certificatul ori extrasul de naștere în original eliberat de autorităţile străine, care să conţină APOSTILA conform Convenţiei de la Haga, dacă ţara emitentă este semnatară a convenţiei; în cazul în care ţara emitentă nu este semnatară a Convenţiei de la Haga sau a unei convenţii bilaterale cu România, certificatul ori extrasul trebuie să fie SUPRALEGALIZAT, procedură care constă în:

a) vizarea documentului de autoritatea competentă a statului de provenienţă,

b) supralegalizarea de misiunea diplomatică a României din acel stat sau de către misiunea diplomatica a statului de origine, din România şi

c) în ambele cazuri supralegalizarea finală a documentului de către Ministerul Afacerilor Externe al României) (art. 1092 din Noul Cod Civil).

2. Traducerea în limba română autentificată de un notar public din România, de oficiul consular român sau un notar public din străinătate, caz în care va conţine Apostila conform Convenţiei de la Haga sau supralegalizare, după caz;

3. Documente eliberate de autoritățile competente ale statului de cetățenie, datate recent –maximum 3 luni de la emitere-, ori care au prevăzut, în conținut, termenul de valabilitate, pentru cetățenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenții sau acorduri de asistență juridică, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională, si nu exista impedimente pentru încheierea căsătoriei in România.

4. Documente eliberate ori autentificate de misiunea diplomatică sau oficiul consular acteditate in România ale ţărilor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională, si nu exista impedimente pentru încheierea căsătoriei in România. (art. 2586 din Legea nr. 287/2009)

4. Declaraţie notarială a viitorului soţ (cetătean străin sau apatrid) din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa natională pentru încheierea căsătoriei în România.

5. Paşaport original si copie xerox: în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; atât paşaportul, cât şi viza trebuie să fie valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei;

– însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz, valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei;

– însoţit de cartea de rezidenţă pentru membrii de familie sau, după caz, cartea de rezidenţă permanentă pentru membrii de familie, valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei.

Notă:

Cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică în materie civilă sau de drept al familiei fac dovada îndeplinirii condiţiilor de fond cerute de legea lor naţională pentru încheierea căsătoriei cu documente justificative eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie.

Cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică acreditată în România vor prezenta declaraţie notarială din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile conform legii naționale necesare încheierii căsătoriei în România.

În cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între surdo-muţi, la oficierea căsătoriei aceştia asigură interpret autorizat.

IMPORTANT: Lipsa dovezii constituie atât o condiţie de fond, cât şi un impediment la încheierea căsătoriei, care poate atrage după sine nulitatea/neîncheierea căsătoriei.