Schimbari de nume

Notă: În toate cazurile:

 • Dacă schimbarea numelui s-a făcut prin hotărâre judecătorească străină pronunţată în alte state decât cele ale Uniunii Europene şi în cele cu care România are tratate de asistenţă juridică, mai întâi se va face recunoaşterea hotărârii străine de către Tribunalul ultimului loc de domiciliu avut în ţară, după care se solicită înscrierea mențiunii de schimbare a numelui la starea civilă competentă.
 • Procura poate fi dată la un notar public din țară, la oficiul consular român din străinătate sau la un notar din străinătate, caz în care procura trebuie să conţină Apostila conform Convenției de la Haga din 1961, sau dacă țara nu este membră a Convenției de la Haga, supralegalizarea semnăturii de către oficiul consular român din țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe București.

Pașaport românesc expirat sau lipsă pașaport:

 • Condiție: actul de stare civilă să se afle în arhiva Serviciului de stare civilă unde se prezintă solicitantul;
 • Mod de rezolvare: înscrierea mențiunii de schimbare a numelui/prenumelui prin aprobare din partea D.E.P.A.B.D.

Acte necesare:

 • Actul de schimbare a numelui/prenumelui (din străinătate) în original care să conţină apostila conform Convenţiei de la Haga, sau supralegalizare, după caz, și xerocopie (câte una pentru fiecare certificat de naştere și căsătorie, dacă este cazul);
 • Traducere autentificată în limba română în original și copii xerox (pentru fiecare certificat);
 • În situaţia în care nu se poate face dovada cetăţeniei române, se va prezenta adeverinţa de atestare a statutului de cetăţean român care se obţine, la cerere de la Ministerul Justiţiei, Direcţia cetăţenie;
 • Copia xerox a pașaportului străin;
 • Copia certificatelor de stare civilă (naștere/căsătorie);
 • Procură specială.

Pașaport românesc valabil:

Condiție: actul de stare civilă să se afle în arhiva Serviciului de stare civilă unde se prezintă solicitantul;
Mod de rezolvare: înscrierea mențiunii de schimbare a numelui prin aprobare din partea D.E.P.A.B.D.

Acte necesare:

 • Actul de schimbare a numelui/prenumelui (din străinătate) – original și xerocopie (pentru fiecare certificat);
 • Traducere autentificată în limba română în orginal și xerocopie (pentru fiecare certificat);
 • Copie pașaport românesc;
 • Copie pașaport străin;
 • Copie certificat de naștere/căsătorie;
 • Procură specială.

Condiție: ultimul domiciliu din România în municipiul Suceava;

Mod de rezolvare: schimbare de nume pe cale administrativă (Ordonanța 41/2003);

Acte necesare:

 • Dovada privind ultimul domiciliu din țară prin adeverința de la Serviciul de evidenţă a persoanelor;
 • Paşaportul românesc în original şi copie xerox, sau în situaţia în care nu se poate face dovada cetăţeniei române, se va prezenta adeverinţa de atestare a statutului de cetăţean român care se obţine, la cerere de la Ministerul Justiţiei, Direcţia cetăţenie.

Prima etapă: Publicarea în Monitorul Oficial;

 • Cerere tip vizată de Serviciul de stare civilă;
 • Copie după certificatele de stare și actul de identitate (după caz);
 • Chitanțele, în original, privind taxa de publicare în Monitorul Oficial și taxa de ziar;
 • Procură specială (xerocopie).

A doua etapă: Întocmirea dosarului de schimbare a numelui și/sau prenumele

 • Cerere tip;
 • Copii legalizate după certificatele de stare civilă ( în funcție de solicitare);
 • Acte doveditoare privind motivul solicitării;
 • Declarații notariale cu privire la accept (pentru copiii minori, sau dacă solicită schimbarea numelui de familie comun cu al celuilalt soţ, sau alte cazuri);
 • Declaraţie notarială prin care se atestă faptul că nu are datorii faţă de statul român;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Procură specială.

Competenţă: Primăria care are în păstrare actul de căsătorie pentru care s-a pronunțat divorțul în străinătate;

Acte necesare:

 • Cerere
 • Actul de divorț (din străinătate) în original care să conțină apostila conform Convenţiei de la Haga, sau supralegalizate, după caz;
 • Copie legalizată de un notar public;
 • Traducere autentificată în limba română în original;

În situația în care din sentința de divorț nu reiese numele pe care soții îl vor purta după divorț, se vor prezenta declarații pe proprie răspundere din partea ambilor soți, din care să rezulte numele pe care aceștia doresc să-l poarte în urma divorțului;
Sentința de recunoaştere a hotărârii străine pe teritoriul României, (definitivă şi irevocabilă);
Copia certificatelor de stare civilă (naștere/căsătorie);
Procură specială.

Atenţie! Dacă hotărârea se referă la statutul civil al cetăţenilor statului în care au fost pronunţate sau dacă, fiind pronunţate într-un stat terţ, au fost recunoscute mai întâi în statul de cetăţenie al fiecărei părţi sau au fost pronunţate într-unul din statele membre ale Uniunii Europene ele SUNT RECUNOSCUTE DE PLIN DREPT ÎN ROMÂNIA (Circulara nr. 214529 din 06.04.2005 a I.N.E.P. Bucureşti).

Cererea persoanei interesate se trimite, pentru avizare, la D.E.P.A.B.D. București, de către primăria care a primit-o, însoţită de actele menţionate mai sus, după care se înscrie menţiunea corespunzătoare şi se eliberează noile certificate, după caz.

Notă: PROCURA poate fi dată la un notar din străinătate, caz în care procura trebuie să conţină: Apostila conform Convenţiei de la Haga din 1961, sau dacă ţara nu este membră a Convenţiei de la Haga, supralegalizarea semnăturii de către oficiul consular român din ţara respectivă.

PROCURA poate fi întocmită la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din ţara în care mandantele îşi are domiciliul, reşedinţa, ori se află temporar.

PROCURA va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

 • Numele, prenumele şi domiciliul celui care mandatează;
 • Numele, prenumele şi domiciliul celui care este mandatat;
 • Obiectul mandatului, care trebuie să fie special (persoana împuternicită îi reprezintă pe solicitanți în vederea depunerii documentelor, pentru înscrierea mențiunii de divorţ pe actul de căsătorie şi/sau de naştere).

Competenţă: Primăria care are în păstrare actul de naştere.

Cererea de înscriere a mențiunilor se poate face în nume propriu, prin imputernicit cu procură specială sau împuternicire avocaţială. În procură este necesar să se facă referire, în mod expres, la faptul că persoana împuternicită îi reprezintă pe solicitanţi atât în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea menţiunilor, cât şi a ridicării noilor certificate de la oficiile de stare civilă unde sunt înregistrate actele de stare civilă ale acestora;

Acte necesare:

 • Certificatul ori extrasul de căsătorie eliberat de autorităţile străine, în original cu apostila convenţiei de la Haga, sau supralegalizat, după caz;
  Copie legalizată a certificatului ori extrasul de căsătorie eliberat de autorităţile străine;
 • În situaţia în care din Certificatul ori extrasul de căsătorie nu reiese numele pe care soţii l-au purtat în timpul căsătoriei, se vor prezenta declaraţii notariale din partea soţului cetăţen român sau a ambilor soţi, din care să rezulte numele (fiecărui soţ) pe care aceştia s-au învoit să-l poarte în timpul căsătoriei (dacă este dată la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să conţină apostila conform Convenţiei de la Haga, sau supralegalizare după caz);
 • Traducere autentificată în limba română în original a certificatului ori extrasului de căsătorie eliberat de autorităţile străine: Traducerea se va face la un notar public din ţară, la misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României din ţara de reşedinţă a solicitantului sau la un notar străin, în acesta din urmă caz trebuind să fie aplicată apostila conform Convenției de la Haga, sau supralegalizare, după caz;
 • Sentinţa de divorţ (din străinătate) în original cu apostila convenţiei de la Haga, sau supralegalizată, după caz;
  Copie legalizată după sentinţa de divorţ originală (din străinătate);
 • Traducere autentificată în limba română în original a sentinţei de divorţ (traducerea va fi facută în aceleaşi condiţii de apostilare ca şi cea a certificatului de căsătorie);
 • În situaţia în care din sentinţa de divorţ nu reiese numele pe care soţii îl vor purta după divorţ, se vor prezenta declaraţii notariale din partea soţului cetăţean român sau a ambilor soţi, din care să rezulte numele fiecăruia, pe care aceştia s-au învoit să-l poarte în urma divorţului (dacă este dată la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să conţină apostila conform Convenţiei de la Haga sau supralegalizare, după caz).

HOTĂRÂRILE PRONUNŢATE ÎNTR-UNUL DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE SAU ŢĂRILE CU CARE ROMÂNIA A ÎNCHEIAT TRATATE, ACORDURI SAU CONVENŢII BILATERALE DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ ÎN MATERIE CIVILĂ SAU DE DREPTUL FAMILIEI, vor fi recunoscute de plin drept în România, fără a mai fi necesară recunoaşterea acestora de către tribunalul competent şi se vor înscrie în registrele de stare civilă NUMAI CU AVIZUL D.E.P.A.B.D. Bucuresti.

 • Copie a certificatului de naştere;
 • Copie a actului de identitate;
 • Certificatul de deces (din străinătate) în original cu apostila convenţiei de la Haga, sau supralegalizat, după caz;
 • Copie legalizată după certificatul de deces din străinătate;
 • Traducere autentificată în limba română în original a certificatului de deces (traducerea va fi făcută în aceleaşi condiţii de apostilare ca şi cea a certificatului de deces);
 • Copie a certificatului de naştere, românesc;
 • Copie a actului de identitate.
 1. Ţările membre ale UNIUNII EUROPENE: Republica Austria, Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Regatul Finlandei, Republica Franceză, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Republica Italiană, Irlanda, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Portugheză, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Polonia, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Cipru, Malta, Letonia, Lituania, Estonia, Republica Cehă, România, Bulgaria.
 2. Ţările cu care ROMÂNIA a încheiat TRATATE, ACORDURI ŞI CONVENŢII BILATERALE: Republica Albania, Republica Austria, Belgia, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Republica Cehă, Republica Populară Chineză, Republica Democrată Coreea, Croaţia, Cuba, Republica Franceză, Republica Moldova, Republica Populară Mongolă, Republica Polonă, Federaţia Rusă, Republica Serbia, Slovacia, Slovenia, Republica Ungară, Ucraina.
 3. Actele emise de ţările care NU au semnat Convenţia de la HAGA şi nici TRATAT bilateral cu ROMÂNIA vor trebui SUPRALEGALIZATE (supralegalizarea documentului, vizat de misiunea diplomatică a ROMÂNIEI din acel stat sau de către misiunea diplomatică a statului de origine, din România şi supralegalizarea finală a documentului de către Ministerul Afacerilor Externe al României).

Legislaţie specifică: Ordonanţa de.Guvern. nr. 41/2003, privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr. 323/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 persoana al cărei nume sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în altă limbă decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi poate cere înscrierea, prin menţiune pe aceste acte, a numelui de familie ori a prenumelui, retradus sau cu ortografia limbii materne, atât la rubricile care îl privesc pe titular, cât şi la cele privind părinţii.

Cererea se depune la primăria care are în păstrare registrul de stare civilă sau la primăria din localitatea de domiciliu.

Aprobarea pentru înscrierea menţiunii se dă de către primarul unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare registrele.

Efectele aprobării se extind asupra copiilor minori şi asupra celuilalt soţ, dacă au nume de familie comun, numai dacă acesta din urmă îşi dă consimţământul. Pe baza aprobării, se efectuează menţiune pe marginea actului de stare civilă şi se eliberează un nou certificat, iar cel eliberat anterior se reţine şi se anulează.

Legislaţie specifică: Ordonanţa de.Guvern. nr. 41/2003, privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr. 323/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cetățenii români pot obține, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea, în condițiile prezentei ordonanțe.

Etapa I

Publicarea cererii de schimbare de nume şi/sau prenume în Monitorul Oficial, Partea III

Se face pe baza:

cererii de publicare, formular tip, a intenţiei de schimbare a numelui/ prenumelui către Monitorul Oficial al României, partea a III-a, avizată de către funcţionarul de stare civilă de la primăria de domiciliu;
copii de pe cartea de identitate, certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz.

Important:

După publicare, exemplarul de monitor va fi expediat:

prin poştă, la cererea expresă a clientului, contracost, cu plata ramburs (în sumă de 11.6 lei) la adresa menţionată în cerere;
prin firma de intermediere, în situaţia în care cererea şi actele necesare au fost înaintate prin firma specializată în acest sens.

Etapa II

Întocmirea dosarului propriu-zis de schimbare a numelui şi/sau prenumelui

Acte necesare

 • Certificat de cazierul judiciar (valabil 6 luni) – de la Serviciul Cazier Judiciar din cadrul IPJ Cluj, str Decebal nr. 24- pe bază de Cerere tip completată cu majuscule și semnată de către solicitant; Buletinul sau cartea de identitate în original (sau cartea de identitate provizorie); Certificatul de naștere și pasaportul pentru persoanele domiciliate în străinătate;
 • Certificat de cazier fiscal – (valabil 30 de zile de la data emiterii și numai în scopul în care a fost eliberat), personal, copii legalizate de pe certificatele de stare civilă (după caz – de naştere/ naştere copil/ căsătorie/ deces al fostului soţ);
 • un exemplar al Monitorului Oficial al României, partea a III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui (să nu fie mai vechi de un an);
  copii simple de pe cartea de identitate a solicitantului/ sentinţa de divorţ, alte acte doveditoare etc;
 • consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;
 • consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt părinte, pentru copiii minori;
 • declaraţii autentificate la notar – de tip consimţământ, de notorietate etc;
 • procură specială autentificată sau împuternicirea avocaţială, în original;
 • orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.

Precizări: Cetăţeanul român cu domiciliul în străinătare, va ataşa la cerere pe lângă documentele mai sus menţionate şi următoarele documente:

 • Paşaport românesc;
 • Adeverinţă cu ultimul domiciliu avut în România care se solicită de la Serviciul de evidenţă a persoanelor;
 • Declaraţie autentificată din care să rezulte că nu are datorii faţă de statul român, în locul certificatului de cazier fiscal. Aceasta va fi dată la: – notar public din România, la ambasada / consulatul român din ţara în care se află cetăţeanul sau la un notar străin situaţie în care va conţine Apostila Convenției de la Haga din 05 octombrie 1961, sau după caz supralegalizare.

Important de ştiut :

Cererea de schimbare a numelui se depune în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială autentificată, precum şi prin împuternicire avocaţială la primăria de domiciliu a persoanei care solicită schimbarea numelui, împreună cu următoarele documente:

Referitor la minor

 • schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere odată cu schimbarea numelui de familie al părinţilor sau separat, pentru motive temeinice;
 • schimbarea prenumelui minorului se poate cere oricând.

Referitor la persoanele căsătorite

 • în cazul în care soţii s-au învoit sa poarte în timpul căsătoriei un nume de familie comun, pentru schimbarea acestuia este necesar consimţământul celuilalt soţ;
  schimbarea numelui de familie al unuia dintre soţi nu are efect asupra numelui de familie al celuilalt soţ;
 • schimbarea numelui de familie dobândit prin căsătorie, ca urmare a unei dispoziţii administrative, nu are efect asupra numelui de familie dobândit la naştere.

Opoziţia la intenţia de schimbare a numelui

 • orice persoană interesată poate face opoziţie la cererea de schimbare a numelui, în termen de 30 de zile de la publicarea extrasului din cererea de schimbare a numelui în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
 • opoziţia se face în scris, motivat şi se depune la serviciul public în a cărui raza de competență teritorială îşi are domiciliul persoana care solicită schimbarea numelui pe cale administrativă.

Modul de soluţionare a cererii de schimbare de nume şi/sau prenume pe cale administrativă:

 • Cererea de schimbare a numelui, împreună cu toate actele, si, dacă este cazul, cu opoziţiile făcute, se trimit spre soluţionare de către serviciul stare civilă către Serviciul judeţean de stare civilă, însoţită de dovada plăţii taxe speciale
 • Serviciul judeţean de stare civilă verifică dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege și, după analizarea temeiniciei cererii, precum şi a opoziţiilor făcute, propune, motivat, preşedintelui consiliului judeţean emiterea dispoziţiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, în termen de 60 de zile de la primirea cererii;
 • Dispoziţia prin care s-a admis schimbarea numelui se trimite, în copie, serviciului stare civilă la care a fost înregistrată cererea, care va încunoștința de îndată solicitantul, iar după depunerea de către acesta a dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, îi va elibera o copie de pe dispoziţia de admitere a schimbării numelui;
 • Dispoziţia de schimbare a numelui produce efecte juridice de la data înscrierii menţiunii corespunzătoare pe marginea actului de naştere. De la această dată solicitantul va purta numai numele dobândit prin dispoziţia de schimbare a numelui, având obligaţia de a solicita, în termen de 15 zile, eliberarea actului de identitate cu noul nume;
  Dovada schimbării numelui se face cu dispoziţia de admitere a schimbării numelui şi cu certificatul eliberat de serviciul stare civilă, pe baza dispoziţiei de admitere a schimbării numelui;
 • Despre schimbarea numelui unei persoane vor fi înştiinţate, de către lucrătorul de stare civilă, pe rând – Inspectoratul General al Poliţiei Române, Direcţia Generală de Paşapoarte şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice.