Anunt privind închirierea prin licitație publică a 6 (șase) spații comerciale, amplasate pe terenuri proprietate publica a Orasului Gura Humorului, suprafete totalizand 162 mp, situate in Parcul “Ariniș”

Anunt privind închirierea prin licitație publică a 6 (șase) spații comerciale, amplasate pe terenuri proprietate publica a Orasului Gura Humorului, suprafete totalizand 162 mp, situate in Parcul “Ariniș”

 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
  Consiliul Local Gura Humorului, orasul Gura Humorului, strada Piata Republicii, nr. 14, județul Suceava, telefon/fax 0230/235.051, e-mail: primariagh@gmail.com, cod fiscal 6631418.
 2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
  6 (sase) spatii comerciale amplasate pe suprafete de teren de 27mp, (suprafata totala de 162 mp), situate in Parcul “Arinis”, orasul Gura Humorului, conform HCL nr.36/29.04.2021 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019, art. 332-333.
 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
  la cerere, de la sediul instituției, Serviciul Impozite si Taxe Locale.
  3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul chiriasului/proprietarului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
  Se poate obține de la Compartimentul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primăriei orasului Gura Humorulu, strada Piata Republicii, nr. 14, județul Suceava.
  3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei /exemplar, se achită numerar la casieria Primăriei Oras Gura Humorului.
  3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 19.05.2021, ora 14.00
 4. Informaţii privind ofertele:
  4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 26.05.2021 ora 12.00
  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria oras Gura Humorului, strada Piata Republicii, nr. 14, județul Suceava -Birou Relatii cu Publicul.
  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.
 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
  27.05.2021 ora 12.00 la sediul Primăriei orasului Gura Humorului, strada Piata Republicii, nr. 14, județul Suceava
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
  Tribunalului Suceava, Str. Ştefan cel Mare nr. 62, Suceava, cod poştal 720062. Telefon: 0230/214.948, 0230/523290. Fax: 0230/252800, e-mail: trsv-birp@just.ro.
 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.05.2021.

Share this post