Locuinte sociale

Locuinte sociale

Legislație:   Legea locuinței nr. 114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare

H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996 privind locuințele;

HCL nr.146/30.09.2022 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză, soluționarea cererilor de atribuire, repartizarea și închirierea locuințelor sociale aflate în proprietatea Orașului Gura Humorului, județul Suceava.

De locuințele sociale pot beneficia următoarele categorii:

 • cu prioritate persoanele și familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari sau urmează să fie evacuate din locuințe ce nu mai pot fi reabilitate și prezintă condiții improprii de locuit sau cele distruse în incendii sau calamități naturale;
 • persoanele care prezintă caz social și fac parte din familiile defavorizate cu risc de marginalizate;
 • persoanele cu handicap grav și invalizii de gradul I.

Persoanele care solicită o locuință socială îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:

 1. a) sunt titulare ale contractelor de închiriere sau au avut calitatea de chiriași, dovedită prin acte, iar locuințele nu mai pot fi reabilitate și prezintă condiții improprii de locuit sau au fost distruse în incendii sau calamități naturale, ori li s-a anulat prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă contractul dc vânzare-cumpărare a locuinței, la data retrocedării pe cale administrativă sau judecătorească a locuințelor către foștii proprietari sau moștenitorii acestora;
 2. b) nu intră sub incidența prevederilor art. 14 alin. (2) lit. c) și d) din OUG nr. 40/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare;
 3. c) nu dețin în proprietate o altă locuință, inclusiv casă de vacanță;
 4. d) nu au înstrăinat o locuință după data de 1 ianuarie 1990;
 5. c) nu au beneficiat și/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;
 6. f) nu dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat.

Cererea se depune la sediul D.P.A.S. Gura Humorului, din str. Ștefan cel Mare, nr.13, si va fi însoțită de următoarele documente care atestă îndeplinirea condițiilor arătate în legislația în vigoare:  

 • Cerere, întocmită conform modelului din Anexa nr. 1 la Regulamentul privind cadrul, modalitățile și criteriile de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor sociale;
 • Contract de închiriere pentru cei care au avut calitatea de chiriaș, la data retrocedării pe cale administrativă sau judecătorească a locuințelor către foștii proprietari sau moștenitorii acestora, precum și o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă (pentru persoanele evacuate),
 • Copie a actelor de identitate (certificat de naștere, carte de identitate, buletin de identitate etc.) pentru toți membrii familiei care vor locui în apartamentul solicitat;
 • Copia certificatului de căsătorie, sentință de divorț, sentință de încredințare copil, după caz;
 • Adeverințe de venit de la locul de muncă și ANAF, cupoane de pensie, adeverință de ajutor social și/sau alte forme legale de venit – din care să reiasă venitul net lunar pe ultimele 12 luni ale membrilor familiei solicitante;
 • Adeverință de salariat pentru solicitant și soțul/soția/alte persoane (copii, părinți, persoane aflate în regim consensual etc.);
 • Declarația pe propria răspundere, autentificată de un notar public, dată în nume propriu de persoanele majore care nu realizează venituri;
 • Declarația solicitantului pe proprie răspundere, dată în nume propriu sau împreună cu soțul/soția/alte persoane (copii, părinți, persoane aflate în regim consensual etc.), după caz, autentificată de un notar public, din care să rezulte că:
  • Nu a dobândit în proprietate și nu a înstrăinat locuința din fondul locativ sau particular, nu are atribuită locuință de serviciu sau de intervenție;
  • Nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe.
 • Ultimul act de studii al solicitantului (și/sau soțului/soției/altor persoane, copiilor majori, dacă este cazul);
 • Acte doveditoare pentru solicitanții care se încadrează în următoarele categorii:
 • persoanele și familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari,
 • invalizii de gradul I și II;
 • persoanele cu handicap;
 • pensionarii, veteranii și văduvele de război;
 • alte persoane și familii îndreptățite.

Documente si formulare utile: