Hotărâri Consiliu Local

Hotărâri Consiliu Local

HCL nr. 200 - Modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Orașului Gura Humorului nr.143 din 25.10.2023.pdf
HCL nr. 199 - Decontare navete personal didactic noiembrie 2023.pdf
HCL nr. 198 - Decontare naveta personal didactic CAB - octombrie 2023.pdf
HCL nr. 197 - Desemnare reprezentanti Comisia de evaluare a Secretarului General al orașului Gura Humorului.pdf
HCL nr. 196 - acordul de principiu, în vederea amenajării unui teren de antrenament pentru cluburile sportive care își desfășoară activitatea în Orașul Gura Humorului.pdf
HCL nr. 195 - Aprobare a cheltuielilor actualizate aferente proiectului cu titlul “Creșterea mobilității urbane și reducerea emisiilor de GES în orașul Gura Humorului,.PDF
HCL nr. 194 - Mentinere retea scolara.pdf
HCL nr. 193 - Mandat special AJAC.pdf
HCL nr. 192 - Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice, începând cu data de 01.01.2024.pdf
HCL nr. 191 - Ajustrea tarifelor pentru activ. de colectare separata, transport separat si depozitarea deseurilor municipale.pdf
HCL nr. 190 - Aprobarea vânzării unei locuințe, aparținând fondului locativ al orașului Gura Humorului, județul Suceava, situată pe str.Bradului, nr.5.pdf
HCL nr. 189 - Aprobarea Studiului de oportunitate, în vederea concesionării prin licitație publică, a suprafeței de 1890 m.p., identică cu p.f.45810 din CF 45810.pdf
HCL nr. 188 - Atestarea apartenenței unor bunuri imobile, respectiv a 5(cinci) parcele de teren, la domeniul privat al Oraşului Gura Humorului.pdf
HCL nr. 187 - Rectif. nr.4 a Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Orașului Gura Humorului, județul Suceava, pentru trimestrul al IV-lea al anului 2023.pdf
HCL nr. 186 - Rectif. nr.3 a Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Orașului Gura Humorului, județul Suceava pentru trimestrul al IV-lea al anului 2023.pdf
HCL nr. 185 - Aprobare a cheltuielilor actualizate aferente proiectului cu titlul “Îmbunătățirea calității vieții în orașul Gura Humorului, județul Suceava”.pdf
HCL nr. 184 - Comisie mixtă verificare vanzare produse chioscuri Voronet.pdf
HCL nr. 183 - Decontare navete cadre didactice- octombrie 2023.pdf
HCL nr. 182 - Aprobarea Documentației tehnico - economice (faza Proiect Tehnic) pentru proiectul cu titlul ’’Închiderea depozitului de stocare temporară a deșeurilor din Orașul Gura Humorului.PDF
HCL nr. 181 - Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local la Orașului Gura Humorului nr.l33 din 14.09.2023.pdf
HCL nr. 180 - Mandat special Ajac - alegere administrator.pdf
HCL nr. 179 - Aprobarea vânzării unei locuințe, aparținând fondului locativ al Orașului Gura Humorului, județul Suceava, situată pe str.Victoriei, nr.23, apart.2.pdf
HCL nr. 178 - Aprobarea vânzării unei locuințe, aparținând fondului locativ al Orașului Gura Humorului, județul Suceava, situată pe str.Mănăstirea Humorului, nr. 13, apart.3.pdf
HCL nr. 177 - Aprobarea atribuirii în folosință gratuită către Bulexa George, a unei suprafețe de 315 m.p., cu pf.45787 din CF 45787.pdf
HCL nr. 176 - Aprobarea atribuirii în folosință gratuită către Chereji Dana, a unei suprafețe de 300 m.p., cu pf.45790 din CF 45790.pdf
HCL nr. 175 - Aprobarea atribuirii in folosință gratuită către David Bianka, a unei suprafețe de 315 m.p., identică cu pf.45792 din CF 45792.pdf
HCL nr. 174 - Aprobarea concesionării fără licitație publică, către Coca Ionel, a suprafeței de 204 m.p., identică cu p.f.44776 din CF 44776.pdf
HCL nr. 173 - Trecere imobil cu nr. cadastral 45810 in domeniul privat.pdf
HCL nr. 172 - Dezmembrare imobil, nr. cadastral 43013, in doua corpuri de proprietate.pdf
HCL nr. 171 - Dezmembrare imobil, nr. cadastral 42302, in doua corpuri de proprietate.pdf
HCL nr. 170 - Dezmembrare imobil, nr. 33246, in doua corpuri de proprietate.pdf
HCL nr. 169 - Atestare apartenenta 4 parcele.pdf
HCL nr. 168 - Prelungire durata contract inchiriere contracte chioscuri Voronet.pdf
HCL nr. 167 - Aprobare actualizare regulament inchiriere locuri de parcare.pdf
HCL nr. 166 - Aprobare tarife Directia de Turism.pdf
HCL nr. 164 - Nivelul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024.pdf
HCL nr. 163 - Aprobare pret lemn foc si vanzare prin licitatie „Pe Picior” si la „Drum Auto”.pdf
HCL nr. 162 - Aprobarea proiectului Modernizarea platformei comunale de colectare si valorificare a gunoiului de grajd, Orasul Gura Humorului, jud.Suceava.pdf
HCL nr. 161 - Atestarea apartenentei la domeniul privat al Orasului Gura Humorului, jud.Suceava si inscrierea in Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat la Orasului Gura Humorului a unei construcții -Platformă.pdf
HCL nr. 160 - Aprobarea Documentatiei tehnico - economice (FAZA PROIECT TEHNIC) pentru obiectivul de investitii Construire pod peste raul Humor pentru fluidizarea traficului din orasul Gura Humorului, judetul Suceava.pdf
HCL nr. 159 - Aprobare constituire drept de uz si servitute catre Delgaz Grid SA.pdf
HCL nr. 158 - Aprobare Act aditional nr. 1 OMD.pdf
HCL nr. 157 - Aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice si personalului didactic auxiliar din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Gura Humorului pentru luna septembrie.pdf
HCL nr. 156 - Alegere președinte CL pentru lunile noiembrie-decembrie 2023 si ianuarie 2024.pdf
HCL nr. 155 - Modificare salarii de bază funcționari publici și personal contractual Primaria Gh.pdf
HCL nr. 154 - Demisie consilier local Brădățan Alexandru-Lucian.pdf
HCL nr. 153 - Aprobarea incheierii unui Protocol de Colaborare intre Orasul Gura Humorului, prin Consiliul Local al orasului Gura Humorului si SC Bavaria Nord Tur SRL.pdf
HCL nr. 152 - Aprobarea Documentatiei tehnico - economice (faza Proiect Tehnic), a Devizului General si a Indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul cu titlul Cresterea eficientei energetice D3,D4, G3.pdf
HCL nr. 151 - Aprobarea Documentatiei Tehnice (faza PTE) pentru proiectul cu titlul Infiintare centru de colectare deseuri prin aport voluntar in orasul Gura Humorului, judetul Suceava cod C3I1A0122000489.pdf
HCL nr. 150 - Aprobare a cheltuielilor actualizate aferente proiectului cu titlul Extinderea, reabilitarea si dotarea infrastructurii medicale existente in vederea relocarii ambulatoriului integrat al Spitalului Orăsenesc G.pdf
HCL nr. 149 - Aprobare P.U.Z Boicu Mihai.pdf
HCL nr. 148 - Aprobarea vanzarii unei suprafete de 490 m.p., teren concesionat, apartinand domeniului privat al Orasului Gura Humorului, situat in Voronet, identic cu p.f. 30897 din CF 30897 Gura Humorului.pdf
HCL nr. 147 - Aprobarea vanzarii unei suprafete de 260 m.p., teren concesionat, apartinand domeniului privat al Orasului Gura Humorului, situat in Voronet, identic cu p.f. 31252 din CF 31252 Gura Humorului.pdf
HCL nr. 146 - Aprobarea demolarii bunului imobil – cladire, apartinand domeniului privat al orasului Gura Humorului, situat in strada Lt.V.Marceanu, nr.11, judetul Suceava, avand in vedere starea avansata de degradarea ace.pdf
HCL nr. 145 - Dezmembrarea unui imobil, avand numarul cadastral 44558, in suprafata de 48115 m.p., apartinand domeniului public al Orasului Gura Humorului, judetul Suceava, in 2 (doua) corpuri de proprieta.pdf
HCL nr. 144 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile, respectiv a 4 (patru) parcele de teren, la domeniul privat al Orasului Gura Humorului, judetul Suceava.pdf
HCL nr. 143 - Aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 10.000.000 lei de catre Orasul Gura Humorului, judetul Suceava, in vederea finantarii investițiilor publice de interes local.pdf
HCL nr. 142 - Rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului, judetul Suceava si la Activitati autofinantate – Spitalul Orasenesc Gura Humorului, pentru trimestrul al IV-lea al anului 202.pdf
HCL nr. 141 - Aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice si personalului didactic auxiliar din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat, Colegiul ,, Alexandru cel Bun ” din Orașul Gura Humorului 07-08.pdf
HCL nr. 140 - Aprobarea alocarii sumei de 7000 lei de la bugetul local al Orasului Gura Humorului, judetul Suceava, in vederea organizarii unei expozitii de arta plastica si fotografie in cadrul Festivalului International.pdf
HCL nr. 139 - Aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru Spitalul Orasenesc Gura Humorului, judetul Suceava, valabile incepand cu data de 01.10.2023.pdf
HCL nr. 138 - Aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre Orasul Gura Humorului, judetul Suceava, prin Consiliul Local al orasului Gura Humorului si Clubul Copiilor Gura Humorului, judetul Suceava.pdf
HCL nr. 137 - Aprobarea incheierii Protocolului de colaborare, intre Orasul Gura Humorului, judetul Suceava, prin Consiliul Local al orasului Gura Humorului si Clubul Sportiv Scolar Gura Humorului, judetul Suceava.pdf
HCL nr. 136 - Includerea in domeniul public al Orasului Gura Humorului, judetul Suceava, a bunurilor imobile rezultate din realizarea si finalizarea Proiectului POS - Mediu, Etapa I.pdf
HCL nr. 135 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile, respectiv a unor parcele de teren, la domeniul privat al Orasului Gura Humorului, judetul Suceava.pdf
HCL nr. 134 - Aprobarea Documentatiei tehnico-economice (faza Proiect Tehnic)-actualizata, a Devizului General actualizat si a Indicatorilor tehnico – economici actualizati pentru proiectul cu titlul ”Reabilitare mo.pdf
HCL nr. 133 - Nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local al Orasului Gura Humorului, judetul Suceava in Consiile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din Orasul.pdf
HCL nr. 132 - Aprobarea Devizului General actualizat (faza executie lucrari si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Reabilitare moderata a Colegiului „Alexandru cel Bun” - corp A, Orasul Gura Humoru.pdf
HCL nr. 131 - Dezmembrarea unui imobil, avand numarul cadastral 43848, in suprafata de 3.280 m.p.pdf
HCL nr. 130 - Aprobarea Organigramei si Statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Gura Humorului si ale institutiilor si serviciilor publice de interes local subordonate, fara person.pdf
HCL nr. 129 - Modificarea si completarea Anexei la hotararea Consiliului Local al orasului Gura Humorului nr.97 din 27.06.2023.pdf
HCL nr. 128 - Aprobarea Documentatiei tehnico - economice (faza Proiect Tehnic), a Devizului General si a Indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul cu titlul „Reabilitare strazi si parcare in Orasul Gura .pdf
HCL nr. 127 - Aprobarea Documentatiei tehnico - economice (STUDIULUI DE FEZABILITATE MIXT), a Indicatorilor tehnico – economici actualizati (Anexa 2.2 d) si a Devizului General actualizat ( Anexa 2.1) pentru obiec.pdf
HCL nr. 126 - Aprobarea Documentatiei tehnico - economice (faza SF), a Devizului General si a Indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul cu titlul „ Infiintare centru de colectare deseuri prin aport voluntar.pdf
HCL nr. 125 - Nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Gura Humorului in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii (C.E.A.C.) ale unitatilor de invatamant .pdf
HCL nr. 124 - Nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Gura Humorului in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular .pdf
HCL nr. 123 - Aprobare buget „Toamna la Voronet”.pdf
HCL nr. 122 - Aprobare buget Nunta de aur si Balul Gospodarilor.pdf
HCL nr. 121 - Aprobare Protocol de Colaborare S.C BONIMA SRL - Oktoberfest 2023.pdf
HCL nr. 120 - Aprobare neasumare responsabilitate Programul pentru scoli 2023-2029.pdf
HCL nr. 119 - Aprobare statut Oras Gura Humorului.pdf
HCL nr. 118 - Aprobare actualizare nomenclator stradal.pdf
HCL nr. 117 - Aprobarea vanzarii unei suprafete de 214 m.p.teren.pdf
HCL nr. 116 - Aprobarea concesionarii prin licitatie publica, a suprafetei de 950 m.p.pdf
HCL nr. 115 - Aprobare concesionare 12 m.p.pdf
HCL nr. 114 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile, respectiv a doua parcele de teren, la domeniul privat al Orasului Gura Humorului, judetul Suceava.pdf
HCL nr. 113 - Privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului, judetul Suceava si la Activitati autofinantate – Spitalul Orasenesc Gura Humorului, pentru trimestru.pdf
HCL nr. 112 - Aprobarea pretului de referinta, vanzarea catre populatie a „Lemnului de Foc” si vanzarea prin licitatie publica, a unei cantitati de masa lemnoasa, la Drum Auto.pdf
HCL nr. 111 - Aprobarea implementarii proiectului cu titlul DIGITALIZAREA SPITALULUI ORASENESC GURA HUMORULUI.pdf
HCL nr. 110 - Decontarea navetei cadrelor didactice si personalului didactic auxiliar pentru luna iunie.pdf
HCL nr. 109 - Aprobarea documentatiei tehnico – economice (faza DALI), a Devizului General si a Indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Reabilitare strazi si parcare in Orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr. 108 - Aprobarea intentiei vanzarii, cu respectarea dreptului de preemptiune, a suprafetei totale de 355 m.p., situat pe str.Paraul Repede, nr.20 , apartinand domeniului privat al Orasului GH.pdf
HCL nr. 107 - Aprobarea inchirierii apartamentului, locuinta de serviciu, in suprafata utila de 46,3 m.p.,apartinand domeniului privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr. 106 - Dezmembrarea unui imobil, avand numarul cadastral 42764, apartinand domeniului privat al Orasului Gura Humorului, judetul Suceava, in doua corpuri de proprietate.pdf
HCL nr. 105 - Dezmembrarea unui imobil, avand numarul cadastral 33001, apartinand domeniului privat al Orașului Gura Humorului, judetul Suceava, in trei corpuri de proprietate.pdf
HCL nr. 104 -Atestarea apartenentei unor bunuri imobile, respectiv a 5(cinci) parcele de teren, la domeniul privat al Orasului Gura Humorului, judetul Suceava.pdf
HCL nr. 103 - Atestarea apartenentei a doua bunuri imobile - locuinte, la domeniul privat al Orasului Gura Humorului, judetul Suceava.pdf
HCL nr. 102 - Aprobarea Documentatiei tehnico - economice a Devizului General si a Indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul cu titlul „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE bl. T850.pdf
HCL nr. 101 - acordarea mandatului special reprezentantului Orasului Gura Humorului, judetul Suceava in Adunarea Generala a Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava (A.J.A.C Suceava), sa voteze pentru ap.pdf
HCL nr. 100 - Decontarea navetei cadrelor didactice si personalului didactic auxiliar din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Orasul Gura Humorului, din localitatea de reşedinta la locul de mu.pdf
HCL nr. 099 - Aprobarea platii contributiei proprii reprezentand cotizatia aferenta Orasului Gura Humorului, in scopul implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala GAL Confluente Nordice.pdf
HCL nr. 098 - Alegere presedinte sedinta august-octombrie 2023.pdf
HCL nr. 097 - Repartizarea locuintelor sociale din fondul aflat in proprietatea Orasului Gura Humorului, judetul Suceava.pdf
HCL nr. 096 - Aprobarea intentiei vanzarii, cu respectarea dreptului de preemptiune, a suprafetei totale de 490 m.p., teren concesionat, situat in Voronet, identic cu p.f. 30897 din CF 30897, apartinand domeniului .pdf
HCL nr. 095 - Aprobarea intentiei vanzarii, cu respectarea dreptului de preemptiune, a suprafetei totale de 260 m.p., teren concesionat, situat in Voronet, identic cu p.f. 31252 din CF 31252, apartinand domeniului p.pdf
HCL nr. 094 - Aprobarea darii in folosinta gratuita catre Spitalul Orasenesc Gura Humorului, judetul Suceava, a unei suprafete de 30 m.p. teren, apartinand domeniului privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr. 093 - Dezmembrare imobil, avand numarul cadastral 43848, apartinand domeniului privat al Orasului Gura Humorului, judetul Suceava, in trei corpuri de proprietate.pdf
HCL nr. 092 - Atestare apartenenta unor bunuri imobile, respectiv a 6 (sase) parcele de teren, la domeniul privat al Orasului Gura Humorului, judetul Suceava.pdf
HCL nr. 091 - Pret referinta lemn iunie 2023.pdf
HCL nr. 090 -Aprobarea platii contributiei proprii reprez. cotizatia aferenta Orasului G.H in scopul implementarii Stategiei de Dezvoltare Locala GAl Confluente Nirdice.pdf
HCL nr. 089 - Rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Orașului Gura Humorului, județul Suceava si la Activitatile autofinantate – Spitalul Orasenesc Gura Humorului, pentru trimestrul al II-lea al a.pdf
HCL nr. 088 - Aprobare participare Orasul G.H la Part. Leader 2023-2027 cu den. Asociatia Grupul de Actiune Locala Confluente Nordice.pdf
HCL nr. 087 - Comasarea unui numar de doua parcele, cu numerele cadastrale 39080 si 32114, apartinand domeniului privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr. 086 - Asumarea pe proprie raspundere de catre Orasul Gura Humorului, prin Consiliul Local al orasului Gura Humorului, pentru a asigura cerinta fundamentala securitate la incendiu.pdf
HCL nr. 085 - Aprobarea Caietului de sarcini in vederea concesionarii serviciului de administrare a Parcarii situata in Orasul Gura Humorului – Voronet, judetul Suceava.pdf
HCL nr. 084 - Aprobarea Documentatiei tehnico-economice -actualizata, a Devizului General actualizat si a Indicatorilor tehnico – economici actualizati Reabilitare Colegiu corp A.pdf
HCL nr. 083 - Decontarea navetei cadrelor didactice si personalului didactic auxiliar din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Orasul Gura Humorului pentru luna aprilie.pdf
HCL nr. 082 - Aprobarea pretului de referinta, vanzarea catre populatie a Lemnului de Foc si vanzarea prin licitatie publica, a unei cantitati de masa lemnoasa, la Drum Auto.pdf
HCL nr. 081 - Aprobarea reactulizarii articolului 3 din Hotararea Consiliului Local al orasului Gura Humorului nr.191 din 11.11.2022.pdf
HCL nr. 080 - Aprobarea intentiei vanzarii, cu respectarea dreptului de preemptiune, a suprafetei totale de 214 m.p.pdf
HCL nr. 079 - Aprobarea concesionarii fara licitatie publica, catre Misiuc Ovidiu, a suprafetei de 350 m.p., identica cu p.f.44841 din CF 44841.pdf
HCL nr. 078 - Aprobarea Studiului de oportunitate in vederea concesionarii fara licitatie publica, catre SC DANILEVICI CARN PROD SRL, a suprafetei de 12 m.p., identica cu p.f.44884 din CF 44884.pdf
HCL nr. 077 - Aprobarea Studiului de oportunitate in vederea concesionarii prin licitatie publica, a suprafetei de 950 m.p., identica cu p.f.44916 din CF 44916.pdf
HCL nr. 076 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile, respectiv a doua parcele de teren, la domeniul privat al Orasului Gura Humorului, judetul Suceava.pdf
HCL nr. 075 - Decontarea navetei cadrelor didactice si personalului didactic auxiliar din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Orașul Gura Humorului pentru luna aprilie.pdf
HCL nr. 074 - Aprobarea modificarii si completarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava.pdf
HCL nr. 073 - Stabilirea unor masuri pentru delegarea gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale.pdf
HCL nr. 072 - Rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului, judetul Suceava pentru trimestrul al II-lea al anului 2023.pdf
HCL nr. 071 - Aprobarea concesionarii serviciului de administrare a Parcarii situata in Orasul Gura Humorului -Voronet.pdf
HCL nr. 070 - Aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri intre Orasul Gura Humorului si S.C. CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A., in vederea reabilitarii Parcului Dendrologic.pdf
HCL nr. 069 - Revocarea Hotararii Consiliului Local la orasului Gura Humorului nr.210 din 14.12.2022.pdf
HCL nr. 068 - Aprobarea PUZ (Plan Urbanistic Zonal) si a Documentatiei de atribuire, in vederea concesionarii prin licitatie publica a unui numar de 28 (douazecisiopt) parcele de teren, in vederea construirii de loc..pdf
HCL nr. 067 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile, respectiv a unei parcele de teren, la domeniul privat al Orasului Gura Humorului, judetul Suceava.pdf
HCL nr. 066 - Aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 2.000.000 lei, in conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.24_2023 privind unele masuri fiscal-bugetare destinate a.pdf
HCL nr. 065 - Aprobare participare OMD+Statut.pdf
HCL nr. 064 - Acceptare oferta donatie teren 47 m.p facuta de Flutur Willy Raol si Flutur Catalina Bianca.pdf
HCL nr. 063 - Aprobare incheiere Protocoale de colaborare intre MMSS si Orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr. 062 - Decontare naveta pers. didactic pentru luna martie 2023.pdf
HCL nr. 061 - Aprobare operatiune de apartamentare imobil C.F 45164.pdf
HCL nr. 060 - Atestare apartenenta 4 parcele de teren la dom. privat.pdf
HCL nr. 059 - Atribuire de denumiri unor strazi si alei nou create.pdf
HCL nr. 058 - Alegere presedinte de sedinta mai, iunie, iulie 2023.pdf
HCL nr. 056 - Aprobare doc. tehnica, deviz general si indicatori tehnico-econ. - Cresterea efic. energetice bl. D3,D4 si G3.pdf
HCL nr. 055 - Aprobare doc. tehnica, deviz general si indicatori tehnico-econ. - Cresterea efic. energetice bl. T850.pdf
HCL nr. 054 - Aprobare doc. tehnica, deviz general si indicatori tehnico-econ. ,,Reabilit. moderata Sc. Gimn. Petru Comarnescu``.pdf
HCL nr. 053 - Aprobare incheiere Plan anual intre Gura Humorului, Romania si Orasul Hotin, Ucraina.pdf
HCL nr. 052 - Aprobarea initierii demararii procedurilor legale in vederea declararii Orasului GH ca statiune balneoclimatica.pdf
HCL nr. 051 - Decontare naveta cadre didcactice - februarie 2023.pdf
HCL nr. 050 - Aprobare modificare art.3 din HCL nr. 15_2023.pdf
HCL nr. 049 - Ajutor financiar 9000 lei pentru Asociatia de prop. nr. 7.pdf
HCL nr. 048 - Aprobare PUZ - Lucescu Corneliu.pdf
HCL nr. 047 - Aprobare PUZ Gemanar Gheorghita-Catalin.pdf
HCL nr. 046 - Aprobare studiu de oportunitate in vederea concesionarii a suprafetei de 204 m.p din CF 44776, str, Virgil Marceanu, nr, 27.pdf
HCL nr. 045 - Aprobare concesionare prin licitatie publica 1300 m.p, str. Moldovei, f.n.pdf
HCL nr. 044 - Aprobare concesionare supraf. 950 mp.pdf
HCL nr. 043 - Aprobare concesionare supraf. 862 m.p.pdf
HCL nr. 042 - Dezmembrare imobil nr. cadastral 43662.pdf
HCL nr. 041 - Dezmembrare imobil nr. cadastral 44165.pdf
HCL nr. 040 - Dezmembrare imobil nr. cadastral 44593.pdf
HCL nr. 039 - Dezmembrare imobil nr. cadastral 42306.pdf
HCL nr. 038 - Trecere bunuri imobile din dom. public in dom. privat - Reabilit. Tabara Balada.pdf
HCL nr. 037 - Atestare apartenenta 3 parcele la dom. privat.pdf
HCL nr. 036 - Aprobare doc. tehnica actualizata, deviz gen. actualizat si indic. tehnico econ. actual. - Reabilit. moderata Col. Al. cel Bun.pdf
HCL nr. 035 - Aprobare lista de prioritati cu pers. care pot beneficia de o locuinta sociala.pdf
HCL nr. 034 - Aprobare regulament acordare premii persoane care implinesc 100ani.pdf
HCL nr. 033 - Exercitarea cu caract. temp. a functiei publice de sef serviciu SPCLEP Gura Humorului.pdf
HCL nr. 032 - Modificare stat de functii Primaria Gura Humorului.pdf
HCL nr. 031 - Modificare anexa HCL nr, 126 DIN 2022 - C.E.A.C.pdf
HCL nr. 030 - Modificare anexa HCL nr. 125 - reprezentanti CL in C.A unit. invatamant.pdf
HCL nr. 029 - Modificare art 1 din HCL nr.51 din 2022 - reprez. CL in C.A Spital.pdf
HCL nr. 028 - Modificare componenta Comisia C1 Consiliul Local.pdf
HCL nr. 027 - Comasare 2 imobile - domeniul privat.pdf
HCL nr. 026 - Demisie cons. local Popescu Gabriela Cristina.pdf
HCL nr. 025 - Aprobare proiect `` Dotare cu echipamente necesare falicitarii procesului educational si a cheltuielilor aferente.pdf
HCL nr. 024 - Atestare apartenenta domeniu privat 2 parcele.pdf
HCL nr. 023 - Rectificare bugetara, sem I - Spital Orasenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr. 022 - Decontare navete cadre didactice - Ianuarie 2023.pdf
HCL nr. 021 - Aprobare incheiere Act aditional nr. 13 la Contractul nr. 1582_28.02.2011 de concesionare al serviciului public de salubrizare.pdf
HCL nr. 020 - Aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de teren cu destinatia de pajisti permanente .pdf
HCL nr. 019 - Aprobare concesionare fara licitatie publica, supraf. de 450 m.p.pdf
HCL nr. 018 - Dezmembrare imobil cu nr. cadastral 45065 in 4 corpuri de proprietate.pdf
HCL nr. 017 - Atestare apartenenta bunuri imobile - 7 locuinte.pdf
HCL nr. 016 - Atestare apartenenta bunuri imobile - 11 parcele de teren.pdf
HCL nr. 015 - Aprobare S.F, Deviz Gneral si indicatori Tehnico-Economici pentru proiectul Inchidere depozit de stocare temp. a deseurilor din orasul GH.pdf
HCL nr. 014 - Aprobare plan de asig. cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea sit. de urgenta la nivelul orasului Gura Humorului, pentru anul 2023.pdf
HCL nr. 013 - Aprobare Plan de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta al Orasului Gura Humorului pentru anul 2023.pdf
HCL nr. 012 - Aprobare modif. Anexa nr. 2 a HCL nr. 110 din 31 08 2022 - organ. Spital Orasenesc G.H.pdf
HCL nr. 011 - Alocare sume pentru contacte prestari servicii juridice si de exec. silita pentru anul 2023.pdf
HCL nr. 010 - Rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli, pentru trimestrul I al anului 2023.pdf
HCL nr. 009 - Aprobare pret referinta si vanzare catre populatie - Lemn de foc .pdf
HCL nr. 008 - Utilizarea excedentului aferent anului 2022- Sursa A si sursa E.pdf
HCL nr. 007 - Decontarea navetei personalului didactic si did. auxiliar - luna decembrie 2022.pdf
HCL nr. 006 - Alegerea presedintelui de sedinta februarie-aprilie 2023.pdf
HCL nr. 005 - Modificarea si completarea Anexei HCL nr. 170_31.10.2022.pdf
HCL nr. 004 - Stabilirea salarilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din Primaria Gura Humorului si inst. subordonate.pdf
HCL nr. 003 - Aprobarea retelei scolare a unit. de invatamant preuniversitar de stat si particular de pe raza orasului Gura Humorului, pentru anul scolar 2023-2024.pdf
HCL nr. 002 - Planul anual de actiuni si lucrari de interes local - beneficiari Legea nr.416_2001.pdf
HCL nr. 001 - Aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.pdf
HCL nr. 214 - Modificare stat de funcții aparat specialitate Primărie.pdf
HCL nr. 213 - Decontarea navetei cadrelor didactice și personalului auxiliar - noiembrie 2022.pdf
HCL nr. 212 - Reprezentant U.A.T AJAC.pdf
HCL nr. 211 - Reprezentanți CL în comisia de evaluare a perf. profesionale ale SGO.pdf
HCL nr. 210 - Aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Orașul Gura Humorului prin Consiliul Local și CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE.pdf
HCL nr. 209 - Modificarea și completarea anexei HCL nr. 201 din 25.11.2022.pdf
HCL nr. 208 - Aprobarea încheierii între Orașul Gura Humorului prin Consiliul Local cu HUMORFOREST a actului adițional nr.1 la Angajamentul nr.6867.93.12.07.2021.pdf
HCL nr. 207 - Aprobarea proiectului „Modernizarea sistemului de iluminat public în Orașul Gura Humorului”, a documentației tehnico-economice (faza DALI), a devizului General și a Indicatorilor Tehnico-economici.pdf
HCL nr. 206 - Aprobarea modificării art.3 din HCL nr.191 din 11.11.2022.pdf
HCL nr. 205 - Rectificare nr. 2 a Bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul al IV lea.pdf
HCL nr. 204 - Decontarea navetei cadrelor didactice și personalului auxiliar -octombrie 2022.pdf
HCL nr. 203 - Aprobarea proiectului „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Orășenesc Gura Humorului” și a cheltuielilor legate de proiect.pdf
HCL nr. 202 - Aprobarea proiectului „Dezvoltarea unității de asistență medicală ambulatorie -Gura Humorului” și a cheltuielilor legate de proiect.pdf
HCL nr. 201 - Modificarea și completarea anexei HCL nr. 37 din 29.04.2021.pdf
HCL nr. 200 - Atestarea apartenenței unor bunuri imobile - 4 parcele teren la domeniul privat.pdf
HCL nr. 199 - Aprobare încheierii contractului de confinanțare între Consiliul Local și DELGAZ GRID pentru extinderea rețelei de energie electrică, str, Vlad Țepeș.pdf
HCL nr. 198 - Aprobarea asocierii Consiliului Local cu DELGAZ GRID pentru extinderea rețelei de energie electrică, str. Vlad Țepeș.pdf
HCL nr. 197 - Aprobarea tarifelor din cadrul Complexului de Agrement „Ariniș”, Pârtiile de schi Șoimul I și II din orașul Gura Humorului.pdf
HCL nr. 196 - Nivel impozite si taxe locale anul 2023 Oras Gura Humorului.pdf
HCL nr. 195 - Rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, trimestrul al IV lea.pdf
HCL nr. 194 - Modificarea art. 1 al HCL nr.190 din 31.10.2022.pdf
HCL nr. 193 - Implementarea proiectului „ Înființare centru colectare deșeuri prin aport voluntar”.pdf
HCL nr. 192 - Dezmembrarea bunului imobil - dom. privat - în 2 corpuri de proprietate.pdf
HCL nr. 191 - Implementare proiectului „Realizare de insule ecologice digitalizate”.pdf
HCL nr. 190 - Împuternicirea dlui Marius Ursăciuc pentru semnarea contractului de finanțare pt proiect „Închiderea depozitului de stocare temporară a deșeuri”.pdf
HCL nr. 189 - Aprobarea sumei de 6500 lei din bugetul local necesari premierii participanților și consumabilele de birotică, la Concurs Județean „Memorialul David Hrimiuc”.pdf
HCL nr. 188 - Aprobarea modificării art. 1 al Acordului de parteneriat între asociația umanitară „Jeni Mandachi”, Soc. de Crucea Rosie, Consiliul Local și Spitalul Or. GH.pdf
HCL nr. 187 - Modificarea și completarea HCL nr. 159 din 06.10.2022.pdf
HCL nr. 186 - Acordul Consiliului Local pentru organizarea licitației publice de către Șc. Gimnazială „Petru Comărnescu” în vederea închirierii a 5 spații excedentare.pdf
HCL nr. 185 - Decontarea navetei cadrelor didactice și personalului auxiliar- luna septembrie 2022.pdf
HCL nr. 184 - Decontarea navetei cadrelor didactice și personalului auxiliar din cadrul Colegiului Alexandru cel Bun - iulie și august.pdf
HCL nr. 183 - Alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Orașului Gura Humorului pentru lunile noiembrie-decembrie 2022 - ianuarie 2023.pdf
HCL nr. 182 - Acceptarea de către Orașul Gura Humorului a ofertei de donație a terenului în suprafață de 160 m.p.pdf
HCL nr. 181 - Acceptarea de către Orașul Gura Humorului a ofertei de donație a terenului în suprafață de 112 m.p.pdf
HCL nr. 180 - Aprobarea concesionării fără licitație publică a suprafeței de 25 m.p, Aleea Minerilor - extindere balcon.pdf
HCL nr. 179 - Aprobarea vânzaării unei suprafețe de 942 m.p teren, str. Mihai Eminescu.pdf
HCL nr. 178 - Atestarea apartenenței unor bunuri imobile - 8 parcele la domeniul privat.pdf
HCL nr. 177 - Desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisia de soluționare a contestațiilor pentru concursul din, 14.11.2022 - director medical Spitalul Orășenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr. 176 - Desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisia de concurs, 14.11.2022 - director medical Spitalul Orășenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr. 175 - Desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisia de soluționare a contestațiilor, pentru concursul din 14.11.2022 - dir. financiar-contabil Spitalul Orășenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr. 174 - Desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisia de concurs, 14.11.2022 - dir. financiar-contabil Spitalul Orășenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr. 173 - Aprobarea doc. tehnice, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Realizare trotuare pe str. Pârtiei”.pdf
HCL nr. 172 - Aprobarea doc. tehnică, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Rețea de alim. cu apă potabilă și branșamente - str. Boureni”.pdf
HCL nr. 171 - Aprobare doc. tehnico-economica (faza SF) a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Amenajare căi acces, sistematizare verticală și rețele de utilități Centrul Cultural G. Humorului”.pdf
HCL nr. 170 - Aprobarea actualizării tarifelor practicate în parcările cu autotaxare, a tarifelor pentru fol. toaletelor publice de pe raza Orașului Gura Humorului, precum și a tarifelor pentru plata Autoriz. special.pdf
HCL nr. 169 - Aprobarea normelor privind buna conviețuire, ordinea și liniștea publică, transp. public de călători, gospodărirea orașului, etc..pdf
HCL nr. 168 - Validarea dispoziției Primarului nr. 617 din 27.09.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli.pdf
HCL nr. 167 - Alegerea președintelui sedinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Gura Humorului, din data de 31.10.2022.pdf
HCL nr. 166 - Aprobarea modificării art. 3 din HCL nr. 100 din 29 09 2021.pdf
HCL nr. 165 - Aprobarea modificării art. 3 din HCL nr. 99 din 29 09 2021.pdf
HCL nr. 164 - Aprobarea închirierii prin licitație publică a 5 suprafețe teren, str. Pârtiei, pentru amenajarea unor parcări.pdf
HCL nr. 163 - Dezmembrarea unui imobil - domeniul privat, în 7 corpuri de proprietate.pdf
HCL nr. 162 - Aprobarea programului și traseelor destinate transportului public local de persoane prin curse regulate.pdf
HCL nr. 161 - Aprobarea unui acord de parteneriat între Consiliul Local și CAR ESTATE în vederea refacerii fațadei și acoperișului clădirii cu dest. morgă.pdf
HCL nr. 160 - Aprobarea a 2 stații de încărcare aferente proiectului „Reabilitare moderată a Primăriei Gura Humorului”.pdf
HCL nr. 159 - Aprobarea documentației tehnico-economice, a devizului general și a indicatorilor pentru „Reabilitare drumuri conform anexei”.pdf
HCL nr. 158 - Aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a ansamblului de locuințe rezidențiale A1,B1 -str. Marly”.pdf
HCL nr. 157 - Aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a ansamblului de locuințe rezidențiale T850, str. Piața Republicii”.pdf
HCL nr. 156 - Aprobarea modificării art. 2 din HCL nr. 61 din 04.05.2022.pdf
HCL nr. 155 - Aprobarea proiectului „Reabilitare moderată a Școalii Gimnaziale „Petru Comărnescu”, precum și a cheltuielilor aferente.pdf
HCL nr. 154 - Aprobarea proiectului „Reabilitare moderată a Colegiului Alexandru cel Bun-Corp A”, precum și a cheltuielilor aferente.pdf
HCL nr. 153 - Aprobare preț referință și vânzare lemn de foc.pdf
HCL nr. 152 - acordul Consiliului Local pentru organizarea licitației publice de către Colegiul Alexandru cel Bun în vederea închirierii a 3 spații excedentare.pdf
HCL nr. 151 - Aprobarea documentației tehnice ( DALI+PT) pentru obiectivul „Reparații și modificări bazine de înot, extindere corp vestiare - Complex Agr. Ariniș”.pdf
HCL nr. 150 - Acordarea unui ajutor de urgență constând în material lemnos, ca urmare a incendiului locuinței din data de 28.07.2022.pdf
HCL nr. 149 - Aprobarea constituirii rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție pt proiect „Cresterea mobilitatii urbane si reducerea emisiilor de GES prin introducerea transp. local.pdf
HCL nr. 148 - Majorarea alocației de hrană pentru beneficiari de servicii sociale prin Cantina de Ajutor Social.pdf
HCL nr. 147 - Constituirea comisie de analiză a solicitări de locuințe sociale și a unei comisie de soluționare a contestațiilor depuse în urma rezultatului atriburii locuințelor sociale.pdf
HCL nr. 146 - Aprobare regulament privind cadrul, modalățile de analiză, soluționarea cererilor, repartizarea și închirierea locuințelor sociale.pdf
HCL nr. 145 - Aprobarea ajustare tarife colectare separatară, transport separat și depozitare deșeuri municipale.pdf
HCL nr. 144 - Stabilirea tarifelor, a tipurilor de bilete și abonamente pentru activitatea de transport public local de călători prin curse regulate.pdf
HCL nr. 143 - Aprobarea actualizării Registrului Local al Spațiilor Verzi aparținând domeniului public.pdf
HCL nr. 142 - Dezmembrarea bunului imobil aparținând domeniului privat Orașului Gura Humorului în 2 corpuri de proprietate.pdf
HCL nr. 141 - Comasarea unui număr de 3 imobile aparținând domeniului privat.pdf
HCL nr. 140 - Dezmembrarea bunului imobil aparținând domeniului privat Orașului Gura Humorului în 2 corpuri de proprietate.pdf
HCL nr. 139 - Dezmembrarea bunului imobil aparținând domeniului privat Orașului Gura Humorului în 2 corpuri de proprietate.pdf
HCL nr. 138 - Dezmembrarea bunului imobil aparținând domeniului privat Orașului Gura Humorului în 2 corpuri de proprietate.pdf
HCL nr. 137 - Dezmembrarea bunului imobil aparținând domeniului privat Orașului Gura Humorului în 2 corpuri de proprietate.pdf
HCL nr. 136 - Dezmembrarea bunului imobil aparținând domeniului privat Orașului Gura Humorului în 2 corpuri de proprietate.pdf
HCL nr. 135 - Aprobarea PUZ și Regulament local aferent - în vederea trecerii terenului din extravilan în intravilan pentru construire locuință D+P+1E+M.pdf
HCL nr. 134 - Aprobarea PUZ și Regulament local aferent - în vederea trecerii terenului din extravilan în intravilan pentru construire locuință D+P+1E+M.pdf
HCL nr. 133 - Atestarea apartenenței unor bunuri imobile - 5 parcele teren la domeniul privat.pdf
HCL nr. 132 - Modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Gura Humorului și al instituțiilor +servicii subordonate.pdf
HCL nr. 131 - Aprobare documentației tehnico-economice,a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea „Întreținere a sistemului rutier pentru str. Oborului”.pdf
HCL nr. 130 - Aprobarea implementării proiectului EDUCOMP în vederea finanțării acestuia în cadrul POCU 2014-2020.pdf
HCL nr. 129 - Atestare apartenenței a două parcele de teren la domeniul privat.pdf
HCL nr. 128 - Aprobarea materialelor necesare refacerii șarpantei imobilului-locuință socială, situat pe str. Mihail nr.15.pdf
HCL nr. 127 - Desemnarea doamnei Simeria Angela ca reprezrntant legal pentru semnarea contractului de finanțare și toate doc. aferente pentru proiectul EDUCOMP.pdf
HCL nr. 126 - Nominalizarea reprezentanți Consiliului Local în Consiliile de evaluare si asigurarea calității ale unit. de înv. pentru anul școlar 2022-2023.pdf
HCL nr. 125 - Nominalizarea reprezentanți Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unit. de înv. pentru anul școlar 2022-2023.pdf
HCL nr. 124 - Aprobare suplimentare 295.907,06 lei fără TVA din bugetul local pentru achiziția dotărilor din cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității vieții în Orașul Gura Humorului”.pdf
HCL nr. 123 - Aprobarea PUZ și Regulament local aferent - în vederea trecerii terenului în intravilan pentru construire spațiu comerciaș P+1E.pdf
HCL nr. 122 - Aprobarea PUZ și Regulament local aferent - în vederea trecerii terenului în intravilan pentru construire cabană D+P+M.pdf
HCL nr. 121 - Aprobarea PUZ și Regulament local aferent - în vederea trecerii terenului din extravilan în intravilan pentru construire locuință D+P+1E+M.pdf
HCL nr. 120 - Aprobarea PUZ și Regulament local aferent - în vederea trecerii terenului din extravilan în intravilan pentru construire locuință D+P+1E+M.pdf
HCL nr. 119 - Aprobarea PUZ și Regulament local aferent - în vederea trecerii terenului din extravilan în intravilan pentru construire locuință D+P+1E+M și anexe.pdf
HCL nr. 118 - Aprobarea PUZ și Regulament local aferent - în vederea realizării unei enclave de intravilan în extravilan pentru construire locuință P+M.pdf
HCL nr. 117 - Aprobarea dării în folosință gratuită către Spitalul Orășenesc Gura Humorului a unei suprafețe de 435 m.p.pdf
HCL nr. 116 - Aprobare pret referinta vanzare lemn de foc „Drum Auto”.pdf
HCL nr. 115 - Atestarea apartenenței unor bunuri imobile- 10 parcele teren la domeniul privat.pdf
HCL nr. 114 - Aprobarea regulament cadru închiriere a terenurilor și spațiilor excedentare din unit. de învățământ preuniversitar de stat.pdf
HCL nr. 113 - Aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile către Colegiul „Alexandru cel Bun”.pdf
HCL nr. 112 - Aprobarea dărrii în administrare a unor bunuri imobile către Școala Gimnazială „Petru Comărnescu”.pdf
HCL nr. 111 - Rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli.pdf
HCL nr. 110 - Aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr. 109 - Atestarea apartenenței unui bun imobil - 435 m.p la domeniul privat.pdf
HCL nr. 108 - Aprobarea modificării art.5 a HCL nr. 68 din 04.11.2020 - modificare componență Comisia de specialitate nr.4 a Consiliului Local.pdf
HCL nr. 107 - Neincludere Parcului Central în tema de proiectare „Reamenajarea și sistematizarea zonei centrale a Orașului Gura Humorului”.pdf
HCL nr. 106 - Aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public.pdf
HCL nr. 105 - Decontarea navetei cadrelor didactice și personalului auxiliar - luna iunie.pdf
HCL nr. 104 - Aprobare modificare anexa 1 ți 2 din HCL nr.34 din 28.03.2019.pdf
HCL nr. 103 - Acordarea mandatului special Președintelui AJAC Suceava să semneze în numele și pe seama UATO Gura Humorului, actele adiționale de modif. a actului constitutiv si a statutului special AJAC.pdf
HCL nr. 102 - Aprobare preț referință lemn de foc la „Drum Auto”.pdf
HCL nr. 101 - Aprobarea vânzării unui teren în suprafață 1767 m.p.pdf
HCL nr. 100 - Aprobarea vânzării unui teren în suprafață 600 m.p,.pdf
HCL nr. 099 - Atestarea apartenenței unor bunuri imobile - 10 parcele teren la domeniul privat.pdf
HCL nr. 098 - Organizarea si fuctionarea Direcției de Servicii Edilitare Gura Humorului.pdf
HCL nr. 097 - Organizarea și funcționarea Direcției de Turism.pdf
HCL nr. 096 - Validarea dispoziție nr. 448 din 07 07 2022 - rectificare trim. III.pdf
HCL nr. 095 - Acord parteneriat Consiliul Local-Inspectoratul de Poliție Județean Suceava pentru prevenirea și combaterea consumului substanțelor psihotrope.pdf
HCL nr. 094 - Demisie consilier local Titus Leancă.pdf
HCL nr. 093 - Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Gura Humorului, în perioada august-octombrie 2022.pdf
HCL nr. 092 - Aprobarea bugetului și programului Festivalului Internațional de Grafică Satirică și Literatură Umoristică „Umor la ... Gura Humorului”, ediția XXXII, 15-17 07 2022.pdf
HCL nr. 091 - Decontarea navetei cadrelor didactice și personalului auxiliar- luna mai 2022.pdf
HCL nr. 090 - Aprobare modificare art. 1 și 2 din HCL nr.112.pdf
HCL nr. 089 - Aprobare participare U.A.T.O Gura Humorului - Rabla plus.pdf
HCL nr. 088 - Aprobare documentație tehnico-economică ( faza PT) - realizarea și dotarea grădiniței cu 3 grupe și program normal, str. Voroneț.pdf
HCL nr. 087 - Aprobare contract parteneriat public-privat - reabilitare și administrare terenuri de sport Complex Ariniș.pdf
HCL nr. 086 - Aprobare Studiu de oportunitate, în vederea concesionării, 868 m.p.pdf
HCL nr. 085 - Aprobare vânzare 820 m.p, str. Moldovei, nr.42.pdf
HCL nr. 084 - Atestarea apartenenței unor bunuri imobile - 7 parcele teren la domeniul privat.pdf
HCL nr. 083 - Aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate ale primarului Orașului Gura Humorului + instituții și servicii subordonate.pdf
HCL nr. 082 - Ocupare temporară 340.5 m - Construire Instalație Tiroliană.pdf
HCL nr. 081 - Aprobare deplasare Bruxelles delegație EPAS.pdf
HCL nr. 080 - Decontarea navetei cadrelor didactice și personalului auxiliar - aprilie 2022.pdf
HCL nr. 079 - Aprobare premii concurs „GURA HUMORULUI - CEL MAI CURAT OAȘ DIN BUCOVINA” 01-30 04 2022.pdf
HCL nr. 078 - Aprobarea constituirii dreptului de servitute asupra terenului în suprafață de 48 m.p,.pdf
HCL nr. 077 - Dezmembrare bun imobil, nr. cadastral 44800, prop. privată U.A.T.O Gura Humorului, în 2 corpuri de proprietate.pdf
HCL nr. 076 - Aprobare vânzare 729 m.p, domeniul privat.pdf
HCL nr. 075 - Aprobare vânzare 18 m.p, domeniul privat.pdf
HCL nr. 074 - Atestarea apartenenței a 5 parcele de teren la domeniul privat al Orașului Gura Humorului.pdf
HCL nr. 073 - Aprobare preț referință și vânzare prin licitație publică masă lemnoasă „Pe Picior” din pădurea Orașului Gura Humorului.pdf
HCL nr. 072 - Aprobarea modificării și completării Anexelor 2 și 3 ale HCL.66 30.07.2021 - org+stat funcții Spital.pdf
HCL nr. 071 - Aprobare proiect „Reabilitare moderată Primăria Orașului Gura Humorului”.pdf
HCL nr. 070 - Aprobare proiect „Actualizarea PUG al Orașului Gura Humorului, jud. Suceava, în format GIS” precum și a cheltuielilor aferente.pdf
HCL nr. 069 - Aprobare proiect „Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Gura Humorului, în format GIS” și a cheltuielilor aferente.pdf
HCL nr. 068 - Atestarea aparteneței unor bunuri imobile - 14 parcele teren la dom. privat.pdf
HCL nr. 067 - Aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza SF) pentru inestitia Accese parcari in zona de agrement.pdf
HCL nr. 066 - Aprobarea modificarii art.2 si art.3 din HCL nr.76 din 10.09.2021.pdf
HCL nr. 065 - Aprobarea suplimentarii cu 209640,46 lei (fara TVA) pentru investitia Cresterea mobilitatii urbane si reducerea emisiilor de GES.pdf
HCL nr. 064 - Aprobarea studiului de oportunitate actualizat aferent proiectului Extinderea si dotarea infrastructurii medicale.pdf
HCL nr. 063 - Aprobarea proiectului - Inchiderea depozitului de stocare temporara a deseurilor.pdf
HCL nr. 062 - Aprobarea studiului privind realizarea unei analize comparative intre relocare resp. inchidere - depozit stocare deseuri.pdf
HCL nr. 061 - Aprobarea proiectului - Cresterea eficientei energetice - locuintele D3, D4 si G3.pdf
HCL nr. 060 - Aprobarea proiectului cu titlul - Cresterea eficientei energetice a ansamblului de locuinte A1, B1, situat in str. Marly si T850 situat in Piata Republicii.pdf
HCL nr. 059 - Aprobarea proiectului cu titlul - Infiintare sistem inteligent de transport si sistem de management al transportului urban.pdf
HCL nr. 058 - Decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna martie 2022.pdf
HCL nr. 057 - Aprobarea studiului de oportunitate in vederea concesionarii fara licitatie publica, catre Croitoru Constantin a 25 m.p. situat pe Aleea Minerilor bl.16 sc.B, ap2.pdf
HCL nr. 056 - Aprobarea studiului de oportunitate in vederea concesionarii fara licitatie publica, catre Ghisovan Vasile-Stefan a 450 m.p. Voronet nr.301.pdf
HCL nr. 055 - Aprobarea intentiei vanzarii a suprafetei de 942 m.p. teren concesionat situat pe str. Mihai Eminescu nr.4.pdf
HCL nr. 054 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile, resp a 10 parcele de teren la domeniul privat al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr. 053 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pt. trim II 2022.pdf
HCL nr. 052 - Alegerea presedintelui de sedinta al C.L. pentru lunile mai, iunie si iulie 2022.pdf
HCL nr. 051 - Aprobarea modif. art1 al HCL nr.86 din 27.11.2020.pdf
HCL nr. 050 - Aprobarea modificarii nr.2 a HCL nr.68 din 04.11.2020.pdf
HCL nr. 049 - Comasarea unui numar de 3 parcele cu nr. cadastrale 43081,43082 si 44557.pdf
HCL nr. 048 - Decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna februarie 2022.pdf
HCL nr. 047 - Aprobarea suplimentarii in valoare de 1339293,58 lei (fara TVA) pentru investitia cu titlul - Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr. 046 - Aprobarea suplimentarii in valoare de 904824,81 lei (fara TVA) pentru investitia cu titlul - Extinderea, reabilitarea si dotarea infrastructurii medicale.pdf
HCL nr. 045 - Aprobarea Documentatiei Tehnico Economice pentru obiectivul cu titlul - Investitii in infrastructura educationala din cadrul Scolii nr.1.pdf
HCL nr. 044 - Aprobarea cererii de finantare cu titlul - Extindere sistem centralizat de alimentare cu gaze naturale in Orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr. 043 - Declararea perioadei 01 apr - 30 apr 2022 - Luna Curateniei si lansarea concursului - Gura Humorului cel mai curat oras din Bucovina.pdf
HCL nr. 042 - Modificarea Anexei la HCL nr.4 din 31.01.2022.pdf
HCL nr. 041 - Aprobarea Planului analiza si acoperire a riscurilor P.A.A.R. - 2022.pdf
HCL nr. 040 - Aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gest. situatiilor de urgenta - 2022.pdf
HCL nr. 039 - Aprobarea tarifelor din cadrul Complexului Arinis, Partiile de schi Soimul I si Soimul II.pdf
HCL nr. 038 - Aprobarea vanzarii a supr. de 600mp teren concesionat str. Moldovei nr.56.pdf
HCL nr. 037 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile, 9 parcele de teren la domeniul privat.pdf
HCL nr. 036 - Aprobarea documentatiei tehnico economice (faza Proiect Tehnic) - Realizarea unui numar de 34 de statii de transport public.pdf
HCL nr. 035 - Modif. Anexei nr.3 a HCL nr.25 din 05.02.2022.pdf
HCL nr. 034 - Rectificarea nr.2 a Bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului si constituirea fondului de rezerva - trim I 2022.pdf
HCL nr. 033 - Aprobarea cazarii refugiatilor din Ucraina in Internatul Colegiului Alexandru cel Bun Gura Humorului.pdf
HCL nr. 032 - Decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2022.pdf
HCL nr. 031 - Aprobarea studiului de oportunitate in vederea concesionarii fara licitatie publica, catre Belei Elena, Belei Giorghi s.a. a supr. de 420mp p.f.44524 Voronet nr.235.pdf
HCL nr. 030 - Aprobarea studiului de oportunitate in vederea concesionarii fara licitatie publica, catre SC BUCOVINA TRAVEL & EVENTS a suprafetei de 950mp p.f.43435.pdf
HCL nr. 029 - Dezmembrarea unui imobil, avand nr. cadastral 44556, apartinand domeniului privat.pdf
HCL nr. 028 - Atestarea apartenentei unor bunuri mobile, resp. a 6 parcele de teren la domeniul privat.pdf
HCL nr. 027 - Aprobarea studiului de oprtunitate privind alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public.pdf
HCL nr. 026 - Aprobarea Caietului de Sarcini si a Contractului cadru revizuite pentru achizitia publica ... Reabilitare si administrare terenuri de sport Arinis.pdf
HCL nr. 025 - Aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de teren cu destinatia de pajisti permanente.pdf
HCL nr. 024 - Alocarea unei sume in ved. incheierii unor contracte de prestari servicii juridice si de executare silita.pdf
HCL nr. 023 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim I al anului 2022.pdf
HCL nr. 022 - Desemnarea reprezentantilor C.L. in comisiile de evaluare a probei de interviu - concurs director si director adj. din unitatile de invatamant preuniv..pdf
HCL nr. 021 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile, resp. a 5 parcele de teren, la domeniul privat.pdf
HCL nr. 020 - Aprobarea bugetului local al Orasului Gura Humorului pentru anul 2022.pdf
HCL nr. 019 - Aprobarea incheierii Actului aditional nr.11866 din 16.12.2020- Infiintare distributie gaze naturale Voronet.pdf
HCL nr. 018 - Aprobarea depunerii cererii de finanatre nerambursabila pentru proiectul EDUCOMP.pdf
HCL nr. 017 - Privind decontarea navetei cadrelor didactice si personalului didactic auxiliar pentru luna decembrie 2021.pdf
HCL nr. 016 - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local, pentru lunile februarie, martie si aprilie 2022.pdf
HCL nr. 015 - Privind demisia domnului consilier local Dupri Gelu Viorel.pdf
HCL nr. 014 - Aprobarea intentiei vanzarii a suprafetei totale de 1767 m.p teren.pdf
HCL nr. 013 - Aprobarea intentiei vanzarii suprafetei de 820 m.p. teren.pdf
HCL nr. 012 - Aprobarea vanzarii catre doamna Plai Maria Mirela a suprafetei de 300 m.p. teren.pdf
HCL nr. 011 - Aprobarea vanzarii catre domnul Vacari Constantin a suprafetei de 300 m.p. teren.pdf
HCL nr. 010 - Aprobarea vanzarii suprafetei de 195 m.p. cu respectarea dreptului de preemptiune pentru domnul Cadariu Constantin Daniel.pdf
HCL nr. 009 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al orasului.pdf
HCL nr. 008 - Aprobarea planului anual de actiuni si lucrari executate de catre beneficiarii Legii nr. 416 din 2001, in anul 2022.pdf
HCL nr. 007 - Aprobarea organizarii retelei scolare petru anul scolar 2022-1023.pdf
HCL nr. 006 - Aprobarea exercitarii cu caracter temporar afunctiei de conducere - sef serviciu SPCLEP de catre domnul Sinocicu Gheorghita Vasia.pdf
HCL nr. 005 - Modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului.pdf
HCL nr. 004 - Stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual.pdf
HCL nr. 003 - Validarea Dispozitiei primarului nr. 1 din 03.01.2022.pdf
HCL nr. 002 - Aprobare indicatori tehnico - economici - consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant in gestionarea situatiei pandemice.pdf
HCL nr. 001 - Aprobarea documentatiei tehnico - economice - Realizare Centru Cultural Multifunctional.pdf
HCL nr.143 - Instituire taxa speciala de salubrizare pentru persoane fizice si instituire taxa speciala de salubrizare agenti economici.pdf
HCL nr.142 - Aprobarea modificarii tarifului pentru colectare, transport si depozitare separata a deseurilor de pe raza orasului.pdf
HCL nr.141 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim. al IV- lea, anul 2021.pdf
HCL nr.140 - Decontare naveta cadre didactice si personal auxiliar pentru luna noiembrie 2021.pdf
HCL nr.139 - Desemnarea reprezentantilor Cons. Loc. in comisia de evaluare a performantelor Secretarului general al orasului.pdf
HCL nr.138 - Aprobarea Studiului de oportunitate - concesionare prin licitatie publica a suprafetei de 13000 m.p.pdf
HCL nr.137 - Aprobarea intentiei de vanzare a suprafetei totale de 18 m.psituata pe B-dul Bucovina nr.28 Bis.pdf
HCL nr.136 - Dezmembrarea bunului imobil cu nr. cadastral 33281 in doua corpuri de prprietate.pdf
HCL nr.135 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al orasului.pdf
HCL nr.134 - Aprobarea Regulamentului de inchiriere a bunurilor imobile aflate pe domeniul public sau privat al orasului.pdf
HCL nr.133 - Aprobarea regulamentului de organizare si functionare ale investitiilor realizate prin proiectele O.A.Z.A. si T.U.R.I.S.T.pdf
HCL nr.132 - Modificarea anexei nr.2 a HCL nr.46 din 31.05.2021.pdf
HCL nr.131 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul al IV-lea, anul 2021.pdf
HCL nr.130 - Nivelul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022.pdf
HCL nr.129 - Decontarea navetei cadrelor didactice si a personalului auxiliar pentru luna octombrie 2021.pdf
HCL nr.128 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al orasului.pdf
HCL nr.127 - Aprobarea tarifului de depozitare a gunoiului de grajd.pdf
HCL nr.126 - Aprobarea modoficarii si completarii anexelor 2 si 3 la HCL nr. 66 din 30.07.2021.pdf
HCL nr.125 - Privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului.pdf
HCL nr.124 - Rectificarea bugetului local pentru trimestrul al IV- lea, anul 2021.pdf
HCL nr.123 - Aprobarea darii in administrare aunor bunuri imobile catre gradinita Casuta Piticilor Gura Humorului.pdf
HCL nr.122 - Pentru completarea anexei la HCL nr. 97 din 29.09.2021.pdf
HCL nr.121 - Desemnarea reprezentantilor C.L. in comisiile de interviu pentru concursul de directori din unitatile de invatamant din Gura Humorului.pdf
HCL nr.120 - Decontare naveta cadre didactice si personal contractual pentru luna septembrie 2021.pdf
HCL nr.119 - Alegerea presedintelui de sedinta al Cons. Loc. pentru lunile noiembrie- decembrie2021 si ianuarie 2022 - .pdf
HCL nr.118 - Vanzarea prin negociere a unei cantitati de lemn de foc din pasunea impadurita a Orasului.pdf
HCL nr.117 - Privind aprobarea cumpararii a suprafetei de 1208 m.p în vederea eztinderii cimitirului ordodox cetatea.pdf
HCL nr.116 - Privind dezmembrarea unui imobil în trei corpuri de proprietate.pdf
HCL nr.115 - Atestarea unor bunuri imobile la domeniul privat al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.114 - Atestarea unor bunuri imobile la domeniul privat al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.112 - Aprobarea modificarii art. 2 si 3 din HCL nr59 din 19.04.2019.pdf
HCL nr.111 - Aprobarea Devizului General actualizat - proiect Cod SMIS 123494 .pdf
HCL nr.110 - Aprobarea Devizului General actualizat- infrastructura rutiera, velo si pietonala - Cod SMIS 123494.pdf
HCL nr.109 - Aprobarea modificarii art. 2 si art .3 din HCL nr.202 din 25.07.2019.pdf
HCL nr.108 - Aprobarea Devizului General actualizat - pentru proiectul cu titlul Îmbunatatirea calitatii vietii în orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.107 - Aprobarea Devizului General - pentru peoiectul cu titlul Îmbunătațirea calitatii vietii în orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.106 - Aprobarea modif. art2 si art.3 din HCL 168 din 27.11.2019.pdf
HCL nr.105 - Aprobarea Devizului General actualizat si a ind. tehnico-economici pt. proiectul Extinderea, reabilitarea si dotarea infrastructurii medicale.pdf
HCL nr.104 - Aprobarea documentatiei tehnico-economice pt. obiectivul de investitie Reabilitare termica Scoala Gimnaziala Petru Comarnescu.pdf
HCL nr.103 - Aprobarea documentatiei tehnico-economice pt. obiectivul de investitii Reabilitare termica Colegiul Alexandru cel Bun.pdf
HCL nr.102 - Aprobarea cererii de finantare c u titlul Amenajare intersectii in orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.101 - Arobarea cererii de finantare cu titlul Construire pod peste raul Humor.pdf
HCL nr.100 - Aprobarea proiectului cu titlul Reabilitare termica Colegiul Alexandru cel Bun corp A.pdf
HCL nr.099 - Aprobarea proiectului cu titlul Reabilitare Termica Scoala Gimnaziala Petru Comarnescu.pdf
HCL nr.098 - Nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in C.E.A.C. ale unitatilor de invatamant.pdf
HCL nr.097 - Nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant.pdf
HCL nr.096 - Aprobare decontatre naveta personal Colegiul Alexandru cel Bun.pdf
HCL nr.095 - Aprobare decontare naveta personal Gradinita Lumea Copilariei .pdf
HCL nr.094 - Aprobarea Programului unitar de actiune de combatere a vectorilor in orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.093 - Acord de principiu pentru cumparaea de catre orasul Gura Humorului a unor suprafete de teren..pdf
HCL nr.092 - aprobare schimb teren intre orasul Gura Humorului si Manoliu Firuta, Manoliu Daniela si Manoliu Daniel - Constantin.pdf
HCL nr.091 - Aprobare P.U.Z - realizare COMPLEX TURISTIC - beneficiar Jucan Cristian.pdf
HCL nr.090 - Acord de principiu intre orasul Gura Humorului si S.C. CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE.pdf
HCL nr.089 - Acord de principiu - schimb de teren intre Orasul Gura Humorului si CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE.pdf
HCL nr.088 - Aprobarea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 3975 m.p. in vederea relizarii unui Complex de agrement.pdf
HCL nr.087 - Atestarea unor bunuri imobile la domeniul privat al orasului Gura Humorului .pdf
HCL nr.086 - Aprobare Regulament privind parcurile.locurile de joaca,locurile de odihna, gradinile de cartier si terenurile de sport.pdf
HCL nr.085 - Rectificarea Bugetului local pentru trimestrul al III-lea, anul 2021.pdf
HCL nr.084 - Aprobarea Devizului General reactualizat și a Indicațiilor tehnico - economici reactuațizați pt proiectul ”Investiții în infrastructura educaționala din cadrul Școlii Gimnaziale nr.1”.pdf
HCL nr.083 - Propunerea de schimbare a destinației imobilelor propuse pentru demolare - ”Investiții în infrastructura educațională din cadrul Școlii Gimnaziale nr.1 Gura Humorului”.pdf
HCL nr.082 - Aprobarea reactualizării Indicatorilor tehnico - economic pentru proiectului cu titlul ”Realizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit, strada Oborului”.pdf
HCL nr.081 - Aprobarea Devizului General Reactualizat a cheltuielilor necesar realizării proiectului ”Realizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit, strada Oborului”.pdf
HCL nr.080 - Aprobarea indicatorilor tehno-economici având ca obiectiv ”Realizarea și Dotarea Grădiniței Voroneț”.pdf
HCL nr.079 - Aprobarea privind Devizului General actualizat, a cheltuielilor eligibile și a cheltuielilor neeligibile - ”Realizarea și Dotarea Grădiniței Voroneț”.pdf
HCL nr.078 - Valorificarea pt ”Nevoi Locale” și vânzarea prin licitație publică a unei cactități de masă lemnoasă - Pădurea Orașului Gura Humorului.pdf
HCL nr.077 - Aprobarea asocierii în vederea realizării proiectului ”Amplasare panouri de afișaj tip led pentru informarea populației prin mesare RO-Alert”.pdf
HCL nr.076 - Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor pt proiectul „Investiții în infrastructura educațională din cadrul Școlii Gimnaziale nr.1” .pdf
HCL nr.075 - Aprobarea modif. si completarii art.2 al HCL nr.65 din 08.07.2021 - SC. ECOBUCOVELO SA..pdf
HCL nr.074 - Decontare naveta cadre didactice si personal didactic auxiliar pentru luna iunie 2021.pdf
HCL nr.073 - Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local pentru lunile august, septembrie si octombrie 2021.pdf
HCL nr.072 - Aprobare studiu de oportunitate, in vederea concesionarii prin licitarie publica suprafata 3975 mp.pdf
HCL nr.071 - Aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetei totale de 444 mp.pdf
HCL nr.070 - Atestare apartenenta bunuri imobile.pdf
HCL nr.069 - Aprobare dezmembrare bun imobil.pdf
HCL nr.068 - Aprobarea prelungirii termenului de preluare de la S.C Diasil Service S.R.L. a Depozitului de deseuri nepericuloase Gura Humorului.pdf
HCL nr.067 - Aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.066 - Aprobarea Organigramei si a Statului de functii - Spital Orasenesc inceoand cu 01.08.2021.pdf
HCL nr.065 - Abrogare HCL. nr. 51 din 24.07.2020.pdf
HCL nr.064 - Acord de principiu pentru realizarea celei mai lungi tiroliene din Europa de Est.pdf
HCL nr.063 - Aprobarea bugetului festivalului International de Grafica Satirica si Literatura Umoristica Umor la .... Gura Humorului.pdf
HCL nr.062 - Decontare navete cadre didactice si personal didactic auxiliar pentru luna mai 2021.pdf
HCL nr.061 - Abrogare HCL nr.3 din 19.01.2021.pdf
HCL nr.060 - Privind aprobarea unui parteneriat public-privat - rebilitare și administrae bază sportivă Complex Arinis.pdf
HCL nr.059 - Aprobarea incheierii unui angajament intre Oras si S.C. HUMORFOREST S.A.pdf
HCL nr.058 - Aprobarea incheierii Contractului de cofinantare intre Oras si S.C. DELGAZ GRID S.A.pdf
HCL nr.057 - Aprobarea asocierii Orasului cu SC. DELGAZ GRID SA.pdf
HCL nr.056 - Aprobare modoficare art.2 din HCL. nr. 72 din 06.11.2020.pdf
HCL nr.055 - Aprobare documentatie tehnoco-economice proiectul - Crestera mobilitatii urbane si reducerea emisiilor de GES in orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.054 - Aprobare modificare art.2 din HCL nr.22 din 17.03.2021.pdf
HCL nr.053 - Aprobare pret - vanzare lemn de foc.pdf
HCL nr.052 - Aprobare documentatie tehnico-economica pentru proiectul - Cresterea mobilitatii urbane si reducerea emisiilor de GES in orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.051 - Acordare mandat special AJAC - selectie a membrilor Cons. de Adm al Societatii ACET S.A.pdf
HCL nr.050 - Privind decontarea navetei cadrelor didactice și personalului auxiliar - pentru luna aprilie 2021.pdf
HCL nr.049 - Privind aprobarea cotizației aferentă Orașului - GAL Confluențe nordice.pdf
HCL nr.048 - Privind atestarea a 3 parcele de teren, la domeniul privat al Orașului.pdf
HCL nr.047 - Privind utilizare domeniu public al orașului - Înființare rețea gaze naturale Mănăstirea Humorului.pdf
HCL nr.046 - Privind modificarea și completare Anexelor nr.1 și nr.4 ale HCL 152 din 21.12.2018- tarife Complez Ariniș și Șoimul I și Șoimul II.pdf
HCL nr.045 - Privind aprobarea alocării sumei de 329.349,39 lei pentru alimentare acu energie electrică a obiectivelor ,, DEPOU CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ ȘI AUTOGARĂ,,.pdf
HCL nr.044 - Privind aprobarea PAB - situațiilor de urganță pantru anul 2021.pdf
HCL nr.043 - Privind aprobarea planului de resurse umane, materiale și financiare - gestionare situații urgență - anul 2021.pdf
HCL nr.042 - Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local pentru lunile mai, iunie si iulie 2021.pdf
HCL nr.041 - Privind decontarea navetei personalului din cadrul unitatilor de invatamant din oras pentru luna martie 2021.pdf
HCL nr.040 - Privind alocarea unor sume in vederea incheierii unor contracte - prestari servicii juridice - 2021.pdf
HCL nr.039 - Privind stabilirea salariilor de baza din Primaria Orasului.pdf
HCL nr.038 - Privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta publica si Paza pentru anul 2021.pdf
HCL nr.037 - Privind modificarea si completarea Anexei HCL al Orasului nr. 34 din 30.04.2020.pdf
HCL nr.036 - Privind aprobaraea inchirierii prin licitatie publica a 6 sase spatii comerciale situate in Parcul Arinis.pdf
HCL nr.035 - Privind nominalizarea membrilor Consiliului de Administatie ai SC ECOBUCOVELO SA.pdf
HCL nr.034 - Privind atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al orasului.pdf
HCL nr.033 - Privind atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al Orasului.pdf
HCL nr.032 - Privind aprobarea bugetului local al Orasului.pdf
HCL nr.031 - Privind atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al Orasului.pdf
HCL nr.030 - Privind dezmembrarea unui imobil, nr.cadastral 44417 proprietaea privata a orasului in doua corpuri de proprietate.pdf
HCL nr.029 - Privind vanzarea unei locuinte apartinand fondului locativ, situata pe str. Sfânta Maria nr.5, apartament 2 - HAcman Paraschiva si Olariu Gianina.pdf
HCL nr.028 - Privind rezilirea contractului de cvoncesiune nr. 8587 din 04.09.2001 intre primaria Orașului si S.C. ROCKY COM S.R.L..pdf
HCL nr.027 - Privind dezmembrarea imobil nr. cadastral 44155 - Parc Dendrologic Ariniș in trei corpuri de proprietate.pdf
HCL nr.026 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al Orasului.pdf
HCL nr.025 - Privind decontare navetă - învățămantul preuniversitar de stat din Oraș - luna februarie 2021.pdf
HCL nr.024 - Privind aprobarea pentru anul 2019 - cotă pierderi apă a sistemului de alimentare cu apă si de canalizare.pdf
HCL nr.023 - Privind majorarea alocatiei de hrană - Spitalul Orășenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.022 - Privind modificarea art. 2 și 3 din HCL nr.21 din 01.03.2021 - realizare Centu Cultural Multifunctional.pdf
HCL nr.021 - Documentatie tehnica (SF Mixt), Deviz general actualizat - Realizare Centru Cultural Multifunctional.pdf
HCL nr.020 - Privind exercitarea temporara a functiei de conducere- sef SPCLEP-Sinocicu Gheorghita -Vasia.pdf
HCL nr.019 - Privind acordul de asociere a Orasului cu SOCIETATEA DE CRUCE ROSIE - FILIALA SUCEAVA - ralizare Sectie COVID -19.pdf
HCL nr.018 - Privind participarea la licitatie publica - cladire str. Lt. Marcianu - in vederea realizarii unei Sectii COVID- 19.pdf
HCL nr.017 - Privind decontarea navetei - Scoala Gimnaziala Petru Comarnescu si Colegiu Alexandru cel bun - ianuarie 2021.pdf
HCL nr.016 - Aprobarea unui schimb de teren - orasul Gura Humorului si SC. CASA DE BUCOVINA- CLUB DE MUNTE.pdf
HCL nr.015 - Actualizarea componentei Comisiei Locale de Ordine Publica.pdf
HCL nr.014 - Privind modificare HCL nr.156 din 21.12.2018 - Regulamentul de circulatie ATV-uri.pdf
HCL nr.013 - Aprobarea actelor aditionale de modificare si completare a ctului constitutiv si a statutului Asociatiei de Dezvoltare si Gestionare a Desseurilor in Suceava.pdf
HCL nr.012 - Acordarea mandatului special reprezentantului orasului Gura humorului in Adunarea Judeteana pentru Apa si Canalizare Suceava.pdf
HCL nr.010 - Alegerea preedintelui de sedinta al Consiliului Local pentru lunile februarie, martie 2021.pdf
HCL nr.009 - Transmiterea fara plata a dreptului de proprietate asupra imobilului, teren cu suprafata totala de 6930 mp Voronet catre Schitul - Sfantul Cuv. Daniil Sihastru.pdf
HCL nr.008 - Decontarea navetei cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar -Colegiul Alexandru cel Bun - pentru luna decembrie 2020.pdf
HCL nr.007- Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Comisia de evaluare a performantelor profesionale ale Secretarului general al Orasului.pdf
HCL nr.006 - Privind aprobarea planului anual de actiuni si lucrari - Legea nr.416 din 2001- in anul 2021.pdf
HCL nr.005 - Privind atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al Orasului.pdf
HCL nr.004 - Privind aprobarea mentinerii retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza Orasului pentru anul scolar 2021-2022.pdf
HCL nr.003 - Privind acordul schimbarii temporare a destinatiei spatiilor de la parterul Casei de Cultura in Centru de vaccinare comunitar COVID-19.pdf
HCL nr.002 - Aprobare Deviz ganeral si indicatori tehnico-economici pentru proiectul - Investitii in infrastructura educationala din cadrul Scolii nr1.pdf
HCL nr.001 - Aprobare constituire scrisoare de garantie bancara pentru investitia - Infiintare destributie de gaze naturale in localitatea Voronet -.pdf
HCL nr.092 - Rectificarea Bugetului loca de venituri si cheltuieli pentru trimestrul al Vl-lea anul 2020.pdf
HCL nr.091 - Decontarea navetei - cadre didactice si personal didactic auxiliar din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Oras pentru luna noiembrie 2020.pdf
HCL nr.089 - Aprobare PUZ pentru - CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE - teren proprietate privata cu suprafata de 5265 mp - solicitant S.C. ACHAIA SERVCOM S.R.L.pdf
HCL nr.088 - Privind atestarea unor bunuri imobile din domeniul privat al Orasului.pdf
HCL nr.087 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a bugetului activitatilor autofinantate ( Spitalul Orasenesc) pentru trimestrul al IV -lea anul 2020.pdf
HCL nr.086 - Modificare HCL nr.74 din 06.11.2020 - nominalizare reprezentanti Consiliu Local in Consiliu de administratie al Spitalului Orasenesc.pdf
HCL nr.085 - Aprobare Regulament de functionare Platforma de depozitare gunoi de grajd, situata pe domeniul public al Orasului.pdf
HCL nr.083 - Aprobare PUZ pentru introducere teren in suprafata de 60705 m.p din extravilan in intravilan - extindere hotel Toaca Bellevue - beneficiar Negrea Petru Daniel.pdf
HCL nr.082 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al orasului.pdf
HCL nr.081 - Decontarea navetei cadrelor didactice si personalului didactic auxilial - unitatile de ianvatamant preuniversitar din oras - luna octombrie 2020.pdf
HCL nr.080 - Decontare naveta cadre didactice si personal didactic auxiliar - unitatile de invatamant preuniversitar din oras pentru luna septembrie 2020.pdf
HCL nr.079 - Decontarea cheltuielilor de deplasare - personal didactic auxiliar - Colegiul Alexandru cel Bun pentru lunile iunie iulie si august 2020.pdf
HCL nr.078 - Privind nivelul taxelor locale pentru anul 2021.pdf
HCL nr.077 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul al IV-lea anul 2020.pdf
HCL nr.076 - Nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in comisiile C.E.A.C. ale unitatilor de invatamant preuniversirar pentru anul 2020-2021.pdf
HCL nr.075 - Nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant pentru anul scolar 2020-2021.pdf
HCL nr.074 - Nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliu de Administratie Spital.pdf
HCL nr.073 - Completare HCL nr.61 din 31.08.2020 privind alocarea sumei de 1.645.591 lei fara T.V.A - cota parte de participare a orasului pentru finantarea ob. Infiintare distributiei de gaze naturale in Voronet.pdf
HCL nr.072 - Aprobarea proiectului - Consolidarea capacitatii unitatilor de inv. de stat din Orasul Gura Humorului in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2.pdf
HCL nr.071 - Aprobarea proiectului - Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii diadactice on-line.pdf
HCL nr.070 - Rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli si abugetului activitatilor autofinantate - trimastrul al IV-lea -2020.pdf
HCL nr.069 - Privind alegerea Viceprimarului orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.068 - Constituirea comisiilor de specialitatepe principalele domenii de activitate din cadrul Consiliului Local.pdf
HCL nr.067 - Alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile noiembrie si decembrie 2020 si luna ianuarie 2021.pdf
HCL nr.066 - Rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli - trimestrul al IV-lea, anul 2020.pdf
HCL nr.065 - Aprobarea alocarii sumei de 4.000 lei in vederea organizarii evenimentolui - Nunta de Aur in cadrul Festivalului Toamna la Voronet - Editia jubiliara XL.pdf
HCL nr.064 - Vanzare prin licitatie publica - masa lemnoasa - Pe Picior - din padurea Orasului.pdf
HCL nr.063 - Rectificarea Bugetului local si a bugetului activitatilor autofinantate al Orasului - trimestrul al III-lea 2020.pdf
HCL nr.062 - Acceptare oferta de donatie teren cu suprafata de 11.867 mp. - strada Ciprian Porumbescu, nr.26, facuta de S.C. HUMORFOREST S.A.pdf
HCL nr.061 - Aprobarea alocarii sumei de 1.645.591 lei fara T.V.A. din bugetul local, reprezentand cota -parte pentru realizarea - Infiintare distributie gaze naturale Voronet.pdf
HCL nr.060 - Aprobare studiu de fezabilitate - obiectivul Infiintare retele distributie gaze naturale -Voronet.pdf
HCL nr.059 - Completarea HCL nr.88 din 19.07.2018 - aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a Orasului - Orizont de timp 2023, varianata consolidata 2020.pdf
HCL nr.058 - Completare HCL nr.55 din15.05.2018 - aprobarea PLANULUI DE MOBILITATE URBANA DURABILA A ORASULUI VARIANTA CONSOLIDATA 2020.pdf
HCL nr.057 - Alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile septembrie si octombrie 2020.pdf
HCL nr.055 - Aprobarea asocierii orasului Gura Humorului cu S.C. HUMORFOREST S.A. Gura Humorului.pdf
HCL nr.054 - Aprobarea modului de completare a Registrului Agricol 2020-2024.pdf
HCL nr.053 - Trecerea unor bunuri imobile din domeniul public in domeniul privat al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.052 - Revocare HCL nr.29 din 2020 - trecerea unor bunuri imobile din domeniul public in domeniul perivat al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.051 - Privind aprobarea infiintarii S.C. ECOBUCOVELO S.A - actionar unic Orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.050 - Rectificarea bugetului local si al activitatilor autofinantate pentru Trimestrul al III-lea -2020.pdf
HCL nr.049 - Desemnarea dnei Tudor Profira Cristina director adjunct Colegiul Alexandru cel Bun ca reprez. legal pentru semnarea doc. pentru Proiectul - Stagii de practica in firme pentru elevi.pdf
HCL nr.048 - Rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al creditelor interne pe anu 2020.pdf
HCL nr.047 - Aprobarea implementarii proiectului - Stagii de practica in firme pentru elevi-Viitori angajati activi-.pdf
HCL nr.046 - Decontare cheltuieli de deplasare personal didactic auxiliar Colegiul Alexandru cel Bun - luna mai 2020.pdf
HCL nr.045 - Privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului si al institutiilor si serviciilor publice subordonate.pdf
HCL nr.044 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al orasului.pdf
HCL nr.043 - Acordarea unor faciitati fiscale, avand in vedere prevederile O.U.G. nr.69 din14 mai 2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227din 2015.pdf
HCL nr.042 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului pentru trim al II-lea anul 2020.pdf
HCL nr.041 - Completarea HCL nr.51 din 1997 - fapte ce constituie contraventii gospodarirea si infrumutesarea orasului,protectia mediului.ordinea si linistea publica.pdf
HCL nr.040 - Aprobarea actualizarii Regulamentului de organizare si functionare - Piata Agroalimentara din orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.039 - Decontare naveta personal didactic auxiliar Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului - martie si aprilie 2020.pdf
HCL nr.038 - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local - iunie, iulie si august 2020.pdf
HCL nr.037 - Aprobarea neasumarii de catre Consiliul Local pentru achizitia produselor si a contractelor aferente - Programului pentru scoli al Romaniei 2017 - 2023.pdf
HCL nr.036 - Valorificarea si vanzarea de masa lemnoasa - Nevoi Locale - din padurea orasului.pdf
HCL nr.035 - Modificare si completare HCL nr.65 din 2017 - acordare ajutor de urgenta si a prestatiilor financiare - familii si persoane care se afla in situtii de nceesitate deosebita.pdf
HCL nr.034 - Aprobare contractare finantare rambursabila in valoare de 10 000 000 lei in vederea finantarii investitiilor publice de interes local.pdf
HCL nr.033 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si al bugetului activitatilor autofinantate - trim al II -lea al anului 2020.pdf
HCL nr.032 - Suspendareea activitatii pacarilor publice din oras pe durata starii de urgenta.pdf
HCL nr.031 - Decontare naveta cadre didactice si personal didactic auxiliar - luna februarie 2020.pdf
HCL nr.030 - Decontare naveta cadre didactice si personal didactic auxiliar - unitatile de invatamant preuniversitar din oras - pentru luna ianuarie 2020.pdf
HCL nr.029 - Trecere bunuri imobile din domeniul public in domeniul privat al orasului.pdf
HCL nr.028 - Revocare HCL nr. 195 din 2019 schimb teren Orasul Gura Humorului si S.C. CASA DE BUCOVINA _ CLUB DE MUNTE S.A - reabilitare Tabara Balada.pdf
HCL nr.027 - Aprobarea vanzarii 1577 m.p. teren - str. Mihai Eminescu, nr.2 bis - Cadariu Constantin - Daniel.pdf
HCL nr.026 - Aprobarea vanzarii 844 m.p teren - Pinzari Mihai.pdf
HCL nr.025 - Aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari - executate de catre beneficiarii Legii nr.416 din 2001 - a venitului minim garantat in anul 2020.pdf
HCL nr.024 - Vanzare prin licitatie publica - masa lemnoasa - Pe Picior- din pasunea impadurita a orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.023 - Modificare HCL nr.53 din 26.04.2013 - componenta Comisiei Locale de Ordine Publica.pdf
HCL nr.022 - Acordarea normei de hrana personalului din Politia Locala Gura Humorului.pdf
HCL nr.021 - Alocare suma incheiere contracte servicii juridice si de executare silita - anul 2020.pdf
HCL nr.020 - Privind rectificarea bugetului local pentru trimestrul al II-lea al anului 2020.pdf
HCL nr.019 - Actualizare ROF Consiliul Local Gura Humorului.pdf
HCL nr.018 - Stabilre procedura desf. sed. Cons. Local Gura Humoruluim in situatii exceptionale.pdf
HCL nr.017 - Alegere presedinte de sedinla lunile martie, aprilie si mai 2020.pdf
HCL nr.016 - Aprobare PUZ SC AB PLUS EVENTS SRL Iasi.pdf
HCL nr.015 - Aprobare PUZ si regulament local aferent - construire cartier locuinte - SC HUMORFOREST SA.pdf
HCL nr.014 - Aprobare pret referinta vanzare lemn foc.pdf
HCL nr.013 - Stabilirea salariilor de baza functionari publici si personal contractual.pdf
HCL nr.012 - Aprobarea bugetului local pt. anul 2020.pdf
HCL nr.011 - Aprobarea exercitarii cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacante de sef SPCLEP - Sinocicu Gheorghita Vasia.pdf
HCL nr.010 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - dec 2019.pdf
HCL nr.009 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - dec 2019.pdf
HCL nr.008 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - dec 2019.pdf
HCL nr.007 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - dec 2019.pdf
HCL nr.006 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - dec 2019.pdf
HCL nr.005 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - dec 2019.pdf
HCL nr.004 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.003 - Aprobarea actualizarii Regulamentului de org. si functionare - Serv. public local de adm. a parcarilor publice cu plata.pdf
HCL nr.002 - Aprobarea mentinerii retelei scolare a unit. de invatamant pe raza orasului pt. anul 2020-2021.pdf
HCL nr.001 - Validarea Dispozitiei Primarului orasului Gura Humorului nr.792 din 23.12.2019 - rectif. buget 2019 trim IV.pdf
HCL nr.203 - Prelungirea duratei contractelor de inchiriere si actualizarea cuantumului chiriei spatiilor - chioscuri de artizanat - Voronet.pdf
HCL nr.202 - Aprobarea PUZ si a Reg. local aferent pentru lucrarea INTRODUCERE TEREN DIN EXTRAVILAN IN INTRAVILAN IN VED. CONSTRUIRII UNUI HOTEL.pdf
HCL nr.201 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - noiembrie 2019.pdf
HCL nr.200 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - noiembrie 2019.pdf
HCL nr.199 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - noiembrie 2019.pdf
HCL nr.198 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - noiembrie 2019.pdf
HCL nr.197 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - noiembrie 2019.pdf
HCL nr.196 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - noiembrie 2019.pdf
HCL nr.195 - Aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri intre orasul Gura Humorului si SC CASA DE BUCOVINA.pdf
HCL nr.194 - Aprobarea incheierii protocolului de predare-primire intre Consiliul Judetean Suceava DGASPC si Orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.193 - Aprobarea infiintarii Serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate.pdf
HCL nr.192 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pt. trim IV 2019.pdf
HCL nr.191 - Aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor conform rez. Analizei Cost-Beneficiu pt. Proiectul regional Dezvoltarea ....pdf
HCL nr.190 - Aprobarea modif. Contractului de Delegare a Gestiunii si mandatarea A.J.A.C. SV sa semneze actul aditional nr.5.pdf
HCL nr.177 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile la dom. privat al orasului Gura humorului.pdf
HCL nr.174 - Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul Consolidare si largire partie de schi Soimul in zona mediana.pdf
HCL nr.173 - Stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020.pdf
HCL nr.172 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pt. trim IV 2019.pdf
HCL nr.171 - Aprobarea constituirii Fondului de rezerva la dispozitia Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.170 - Aprobarea Organigramei si a Statului de functii pt. Spitalul Orasenesc Gura humorului, incepand cu 01.12.2019.pdf
HCL nr.169 - Alegerea presedintelui de sedinta al CL pentru lunile dec 2019, ian si feb 2020.pdf
HCL nr.168 - Aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect - Extinderea, reabilitarea si dotarea infrastructurii medicale existente ....pdf
HCL nr.167 - Aprobarea infiintarii Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan din Gura Humorului.pdf
HCL nr.166 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - sep. 2019.pdf
HCL nr.165 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - sep. 2019.pdf
HCL nr.164 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - sep. 2019.pdf
HCL nr.163 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - sep. 2019.pdf
HCL nr.162 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - sep. 2019.pdf
HCL nr.161 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - sep. 2019.pdf
HCL nr.160 - Aprob. concesionarii fara licitatie a supr. de 1285mp - Voronet, zona Schit, catre SC PANORIENT SRL.pdf
HCL nr.159 - Predarea de catre Orasul GH prin C.L. catre Ministerul dezvoltarii Regional, Adm. Publice, prin C.N.I a amplasamentului ....pdf
HCL nr.158 - Modificarea si completarea Anexei la HCL 143 din 26.09.2019 privind nominalizarea reprez. CL in comisiile de adm ....pdf
HCL nr.157 - Aprobarea tarifelor maximale pentru serviciul de transport public de persoane in regim de taxi.pdf
HCL nr.156 - Aprobarea valorificarii si vanzarii unei cant. de masa lemnoasa pentru foc si nevoi locale din padurea orasului.pdf
HCL nr.155 - Aprob. valorii de investitie si a solicitarii scrisorii de garantie FNGCIMM SA - IFN.pdf
HCL nr.154 - Aprobarea valorii de investitie din partea FNGCIMM SA - IFN in vederea obtinerii avansului pt. proiect DOTARE CASA DE CULTURA GURA HUMORULUI.pdf
HCL nr.152 - Aprobarea Reviziei a 2-a a Reg. de organizare si functionare al Spitalului Orasenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.151 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Gura Humorului pentru trim. al IV-lea 2019.pdf
HCL nr.150 - Aprobarea constituirii fondului de rezerva al Orasului Gura Humorului in ved. completarii creditelor deficitare.pdf
HCL nr.149 - Aprobarea Devizului General si a ind. TE actualizati pt. proiectul Amenajari accese si parcare Piata Agroalimentara.pdf
HCL nr.148 - Aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat pt. proiectul - Lucrari protectie mal pe raul Moldova in cadrul O.A.Z.A..pdf
HCL nr.147 - Aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect - Extinderea infrastructurii medicale.pdf
HCL nr.146 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati pt. proiectul Realizarea si dotarea gradinitei Obor.pdf
HCL nr.145 - Aprobarea reactualizarii Devizului General, a cheltuielilor eligibile si neeligibile - Proiect Gradinita Obor.pdf
HCL nr.144 - Nominalizarea reprez. CL in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii C.E.A.C. ale unitatilor de invatamant.pdf
HCL nr.143 - Nominalizarea reprez. CL in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant.pdf
HCL nr.142 - Modificarea art.1 din HCL nr.98 din 08.07.2016.pdf
HCL nr.141 - Modificarea HCL nr.85 din 25.06.2016, resp. modificarea comp. Comisiei de specialitate nr.4 a Cosiliului Local.pdf
HCL nr.140 - Validarea mandatului de consilier local al domnului Flutur Ionut-Adrian.pdf
HCL nr.139 - Organizarea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali.pdf
HCL nr.138 - Aprobarea intentiei vanzarii unei supr. de 1577 mp. str. Mihai EMinescu nr.2bis.pdf
HCL nr.137 - Aprobarea vanzarii unei locuinte apartinand fondului locativ la orasului, str. Sf. Maria nr.5, ap.2.pdf
HCL nr.136 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat.pdf
HCL nr.135 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - iul si aug. 2019.pdf
HCL nr.134 - Aprobarea actualizarii Reg. de organizare, functionare si autorizare a activitatii de transport in regim de taxi.pdf
HCL nr.133 - Aprobarea anularii majorarilor de intarziere pt. obligatiile bugetare principale, restante la 31.dec.2018.pdf
HCL nr.132 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pt. trim IV 2019.pdf
HCL nr.131 - Desemnarea reprez. CL Gura Humorului in Comisia de solutionare a contestatiilor pt. concursul din data de 25.09.2019.pdf
HCL nr.130 - Desemnarea reprez. CL Gura Humorului in Comisia de concurs din data de 25.09.2019 - Spitalul Orasenesc.pdf
HCL nr.129 - Modificarea art.4 din HCL nr.58 din 19.04.2019.pdf
HCL nr.128 - Aprob. doc. tehnico-economice (faza DALI) - Infiintare centru de zi pt. consiliere si sprijin pt. parinti si copii.pdf
HCL nr.127 - Aprob. Studiului de fezabilitate pt. ob. AMENAJARE CANISA in Orasul Gura Humorului, Lunca Moldovei.pdf
HCL nr.126 - Aprob. Studiului de fezabilitate pt. ob. EXTINDERE CORPURI B SI C si recompartimentare Primiri Urgente.pdf
HCL nr.125 - Aprob. Studiului de fezabilitate pt. ob. LUCRARI DE PROTECTIE MAL pe raul Moldova - O.A.Z.A..pdf
HCL nr.124 - Aprobarea alocarii unei sume de 20.000 lei in ved. org. evenimentului NUNTA DE AUR in cadrul Oktoberfest.pdf
HCL nr.123 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - iun. 2019.pdf
HCL nr.122 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - iun. 2019.pdf
HCL nr.121 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - iun. 2019.pdf
HCL nr.120 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - iun. 2019.pdf
HCL nr.119 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - iun. 2019.pdf
HCL nr.118 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - iun. 2019.pdf
HCL nr.117 - Acordul de principiu in ved. amenajarii unei parcari care sa deserveasca Spitalul orasenesc Gura humorului.pdf
HCL nr.116 - Modif. art.1 din HCL 73 din 31.05.2019.pdf
HCL nr.115 - Aprob. intentiei vanzarii a unei supr. de 844mp, str. Moldovei nr. 6, apartinand dom. privat.pdf
HCL nr.114 - Aprob. concesionarii fara licitatie publica catre SC DAMONE SRL Gura Humrului a sup. de 14mp teren, str. 9 Mai.pdf
HCL nr.113 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile la dom. privat al Orasului Gura Humorului, jud. SV.pdf
HCL nr.112 - Aprob. incheierii Protocolului de colaborare intre Orasul Gura Humorului si SC BONIMA SRL in ved. organizarii OKTOBERFEST.pdf
HCL nr.111 - Aprob. modificarii tarifului de colectare si sortare a deseurilor municipale.pdf
HCL nr.110 - Aprob. Regulamentului Serviciului public de salubrizare al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.109 - Aprob. Studiului de oportunitate privind alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public.pdf
HCL nr.108 - Aprob. Reg.de organizare si desf. al concursului pt. ocuparea functiilor specifice Comitetului director Spitalul Orasenesc.pdf
HCL nr.107 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pt. Trim.III 2019.pdf
HCL nr.106 - Alegerea presedintelui de sedinta al CL pentru lunile sep, oct si noiembrie 2019.pdf
HCL nr.105 - Prin care se ia act de demisia consilierului local, ANDRONIC VASILE.pdf
HCL nr.104 - Modif. Anexei nr.1 la HCL nr.68 din 31.05.2019 ref. la stabilirea salariilor de baza pt. functionarii publici si pers. contractual din Primaria Gura Humorului.pdf
HCL nr.103 - Modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.102 - Aprobare a proiectului si a cheltuielilor - Imbunatatirea calitatii vietii in Orasul Gura Humorului, Jud. Suceava.pdf
HCL nr.101 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura humorului pt. trim III 2019.pdf
HCL nr.100 - Aprobarea exercitarii cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacante de sef serviciu al SPCLEP de catre Sinocicu Gherorghita-Vasia.pdf
HCL nr.099 - Aprobarea reactualizarii Devizului General, a cheltuielilor eligibile si neeligibile pt. proiectul Realizarea si dotarea Gradinitei cu program prelungit, str. Oborului.pdf
HCL nr.098 - Aprobarea ind. tehnico-economici reactualizati pt. proiectul Realizarea si dotarea Gradinitei cu program prelungit, str. Oborului.pdf
HCL nr.097 - Demarare proceduri - imprumut rambursabil - finantare si cofinantare proiecte fonduri europene si PNDL.pdf
HCL nr.096 - Aprobarea D.A.L.I. din cadrul proiectului Reabilitare drumuri in Orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.095 - Aprobarea alocarii din bugetul local al orasului a sumi de 422.641,35 lei - cota participare cu 50% - extindere retea electrica Obor.pdf
HCL nr.094 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - mai 2019.pdf
HCL nr.093 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - mai 2019.pdf
HCL nr.092 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - mai 2019.pdf
HCL nr.091 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - mai 2019.pdf
HCL nr.090 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - mai 2019.pdf
HCL nr.089 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - mai 2019.pdf
HCL nr.088 - Aprobarea premierii elevilor din inv. preuniversitar Gura Humorului, pt. rezultate deosebite la olimpiade si concursuri.pdf
HCL nr.087 - Aprobarea alocarii in mod gratuit a cant. de 56mc material lemnos catre asociatia Mansarda Gura Humorului.pdf
HCL nr.086 - Aprobarea cant. de 7.5mc material lemnos, necesar repararii sarpantei imobilului situat pe Lt. Viorel Marceanu nr.11.pdf
HCL nr.085 - Implementarea proiectului Dotare Casa de cultura Gura Humorului cu scena mobila si instalatie de sunet si lumini.pdf
HCL nr.084 - Aprobarea modif. art 2 si 3 din HCL 90 din 19.07.2018 - faza SF - Imbunatatirea vietii in Orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.083 - Aprobarea modif. art 2 si 3 din HCL 91 din 19.07.2018 - D.A.L.I. - Imbunatatirea vietii in Orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.082 - Aprobarea modif. art 2 si 3 din HCL 92 din 19.07.2018 - SF Mixt - Imbunatatirea vietii in Orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.081 - Alocarea unei sume din Bugetul local al Orasului catre Fundatia TE AUD ROMANIA pt. promovare turistica.pdf
HCL nr.080 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - aprilie 2019.pdf
HCL nr.079 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - aprilie 2019.pdf
HCL nr.078 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - aprilie 2019.pdf
HCL nr.077 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - aprilie 2019.pdf
HCL nr.076 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - aprilie 2019.pdf
HCL nr.075 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - aprilie 2019.pdf
HCL nr.074 - Alocarea unei sume din Bugetul local al Orasului catre Manastirea Voronet in ved. executarii lucrarilor de reparatii.pdf
HCL nr.073 - Acordul principiu in vederea efectuarii unui schimb de teren intre Orasul Gura Humorului si SC BEST WESTERN BUCOVINA.pdf
HCL nr.072 - Aprobarea incheierii Acordului de parteneriat CEI MAI BUNI DINTRE CEI MAI BUNI - Tabara de vara.pdf
HCL nr.071 - Modif. si completarea Anexei 1 la HCL nr.93 din 24.08.2018 - aprob. inchirierii prin licitatie cu strigare a spatiilor din Piata.pdf
HCL nr.070 - Aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor (P.A.A.R.) in dom. sit. de urgenta al Orasului Gura Humorului pt. anul 2019.pdf
HCL nr.069 - Aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane , materiale si financiare pt. gest. situatiilor de urgenta pt. anul 2019.pdf
HCL nr.068 - Stailirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din Primaria Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.067 - Aprobarea nr. de burse si a cuantumului unei burse pt. elevii Colegiului Al. cel Bun, aferente anului scolar 2018-2019.pdf
HCL nr.065 - Aprobarea nr. de burse si a cuantumului unei burse pt. elevii Scolii Gimnaziale Teodor Balan, aferente anului scolar 2018-2019.pdf
HCL nr.065 - Aprobarea nr. de burse si a cuantumului unei burse pt. elevii Scolii Gimnaziale Petru Comarnescu, aferente anului scolar 2018-2019.pdf
HCL nr.064 - Aprobarea nr. de burse si a cuantumului unei burse pt. elevii Scolii Gimnaziale Nr.1, aferente anului scolar 2018-2019.pdf
HCL nr.063 - Aprob. participarii Orasului G.H. la realizarea investitiei Post de transformare si imputernicirea Primarului ... SC EUROCONSTRUCT SRL - O.A.Z.A..pdf
HCL nr.062 - Aprobarea inchiderii temporare 02.07-22.07 2019 a comp. Pediatrie in cadrul Spitalului Orasenesc.pdf
HCL nr.061 - Utilizarea excedentului aferent anului 2018 din Bugetul local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.060 - Alegerea presedintelui de sedinta al CL al orasului Gura Humorului pt. lunile iune, iulie si august 2019.pdf
HCL nr.059 - Aprobare a proiectului si cheltuielilor legate de proiect Cresterea mobilitatii urbane si reducerea emisiilor GES.pdf
HCL nr.058 - Implementarea proiectului Infiintare centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii in Gura Humorului.pdf
HCL nr.057 - Aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) pt. proiectul Infiintare centru de zi pentru consiliere si sprijin.pdf
HCL nr.056 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - feb. si martie 2019.pdf
HCL nr.055 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - feb. si martie 2019.pdf
HCL nr.054 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - feb. si martie 2019.pdf
HCL nr.053 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - feb. si martie 2019.pdf
HCL nr.052 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - feb. si martie 2019.pdf
HCL nr.051 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - feb. si martie 2019.pdf
HCL nr.050 - Modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.049 - Aprobarea schimbarii denumirii si a destinatiei Dispensarului TBC si a terenului aferent in Directie Publica de Asistenta Sociala.pdf
HCL nr.048 - Revocarea HCL nr.32 din 13.03.2019 privind modificarea Inventarului bunurilor dom. public.pdf
HCL nr.047 - Aprobarea vanzarii unei parcele de teren de 12mp apartinand dom. privat la orasului G.H. pentru DIAMICO SRL.pdf
HCL nr.046 - Aprobarea vanzarii unei suprafete de 1810mp apartinand dom. privat pe str. Paraul Repede fn pentru SC DIANA 2002 SRL.pdf
HCL nr.045 - Aprobarea vanzarii unei suprafete de 119m.p. apartinand dom. privat al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.044 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile la dom. privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.043 - Aprob. documentatiei tehnico-economice (faza DALI) pentru proiectul cu titlul Amenajare accese - Piata Agroalimentara.pdf
HCL nr.042 - Aprobarea completarii Anexei nr1 la Actul aditional nr.8 aprobat prin HCL nr.23 din 28.02.2019.pdf
HCL nr.041 - Aprobarea Proiectului de investitii aferent Anexei nr3 din Actul aditional la Contractul 1582 din 28.02.2011.pdf
HCL nr.040 - Aprobarea Planului de Ordine, Siguranta publica si Paza al Politiei LOcale Gura Humorului 2019.pdf
HCL nr.039 - Valorificarea si vanzarea unei cant. de masa lemnoasa pentru Foc, la Drum Auto si pe Picior.pdf
HCL nr.038 - Aprobarea preturilor de referinta in ved. valorificarii unei cant. de masa lemnoasa pentru Foc si Drum Auto.pdf
HCL nr.037 - Alocarea unei sume in vederea incheierii unor contracte de prestari servicii juridice si exec. silita 2019.pdf
HCL nr.036 - Aprobarea bugetului local al Orasului Gura Humorului pentru anul 2019.pdf
HCL nr.035 - Aprob. modif. art.2 si 3 din HCL 59 din 15.05.2018 - Cresterea mobilitatii urbanesi reducerea emisiilor GES in orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.034 - Aprob. modif. art.2 si 3 din HCL 58 din 15.05.2018 - Cresterea mobilitatii urbanesi reducerea emisiilor GES in orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.033 - Aprob. Devizului General Obiectiv Locuinte pentru tineri destinate inchirierii, specialisti in sanatate si invatamant.pdf
HCL nr.032 - Modif. Inventarului bunurilor dom. public Gura Humorului, inscris in Anexa HCL 48 din 06.09.1999.pdf
HCL nr.031 - Aprobarea propunerii schimbarii denumirii dest. Dispensarului TBC Gura Humorului.pdf
HCL nr.030 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - ian. 2019.pdf
HCL nr.029 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - ian. 2019.pdf
HCL nr.028 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - ian. 2019.pdf
HCL nr.027 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - ian. 2019.pdf
HCL nr.026 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - ian. 2019.pdf
HCL nr.025 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - ian. 2019.pdf
HCL nr.024 - Modif. Anexei nr.1 la HCL nr.93 din 24.08.2018 privind aprob. inchirierii prin licitatie a spatiilor comericiale din Piata Agroalimentara.pdf
HCL nr.023 - Aprobarea modificarii tarifelor pentru activ. de colectare separata a deseurilor si aprobarea incheierii Actului ad. nr.8 la Contract.pdf
HCL nr.022 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.021 - Aprobarea initierii procedurii de licitatie in vederea inchirierii trupului de pasune de 31,06 ha - Lunca Moldovei.pdf
HCL nr.020 - Aprobarea actualizarii Devizului General, a cheltuielilor eligibile si neeligibile necesare pt. Realizarea si dotarea Gradinitei Obor.pdf
HCL nr.019 - Aprobarea ind. tehnico economici actualizati pentru proiectul cu titlul Realizarea si dotarea Gradinitei Obor.pdf
HCL nr.018 - Aprobarea mentinerii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular pt anul 2019-2020.pdf
HCL nr.017 - Alegerea presedintelui de sedinta al CL pentru lunile martie, aprilie si mai 2019.pdf
HCL nr.016 - Aprobarea transferului finantarii Pietei Agroalimentare Gura Humorului de pe sursa E-activitati pe sursa A - bugetul local.pdf
HCL nr.015 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - dec. 2018.pdf
HCL nr.014 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - dec. 2018.pdf
HCL nr.013 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - dec. 2018.pdf
HCL nr.012 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - dec. 2018.pdf
HCL nr.011 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - dec. 2018.pdf
HCL nr.010 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - dec. 2018.pdf
HCL nr.009 - Aprobarea vanzarii unei parcele de 230mp teren str. Sf. Mihail nr.12 pentru Placinta Rodica.pdf
HCL nr.008 - Aprobarea concesionarii fara licitatie catre Ciofu Gheorghe a 215mp teren strada Ciprian Porumbescu nr.28.pdf
HCL nr.007 - Aprobarea concesionarii fara licitatie catre Turcu Vasile a 582mp teren strada Pajistei.pdf
HCL nr.006 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.005 - Aprobarea unor gratuitati pentru accesul la instalatiile de telescaun si teleschi Soimul.pdf
HCL nr.004 - Aprobarea planului anual de actiuni si lucrari de interes local - banafeciarii legii 416 din 2001.pdf
HCL nr.002 - Alegerea presedintelui de sedinta al C.L. al orasului Gura Humorului pt. sedinta extraordinara din 21.01.2019.pdf
HCL nr.001 - Aprobarea modif. art.3 HCL 110 din 21.07.2017 privind aprobarea doc. tehnice revizuite - O.A.Z.A..pdf
HCL nr.167 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - noiembrie 2018.pdf
HCL nr.166 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - noiembrie 2018.pdf
HCL nr.165 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - noiembrie 2018.pdf
HCL nr.164 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - noiembrie 2018.pdf
HCL nr.163 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - noiembrie 2018.pdf
HCL nr.162 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - noiembrie 2018.pdf
HCL nr.161 - Modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Gura Humorului ....pdf
HCL nr.160 - Aprobarea cantitatii de 7.5mc material lemnos necesar repararii sarpantei locuintei speciale Lt. Marceanu nr.11.pdf
HCL nr.159 - Aprobarea vanzarii suprafetei de 55mp teren - constructie proprietate, B-dul Bucovinei nr.28bis - I.F. Strugariu Ileana.pdf
HCL nr.158 - Modificarea si completarea HCL nr.93 din 25.08.2018 - Parobarea inchirierii spatiilor din Piata Agroalimentara Gura Humorului.pdf
HCL nr.157 - Modificarea HCL nr.51din 1997 privind faptele ce constituie contraventii la gospodarirea, intretinerea orasului, protectia mediului.pdf
HCL nr.156 - Aprobarea regulamentului privind circulatia ATV-urilor in orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.155 - Aprobarea regulamentului pt. depunerea cererilor cu programare la SPCLEP G.H. in vederea eliberarii actelor de identitate.pdf
HCL nr.154 - Aprobarea inchiderii actului aditional nr.7 la contractul 1582 din 28.02.2011.pdf
HCL nr.153 - Taxa salubrizare Oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.152 - Aprobarea tarifelor din cadrul Complexului de Agrement Arinis, Partia de schi Soimul I si Partia de schi Soimul II.pdf
HCL nr.151 - Nivelul impozitelor si taxelor locale pentruanul 2019.pdf
HCL nr.150 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pt. trim IV 2018.pdf
HCL nr.149 - Aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre Ministerul Apelor si Padurilor, CJ SV, Institutia Prefectului si orasul G.H..pdf
HCL nr.148 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pt. trim IV 2018.pdf
HCL nr.147 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - oct 2018.pdf
HCL nr.146 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - oct 2018.pdf
HCL nr.145 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - oct 2018.pdf
HCL nr.144 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - oct 2018.pdf
HCL nr.143 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - oct 2018.pdf
HCL nr.142 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - oct 2018.pdf
HCL nr.141 - Aprobarea intentiei vanzarii unei supr. de 1810mp teren concesionat, str. Paraul Repede, pf. 39565.pdf
HCL nr.140 - Concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de 290mp teren, apartinand dom. privat al orasului, str. Islazului, p.f. 43751.pdf
HCL nr.139 - Modif. si completarea Anexei la Hotararea CL nr.93 din 21.06.2017 privind compl. Inventarului bunurilor dom. public.pdf
HCL nr.138 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pt. trim. IV 2018.pdf
HCL nr.137 - Acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical si de spec. din cadrul Spitalului Orasenesc.pdf
HCL nr.136 - Alegerea presedintelui de sedinta al CL Gura Humorului pt. decembrie 2018, ian si feb 2019.pdf
HCL nr.135 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - sep. 2018.pdf
HCL nr.134 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - sep. 2018.pdf
HCL nr.133 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - sep. 2018.pdf
HCL nr.132 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - sep. 2018.pdf
HCL nr.131 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - sep. 2018.pdf
HCL nr.130 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - sep. 2018.pdf
HCL nr.129 - Revocarea HCL nr.191 din 28.11.2017.pdf
HCL nr.128 - Modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului.pdf
HCL nr.127 - Aprobarea Reg. privind efectuarea serviciului de transport public local cu vehicule speciale - servicii funerare.pdf
HCL nr.126 - Analiza contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli.pdf
HCL nr.125 - Valorificarea si vanzarea unei cantitati de masa lemnoasa pentru Foc, la Drum Auto si pe Picior, din padurea orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.124 - Aprob. doc. tehnico-economice (faza SF), a devizului General si a Ind. tehnico economici pt. Extinderea, reabilitarea si dotarea infrastructurii medicale.pdf
HCL nr.123 - Aprobarea Studiuluii de Oportunitate aferent proiectului Extinderea, reabilitarea, dotarea infrastructurii medicale existente.pdf
HCL nr.122 - Aprobarea vanzarii unei locuinte, apartinand fondului locativ al orasului G.H. , jud. Suceava, situata pe str. Mst. Humorului nr.13 ap.2.pdf
HCL nr.121 - Aprobarea listei de materiale necesare repararii imobilului situat pe str. Sf. Gavril nr.4.pdf
HCL nr.120 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - iulie, august 2018.pdf
HCL nr.119 - Aprobarea intentiei vanzarii cu resp. dr. de preemptiune, a unei suprafete de 320mp, situata in str. Sf. Mihail nr.12.pdf
HCL nr.118 - Aprobarea intentiei vanzarii cu resp. dr. de preemptiune, a unei suprafete de 119mp, situata in str. Mihai Viteazu nr.5.pdf
HCL nr.117 - Aprobarea intentiei vanzarii cu resp. dr. de preemptiune, a unei suprafete de 12mp, situata in B-dul Bucovinei, bloc 5, sc.E, parter.pdf
HCL nr.116 - Aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru Spitalul Orasenesc Gura Humorului, incepand cu 01.10.2018.pdf
HCL nr.115 - Aprobarea planului de mobilitate urbana durabila actualizat al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.114 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pentru Trimestrul al IV-lea al anului 2018.pdf
HCL nr.113 - Nominalizarea reprezentantilor CL in Consiliile pentru evaluarea si asig. calitatii C.E.A.C. ale unit. de inv. preuniv. 2018-2019.pdf
HCL nr.112 - Nominalizarea reprezentantilor CL in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniv. pt anul 2018-2019.pdf
HCL nr.111 - Aprobarea acordarii de stimulente (premierii) celor 33 de cupluri care implinesc 50 ani de casnicie - Oktoberfest in Est.pdf
HCL nr.110 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului - trim. III 2018.pdf
HCL nr.109 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - iunie 2018.pdf
HCL nr.108 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - iunie 2018.pdf
HCL nr.107 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - iunie 2018.pdf
HCL nr.106 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - iunie 2018.pdf
HCL nr.105 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - iunie 2018.pdf
HCL nr.104 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - iunie 2018.pdf
HCL nr.103 - Aprobarea inchirierii Protocolului de colaborare intre Orasul Gura Humorului si CJ SUceava prin Centrul Cultural - Produs in Bucovina.pdf
HCL nr.102 - Aprobarea inchirierii Protocolului de colaborare intre Orasul Gura Humorului si SC BONIMA SRL - organizare OKTOBERFEST IN EST.pdf
HCL nr.101 - Desemnarea reprez. CL Gura Humorului in comisia de solutionare contestatii 17.09.2018 pt ocuparea functiei de director medical.pdf
HCL nr.100 - Desemnarea reprez. CL Gura Humorului in comisia de concurs 17.09.2018 pt ocuparea functiei de director medical.pdf
HCL nr.099 - Transformarea apartamentului situat in Bd. Bucovina Bl. i7, ap.19 prop. privata in locuinta de serviciu.pdf
HCL nr.098 - Concesionarea fara licitatie publica catre SC TOP BUCOVINA SRL a unei supr. de la 1400mp in vederea ext. activitatii.pdf
HCL nr.097 - Aprob. atribuirii in folosinta gratuita catre Ceciul Petronela-Liliana a unei supr. de 240mp, strada Vlad Tepes, pt. constructie locuinta.pdf
HCL nr.096 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.095 - Aprob. inchirierii Protocolului de colaborare intre CJ Suceava DGASP si Orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.094 - Desemnarea reprez. orasului Gura Humorului in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara De Gestionare a Deseurilor.pdf
HCL nr.093 - Aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare a spatiilor comerciale din Piata Agroalimentara Gura Humorului.pdf
HCL nr.092 - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al orasului Gura Humorului pt. lunile sep, oct, noiembrie 2018.pdf
HCL nr.091 - Aprob. Documentatiei tehnico-economice (faza DALI) a Devzului General si a Indicatorilor tehnico-economici pt. proiectul - Imbunatatirea calitatii vietii in Orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.090 - Aprob. Documentatiei tehnico-economice (faza SF) a Devzului General si a Indicatorilor tehnico-economici pt. proiectul - Imbunatatirea calitatii vietii in Orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.089 - Aprob. Documentatiei tehnico-economice (SF Mixt) a Devzului General si a Indicatorilor tehnico-economici pt. proiectul - Imbunatatirea calitatii vietii in Orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.088 - Aprobarea actualizarii Strategiei de Dezvoltare Durabila a Orasului Gura Humorului - Orizont de timp 2023.pdf
HCL nr.087 - Aprobarea inchirierii temporare (23.07.2018-10.08.2018) a Compartimentului Pediatrie din cadrul Spitalului Orasenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.086 - Stabilirea unei taxe speciale pentru locurile de inhumare in extinderea din 2018 a cimitirului Cetatea.pdf
HCL nr.085 - Aprobarea modif. art2 si art.3 din HCL nr.70 din 04.06.2018.pdf
HCL nr.084 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - mai 2018.pdf
HCL nr.083 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - mai 2018.pdf
HCL nr.082 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - mai 2018.pdf
HCL nr.081 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - mai 2018.pdf
HCL nr.080 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - mai 2018.pdf
HCL nr.079 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - mai 2018.pdf
HCL nr.078 - Aprobarea cumpararii de catre Orasul Gura Humorului de la Vacari Silvia, Liviu si Mihaela a terenului in suprafata de 2133 mp - Ghersoaia in vederea extinderii Cimitirului Ortodox.pdf
HCL nr.077 - Aprobarea vanzarii unei suprafete de 382mp teren apartinand dom. privat - Voronet zona Schit pt. SC PANORIENT SRL.pdf
HCL nr.076 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile -strazi la domeniul public al Orasului Gura Humorului, jud. Suceava.pdf
HCL nr.075 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al Orasului Gura Humorului, jud. Suceava.pdf
HCL nr.074 - Aprobarea limitarii numarului de cereri pe care le vor primi angajatii SPCLEP Gura Humorului pt. eliberarea actului de identitate cetatenilorromani care nu au avut niciodata domiciliul in Romania.pdf
HCL nr.073 - Aprobarea premierii elevilor din invatamantul preuniversitar de pe raza orasului Gura Humorului, care au obtinut rezultate deosebite in anul scolar 2017-2018.pdf
HCL nr.072 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuilei al Orasului Gura Humorului pentru trim II 2018.pdf
HCL nr.071 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile - strazi la dom. public al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.070 - Aprobarea doc. tehnico-economice, a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pt. proiectul Investitii in infrastructura educationala din cadrul Scolii nr.1 GH.pdf
HCL nr.069 - Modificarea Statutului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Gura Humorului si al institutiilor si serviciilor publice de interes local subordonate.pdf
HCL nr.068 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - aprilie 2018.pdf
HCL nr.067 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - aprilie 2018.pdf
HCL nr.066 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - aprilie 2018.pdf
HCL nr.065 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - aprilie 2018.pdf
HCL nr.064 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - aprilie 2018.pdf
HCL nr.063 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - aprilie 2018.pdf
HCL nr.062 - Aprob. vanzarii prin licitatie publica a unei cant. de masa lemnoasa din Padurea Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.061 - Aprob. Reg. privind cond. de desfasurare ale activitatilor comericale, promotionale si de agrement pe raza Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.060 - Apartenenta unorbunuri imobile la dom. privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.059 - Aprob. Documentatiei tehnico-economice (Studiu de Fezabilitate) a Devzului General si a Indicatorilor tehnico-economici pt. construire depou, cladire adm + autogara - Cresterea mobilitatii urbane.pdf
HCL nr.058 - Aprob. Doc. tehnico-economice (Studiu de Fezabilitate) a Devizului General si a Ind, tehnico-economici pt. infrastructura rutiera, velo si pietonala si parcari din cadrul pr. Cresterea mob. urbane.pdf
HCL nr.057 - Aprob. asigurarii finantarii pt. realizarea si modernizarea unui nr. de 34 de statii de transport public local compl. pr. Cresterea mobilitatii urbane ....pdf
HCL nr.056 - Aprob. politicii parcarilor la nivelul ariei de studiu al proiectului Cresterea mob. urbane in Gura Humorului prin introd. transportului public local de calatori.pdf
HCL nr.055 - Aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.054 - Aprob. Studiului de Oportunitate aferent proiectului Cresterea mobilitatii urbane si reducerea emisiilor GES in Gura Humorului prin introd. transp. public local de calatori.pdf
HCL nr.053 - Privind alegerea presedintelui de sedinta al C.L. Gura Humorului pt. lunile iunie, iulie si august 2018.pdf
HCL nr.052 - Privind apartenenta unor bunuri imobile la domeniul public al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.051 - Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pt. trim II 2018.pdf
HCL nr.050 - Privind analiza contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului la data de 31.03.2018.pdf
HCL nr.049 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - martie 2018.pdf
HCL nr.048 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - martie 2018.pdf
HCL nr.047 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - martie 2018.pdf
HCL nr.046 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - martie 2018.pdf
HCL nr.045 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - martie 2018.pdf
HCL nr.044 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - martie 2018.pdf
HCL nr.043 - Aprobarea esalonarii la plata a obligatiilor fiscale si bugetare administrate de Serviciul Impozite si Taxe locale pt. S.C. BM-BC SRL.pdf
HCL nr.042 - Modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din dom. public al orasului Gura Humorului, inscris in Anexa la HCL 48 din 06.09.1999.pdf
HCL nr.041 - Aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare al concursului pt. ocuoparea functiilor spec. Comit. dir. la Spitalul Orasenesc.pdf
HCL nr.040 - Aprobarea inchiderii temporare in per. 30.04.2018 - 06.05.2018 a comp. Pediatrie din cadrul Spitalului Orasenesc.pdf
HCL nr.039 - Aprobarea modif. art.2 din HCL 138 din 21.09.2017 de aprobare a PROIECTULUI SI A CHELT. LEGATE DE PROIECT O.A.Z.A..pdf
HCL nr.038 - Aprobarea modificarii art.2 din HCL nr.110 din 21.07.2017 privind aprobarea doc. tehnice revizuite si a indicatorilor pt. O.A.Z.A..pdf
HCL nr.037 - Aprobarea Acordului de Infratire intr Orasul Gura Humorului si Comuna Milestii Mici, Raionul Ialoveni, Rep. Moldova.pdf
HCL nr.036 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - ian. si feb. 2018.pdf
HCL nr.035 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - ian. si feb. 2018.pdf
HCL nr.034 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - ian. si feb. 2018.pdf
HCL nr.033 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - ian. si feb. 2018.pdf
HCL nr.032 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - ian. si feb. 2018.pdf
HCL nr.031 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - ian. si feb. 2018.pdf
HCL nr.030 - Aprob. numarului de burse si a cuantumului unei burse pt elevii Colegiului Alexandru cel Bun Gura Humorului 2017-2018.pdf
HCL nr.029 - Aprob. numarului de burse si a cuantumului unei burse pt elevii Scolii Gimnaziale Teodor Balan Gura Humorului 2017-2018.pdf
HCL nr.028 - Aprob. numarului de burse si a cuantumului unei burse pt elevii Scolii Gimnaziale Petru Comarnescu Gura Humorului 2017-2018.pdf
HCL nr.027 - Aprob. numarului de burse si a cuantumului unei burse pt elevii Scolii Gimnaziale Nr.1 Gura Humorului 2017-2018.pdf
HCL nr.026 - Aprob. vanzarii unei parcele de teren in suprafata de 123mp situata pe str. 9 Mai nr.6 pt. Lefter Eleonora si Lefter Dan.pdf
HCL nr.025 - Aprob. vanzarii unei parcele de teren in suprafata de 135mp situata pe str. Bradului nr.6 pt. Apetri Virginia.pdf
HCL nr.024 - Aprob. vanzarii unei parcele de teren in suprafata de 600mp situata pe str. Delta nr.30-32 pt. Robu Mihai.pdf
HCL nr.023 - Privind apartenenta unor bunuri imobile la domeniul privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.022 - Alocarea unei sume in ved. unor contracte de prestari servicii juridice si executare silita pt. anul 2018.pdf
HCL nr.021 - Modificarea si completarea Hotararii Consioliului Local nr. 200 din 21.12.2017 - nivelul impozitelor si taxelor pt. anul 2018.pdf
HCL nr.020 - Aprobarea Planului de Ordine, Siguranta publica si Paza al Politiei Locale Gura Humorului pt anul 2018.pdf
HCL nr.019 - Aprobarea Organigramei si a Statutului de functii pt. Spitalul Orasenesc Gura Humorului, incepand cu 01.04.2018.pdf
HCL nr.018 - Aprobarea cant. de masa lemnoasa propusa spre recoltare pt. anul 2018, stabilirea crit. de acordare si a pretului pt. lemnul de foc.pdf
HCL nr.017 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - dec. 2017.pdf
HCL nr.016 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - dec. 2017.pdf
HCL nr.015 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - dec. 2017.pdf
HCL nr.014 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - dec. 2017.pdf
HCL nr.013 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - dec. 2017.pdf
HCL nr.012 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - dec. 2017.pdf
HCL nr.011 - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al orasului Gura Humorului pt. lunile martie, aprilie si mai 2018.pdf
HCL nr.010 - Aprobarea vanzarii catre SC DELGAZ GRID SA a mijlocului fix, LES 20kV existenta intre PTAB 47 G.H. si LEA 20kV (borna 34) - P.O.P.A.S..pdf
HCL nr.009 - Aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materieale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta pt. anul 2018.pdf
HCL nr.008 - Acordarea unui ajutor de urgenta, resp. costurile acoperisului blocurilor A1 si B1, str. Marly - incendiu 12-13 apr 2017.pdf
HCL nr.007 - Aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local, ce vor fi executate de catre beneficiarii Legii nr.416 din 2001.pdf
HCL nr.006 - Aprobarea mentinerii retelei scolare a unitatilor de inv. preuniv. de stat si particular de pe raza Orasului G.H. pt anul sc. 2018-2019.pdf
HCL nr.005 - Stabiloirea salariilor de baza pt. functionarii publici si personalul contractual sin Primaria G.H. si serviciile publice subordonate.pdf
HCL nr.004 - Aprobarea bugetului local al Orasului Gura Humorului pt anul 2018.pdf
HCL nr.003 - Alegerea presedintelui de sedinta pt. sedinta ordinara din data de 14.02.2018.pdf
HCL nr.002 - Modif. si completarea HCL nr.199 din 28.11.2017 - Negociere directa DELGAZ GRID SA.pdf
HCL nr.001 - Aprobarea acoperirii definitive a deficitului bigetului local al Orasului Gura Humorului pt. anul 2017.pdf
HCL nr.214 - Aprob.decontare naveta cadre didactice GPP CASUTA PITICILOR Gura Humorului.pdf
HCL nr.213 - Aprob.decontare naveta cadre didactice GPN LUMEA COPILARIEI Gura Humorului.pdf
HCL nr.212 - Aprob.decontare naveta cadre didactice Colegiul Al. cel Bun Gura Humorului.pdf
HCL nr.211 - Aprob.decontare naveta cadre didactice Scoala Gimnaziala T.Balan Gura Humorului.pdf
HCL nr.210 - Aprob.decontare naveta cadre didactice Scoala Gimnaziala Petru Comarnescu Gura Humorului.pdf
HCL nr.209 - Aprob.decontare naveta cadre didactice Scoala Gimnaziala Nr.1 Gura Humorului.pdf
HCL nr.208 - Modificare preambul HCL nr.157 din 2017.pdf
HCL nr.207 - Apartenenta unor bunuri imobile la dom.privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.206 - Valorificarea unei cantitati de masa lemnoasa din afara fondului forestier a Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.205 - Aprobare modif. HCL nr.74 din 2016 priv. Regulament de org.si inchiriere a locurilor din parcarile de resedinta.pdf
HCL nr.204 - Aprobare modif.si complet. HCL nr.35 din 2016 priv.tarife practicate in parcarile cu autotaxare si toalete publice.pdf
HCL nr.203 - Aprobare tarife pentru Complexul de agrement Arinis, Partia de schi Soimul I si Soimul II.pdf
HCL nr.202 - Rectificare buget local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pentru trim.IV 2017.pdf
HCL nr.201 - Aprobare metodologie acordare inlesniri oblig.fiscale si bugetare.pdf
HCL nr.200 - Nivelul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018.pdf
HCL nr.199 - Imputernicire Primar pentru negociere directa cu SC DELGAZGRID SA.pdf
HCL nr.198 - Aprobare decontare naveta cadre didactice GPP CASUTA PITICILOR Gura Humorului.pdf
HCL nr.197 - Aprobare decontare naveta cadre didactice GPN Lumea Copilariei Gura Humorului.pdf
HCL nr.196 - Aprobare decontare naveta cadre didactice Colegiul Al.cel Bun Gura Humorului.pdf
HCL nr.195 - Aprobare decontare naveta cadre didactice Scoala Gimnaziala T.Balan Gura Humorului.pdf
HCL nr.194 - Aprobare decontare naveta cadre didactice Scoala Gimnaziala Petru Comarnescu Gura Humorului.pdf
HCL nr.193 - Aprobare decontare naveta cadre didactice Scoala Gimnaziala Nr.1 Gura Humorului.pdf
HCL nr.192 - Reziliere Contract de concesiune nr. 1956 din 20.02.2015.pdf
HCL nr.191 - Reziliere Contracte de concesiune nr. 5470 si 5471 din 13.05.2016.pdf
HCL nr.190 - Reziliere Contract de concesiune nr. 2387 din 128.03.2011.pdf
HCL nr.189 - Reziliere Contract de concesiune nr. 2002 din 15.03.2012.pdf
HCL nr.187 - Aprob.vanzare prin licitatie publica deschisa cu strigarea a unei suprafete de 425 mp, teren intravilan.pdf
HCL nr.186 - Aprob.vanzare parcela 300 mp, str. Berzelor, cu respectarea dreptului de preemtiune.pdf
HCL nr.185 - Apartenenta unor bunuri imobile la dom.privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.184 - Completare Anexa a H.C.L. nr.150 din 29.09.2017 privind nomnalizare reprezentanti CL in CEAC unitati de invatamant.pdf
HCL nr.183 - Completare Anexa a H.C.L. nr.149 din 29.09.2017 privind nomnalizare reprezentanti CL in Ca unitati de invatamant.pdf
HCL nr.182 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pentru trim. IV 2017.pdf
HCL nr.181 - Alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile decembrie 2017, ianuarie si februarie 2018.pdf
HCL nr.180 - Aprobare amenahjarii partiale a cladirilor care fac parte din fosta Tabara Balada.pdf
HCL nr.179 - Atribuire in folosinta gratuita catre Suciu Mihaita Daniel, aunei suprafete de teren.pdf
HCL nr.178 - Asociere Orasul Gura Humorului cu Asociatia Pro Event Moldova.pdf
HCL nr.177 - Aprobarea Studiului de Prefezabilitate - Locuinte pentrru tineri destinate inchirierii - str. Oborului fn - Etapa II.1.pdf
HCL nr.176 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pt. Trim. IV 2017.pdf
HCL nr.175 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - sep 2017.pdf
HCL nr.174 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - sep 2017.pdf
HCL nr.173 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - sep 2017.pdf
HCL nr.172 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - sep 2017.pdf
HCL nr.171 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - sep 2017.pdf
HCL nr.170 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - sept 2017.pdf
HCL nr.169 - Concesionarea fara licitatie publica a unei suprafete de 280mp, apartinand dom. privat, Voronet, zona Corea, catre Lupu Razvan.pdf
HCL nr.168 - Concesionarea fara lic. publica a 226mp teren, apartinand dom. privat, str. Filaret Barbu nr.21 catre Sultan Ionut-Amar si Valeriu-Adi.pdf
HCL nr.167 - Concesionarea fara licitatie publica a unei suprafete de 75mp, apartinand dom. privat, Voronet, zona Heliport, catre Cojocaru Adelina.pdf
HCL nr.166 - Concesionarea fara licitatie publica a unei suprafete de teren de 16mp,apartinand dom. privat, Bd. Bucovina, bl. 4, catre SC. DAMONE SRL.pdf
HCL nr.165 - Concesionarea fara licitatie publica a unei suprafete de teren de 16mp,apartinand dom. privat, Bd. Bucovina, bl. 4, catre SC. MOPAN SA.pdf
HCL nr.164 - Intentia vanzarii unei suprafete de teren de 600mp teren concesionat, apartinand dom. privat, str. Delta nr.30-32.pdf
HCL nr.163 - Intentia vanzarii unei suprafete de teren de 123mp apartinand dom. privat, str. 9 Mai nr.6.pdf
HCL nr.162 - Intentia vanzarii unei suprafete de teren de 135mp apartinand dom. privat, str. Bradului nr.6.pdf
HCL nr.161 - Aprobarea vanzarii unei parcele de teren de 261mp apartinand dom. privat, Aleea St. cel Mare nr.6A catre Petrovan Silvestru.pdf
HCL nr.160 - Apartenenta unor bunuri imobile la doomeniul privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.159 - Aprobarea cotei de consum lunar de carburanti pentru autoturismele ce deservesc unitatile si serv. subordonate.pdf
HCL nr.158 - Aprobarea cotei de consum lunar de carburanti pentru autoturismele ce deservesc autoritatea executiva din Primaria Gura Humorului.pdf
HCL nr.157 - Aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.156 - Completarea Inventarului bunurilor care fac parte din dom. public al Orasului G.H. inscris in anexa la HCL 48 din 06.09.1999.pdf
HCL nr.155 - Valorificarea unei cantitati de masa lemnoasa pt. foc din Padurea Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.154 - Valorificarea unei cantitati de masa lemnoasa din Padurea Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.153 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pt. trim IV 2017.pdf
HCL nr.152 - Analiza contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului 30.09.2017.pdf
HCL nr.151 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - august 2017.pdf
HCL nr.150 - Nominalizarea reprez. CL in Comisiile pt evaluarea si asig calitati (CEAC) ale unitatilor de inv. preuniv. de stat si particular.pdf
HCL nr.149 - Nominalizarea reprezentantilor CL in Comisiile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat 2017-2018.pdf
HCL nr.148 - Apartenenta unor bunuri imobile la dom. privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.147 - Aprobarea Studiului de Prefezabilitate Locuinte pentru tineri destinate inchirierii specialisti in sanatate si invatamat P+4E-20UL.pdf
HCL nr.146 - Transmiterea in folosinta gratuita catre ANL a terenului de 1520mp aflat in prop privata a orasului str. Oborului fn p.f. 43384.pdf
HCL nr.145 - Aprob. preluarii investitiei realizata de CJ in cadrul contractului de lucrari - Inchiderea depozitelor urbane existente.pdf
HCL nr.144 - Aprobarea incheierii Actului aditional nr.6 la Contractul 1582 din 28.02.2011 de concesionare al serviciului de salubrizare.pdf
HCL nr.143 - Aprob. doc. tehnico-economice (faza DALI) si a ind. tehnico-economici aferenti ob. de inv. Eficientizarea energetica Spitalul Orasenesc.pdf
HCL nr.142 - Aprobarea doc. tehnico-economice (faza DALI) si a ind. tehnico-economici aferenti ob. de investitii Eficientizarea energetica - Pediatrie.pdf
HCL nr.141 - Aprobarea programului de imbunatatire a eficientei energetice Orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.140 - Trecerea din dom. privat in dom. public a 2180mp teren situat in str. Oborului f.n.pdf
HCL nr.139 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pt. trim III 2017.pdf
HCL nr.138 - Aprobarea a proiectului O.A.Z.A. si a cheltuielilor legate de proiect.pdf
HCL nr.137 - Aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie D.A.L.I. pt. obiectivul de inv. RENOVARE SI AMENAJARE PIATA AGROALIMENTARA.pdf
HCL nr.136 - Aprobarea vanzarii unei parcele de teren 292 mp. situata in Voronet, nr.177, pentru Bosca Georgel-Dorel, in ved. construirii unei anexe.pdf
HCL nr.135 - Modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.134 - Aprobarea Organigramei si a Statului de functii pt. Spitalul Orasenesc Gura Humorului, valabile incepand cu 01.09.2017.pdf
HCL nr.133 - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gura Humorului pt. lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2017.pdf
HCL nr.132 - Darea in folosinta gratuita Asoc. de Dezv. Intercomunitara de Gest. a Deseurilor, a bunului imobil - Statie transfer.pdf
HCL nr.131 - Aprobarea bugetului si a surselor de finantare aferente obiectivului de investitii T.U.R.I.S.T..pdf
HCL nr.130 - Aprobarea doc. tehnice revizuite si a ind. tehnico-economici revizuiti pentru ob. de inv. T.U.R.I.S.T..pdf
HCL nr.129 - Intentia vanzarii cu resp. dreptului de preemptiune, a unei parcele de teren concesionat in suprafata de 300mp - str. Berzelor nr.5.pdf
HCL nr.128 - Intentia vanzarii cu resp. dreptului de preemptiune, a unei parcele de teren concesionat in suprafata de 261mp - Aleea St. cel Mare nr.6A.pdf
HCL nr.127 - Aprobarea demolarii a doua imobile cu regim de inaltime Parter, cu dest. spatii comerciale, necoresp. dpdv. al sigurantei.pdf
HCL nr.126 - Aprobarea atrib. in folosinta gratuita catre ASOCIATIA MANSARDA GURA HUMORULUI a unei suprafete de 1900mp.pdf
HCL nr.125 - Stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din Primaria Gura Humorului.pdf
HCL nr.124 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - iunie 2017.pdf
HCL nr.123 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - iunie. 2017.pdf
HCL nr.122 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - iunie 2017.pdf
HCL nr.121 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - iunie 2017.pdf
HCL nr.120 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - iunie 2017.pdf
HCL nr.119 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - iunie 2017.pdf
HCL nr.118 - Modificarea preambulului Hotararii Consiliului Local nr.45 din 24.03.2017.pdf
HCL nr.117 - Aprob. vanzarii unei parcele de teren de 900mp, domeniul privat, zona industriala fn pentru Posteuca Viorel.pdf
HCL nr.116 - Apartenenta unor bunuri imobile la domeniul privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.115 - Modificarea Hotararii Consiliului Local nr.138 din 31.10.2012 privind aprob. Regulamentului de org. si func. al Consiliului Local.pdf
HCL nr.114 - Aprobarea constituirii garantiilor, conform Codului de Procedura Fiscala in vedera obtinerii esalonarii datoriei la Fondul de risc.pdf
HCL nr.113 - Aprobarea esalonarii datoriei la Fondul de risc, pentru imprumutul UTILITATI SI MEDIU LA STANDARDE EUROPENE.pdf
HCL nr.112 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului - trim III 2017.pdf
HCL nr.111 - Aprobarea bugetului si surselor de finantare aferente obictivului de investitii O.A.Z.A. Gura Humorului.pdf
HCL nr.110 - Aprobarea doc. tehnice revizuite si a indicatorilor tehnico-economici revizuiti pentru obiectivul de investitii O.A.Z.A..pdf
HCL nr.109 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Prelungit Casuta Piticilor - mai 2017.pdf
HCL nr.108 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice - Gradinita Lumea Copilariei - mai 2017.pdf
HCL nr.107 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Colegiului Al. cel Bun - mai 2017.pdf
HCL nr.106 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Teodor Balan - mai 2017.pdf
HCL nr.105 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Petru Comarnescu - mai 2017.pdf
HCL nr.104 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Nr.1 - mai 2017.pdf
HCL nr.103 - Aprobarea vanzarii unei parcele de teren 373 mp apartinand domeniului privat al orasului str. Stefan cel Mare nr.46.pdf
HCL nr.102 - Aprobarea vanzarii unei parcele de teren 450 mp apartinand domeniului privat al orasului Aleea Stefan cel Mare nr. 6A.pdf
HCL nr.101 - Apartenenta unor bunuri imobile la domeniul privat al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.100 - Acordarea de stimulente (premierii) celor 14 cupluri care implinesc 50 ani de casnicie - Zilele Humorului 2017.pdf
HCL nr.099 - Desemnarea reprez. C.L. in Comisiile de concurs pentru ocuparea functiilor de director pentru Sc. Nr.1 si Sc. Teodor Balan.pdf
HCL nr.097 - Aprobarea incheierii Acordului de parteneriat CEI MAI BUNI DINTRE CEI MAI BUNI - Tabara de vara.pdf
HCL nr.096 - Aprobarea finantarii unei deplasari interne olimpicilor din unitatile de inv. de pe raza orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.095 - Aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 2067 m.p. teren situat in intravilan Gura Humorului.pdf
HCL nr.094 - Modificarea si completarea HCL nr.64 din 28.04.2017 privind trecerea in folosinta gratuita catre SC DELGAZ GRID SA.pdf
HCL nr.093 - Completarea Inventarului burnurilor care fac parte din domeniul public al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.092 - Modif. si completarea Anexei la HCL nr.141 din 31.08.2016 privind completarea Inventarului buririlor dom. public.pdf
HCL nr.091 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice - Gradinita Casuta Piticilor - aprilie 2017.pdf
HCL nr.090 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice - Gradinita Lumea Copilariei - aprilie 2017.pdf
HCL nr.089 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice - Colegiul Al. cel Bun - aprilie 2017.pdf
HCL nr.088 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice - Scoala Gimnaziala Teodor Balan - aprilie 2017.pdf
HCL nr.087 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice - Scoala Gimnaziala Petru Comarnescu - aprilie 2017.pdf
HCL nr.086 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice - Scoala Gimnaziala Nr.1 - aprilie 2017.pdf
HCL nr.085 - Modif. si completarea HCL nr.33 din 06.03.2013 privind aprobarea transmiterii in folosinta fratuita a 4415mp teren catre ANL.pdf
HCL nr.084 - Apartenenta unor bunuri imobile la domeniul privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.083 - Apartenenta unor bunuri imobile la domeniul privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.082 - Modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din dom. public al orasului G. Humorului, jud. Suceava, inscris in HCL nr.48 din 06.09.1999.pdf
HCL nr.081 - Modificarea si completarea Anexei la HCL nr.134 din 25.08.2016 privind includerea strazii Garla Morii in Inv. domeniului public.pdf
HCL nr.080 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati aferenti proiectului Modernizarea si reabilitarea unor drumuri publice.pdf
HCL nr.079 - Aprob. Devizului General actualizat pt. proiectul Modernizarea si reabilitarea unor drumuri publice.pdf
HCL nr.078 - Aprob. Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I.) aferenta proiectului Modernizarea si reabilitarea unor drumuri.pdf
HCL nr.077 - Aprobarea Regulamentelor de Organizare si Functionare a Piscinei acoperite, a bazinelor de inot in aer liber si a Bazei sportive - Arinis.pdf
HCL nr.076 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului - Trim. II 2017.pdf
HCL nr.075 - Aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru Spitalul Orasenesc Gura Humorului valabile incepand cu 01.06.2017.pdf
HCL nr.074 - Alegerea presedintelui de sedinta al CL pentru lunile iunie, iulie si august 2017.pdf
HCL nr.073 - Nominalizarea a 3 reprez. ai C.L. G. Humorului in Comisia de gest. a fondurilor donate pt pers. afectate de incendiul din 12-13 apr 2017.pdf
HCL nr.072 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Prelungit Casuta Piticilor - martie 2017.pdf
HCL nr.071 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - martie 2017.pdf
HCL nr.070 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - martie 2017.pdf
HCL nr.069 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - martie 2017.pdf
HCL nr.068 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - martie 2017.pdf
HCL nr.067 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - martie 2017.pdf
HCL nr.066 - Intentia vanzarii unei parcele de teren de 900mp apartinand domeniului privat al orasului Gura humorului, Zona Industriala.pdf
HCL nr.065 - Aprobarea situatiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta si a prestatiilor financiare exceptionale.pdf
HCL nr.064 - Darea in folosinta catre SC DELGAZ GRID SRL a unor capacitati energetice de distributie - investitie P.O.P.A.S.pdf
HCL nr.063 - Aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea sit. de urgenta 2017.pdf
HCL nr.062 - Aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor PAAR in domeniul situatiilor de urgenta al Orasului gura Humorului 2017.pdf
HCL nr.061 - Aprobarea acordarii de facilitati-fonduri premiere pentru evenimentele desfasurate in anul 2017 in Gura Humorului.pdf
HCL nr.060 - Aprobarea cotizatiei anuale si nominalizarea reprezentantului Orasului Gura Humorului in Asociatia OBCINELE.pdf
HCL nr.059 - Aprobarea pretului de referinta si vanzarea prin licitatie publica a unei cantitati de masa lemnoasa din Padurea Orasului Gura Hunorului.pdf
HCL nr.058 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Prelungit Casuta Piticilor - feb 2017.pdf
HCL nr.057 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Normal Lumea Copilariei - feb 2017.pdf
HCL nr.056 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Colegiului Al. cel Bun - feb 2017.pdf
HCL nr.055 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Teodor Balan - feb 2017.pdf
HCL nr.054 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Petru Comarnescu - feb 2017.pdf
HCL nr.053 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Nr.1 - feb 2017.pdf
HCL nr.052 - Aprobarea numarului de burse si cuantumului unei burse pt. elevii din inv. preuniv. Colegiul Al. cel Bun 2016-2017.pdf
HCL nr.051 - Aprobarea numarului de burse si cuantumului unei burse pt. elevii din inv. preuniv. Sc. Gimnaziala Teodor Balan 2016-2017.pdf
HCL nr.050 - Aprobarea numarului de burse si cuantumului unei burse pt. elevii din inv. preuniv. Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu 2016-2017.pdf
HCL nr.049 - Aprobarea numarului de burse si cuantumului unei burse pt. elevii din inv. preuniv. Sc. Gimnaziala nr.1 2016-2017.pdf
HCL nr.048 - Aprobarea inchiderii temporare in per. 26.04.2017-02.05.2017 a Compartimentelor de Neonatologie si Pediatrie din Spitalul Orasenesc.pdf
HCL nr.047 - Intentia vanzarii a unei parcele de 373mp situiate in str. Stefan cel Mare nr.46 Gura Humorului.pdf
HCL nr.045 - Aprobarea unei sume in vederea incheierii unor contracte de prestari servicii juridice si executare silita 2017.pdf
HCL nr.044 - Aprobarea platii contributiei reprezentand cotizatia aferenta Orasului Gura Humorului in scopul impl. Strategiei de dezv. Locala GAL.pdf
HCL nr.043 - Aprobarea retelei scolare de pe raza orasului Gura Humorului a unitatilor de inv. preuniv. de stat particulare 2017-2018.pdf
HCL nr.042 - Aprobarea Planului de Ordine, Siguranta publica si Paza al Politiei Locale Gura Humorului 2017.pdf
HCL nr.041 - Aprobarea bugetului local al Orasului Gura Humorului 2017.pdf
HCL nr.040 - Aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenti ob. de investitii - Realizarea si dotarea Gradinitei cu prog. normal Voronet.pdf
HCL nr.039 - Aprobarea Devizului General, a chelt. eligibile si neeligibile - Realizarea si dotarea Gradinitei cu prog. normal Voronet.pdf
HCL nr.038 - Aprobarea Studiului de Fezabilitate necesar ob. de investitii - Realizarea si Dotarea Gradinitei cu prog. normal Voronet.pdf
HCL nr.037 - Aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenti ob. de investitii - Realizarea si dotarea Gradinitei cu prog. prelungit str. Oborului.pdf
HCL nr.036 - Aprobarea Devizului General, a chelt. eligibile si neeligibile - Realizarea si dotarea Gradinitei cu prog. prelungit str. Oborului.pdf
HCL nr.035 - Aprobarea studiului de fezabilitate necesar ob. de investitii - Realizarea si dotarea Gradinitei cu prog. prelungit str. Oborului.pdf
HCL nr.034 - Aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati aferenti obiectului de investitii Modernizarea si reabilitarea unor drumuri publice.pdf
HCL nr.033 - Aprobarea Devizului General, a cheltuielilor eligibile si neeligibile pt. Modernizarea si reabilitarea unor drumuri publice de interes local.pdf
HCL nr.032 - Aprobarea Investitiei cu titlul Modernizarea si reabilitarea unor drumuri publice de interes local.pdf
HCL nr.031 - Aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati aferenti obiectului de investitii Realizarea Centrului Cultural Multifunctional.pdf
HCL nr.030 - Aprobarea Devizului General actualizat si a cheltuielilor necesare pt. Realizarea Centrului Cultural Multifunctional.pdf
HCL nr.029 - Neaprobarea trecerii in fol. gratuita Asociatiei de Dezv. Intercom. de Gestiune a Deseurilor a Statiei de transfer.pdf
HCL nr.028 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - ian. 2017.pdf
HCL nr.027 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - ian. 2017.pdf
HCL nr.026 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - ian. 2017.pdf
HCL nr.025 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - ian. 2017.pdf
HCL nr.024 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - ian. 2017.pdf
HCL nr.023 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - ian. 2017.pdf
HCL nr.022 - Modificarea Anexei HCL nr.99 din 08.07.2016 - Nominalizarea reprezentantilor CL in Consiliile de Adm. ale unitatilor de inv. preuniv.pdf
HCL nr.021 - Aprobarea recalcularii chiriilor pt. locuintele construite pt. tineri - ANL.pdf
HCL nr.020 - Modificare HCL nr.123 din 19.08.2016, Anexaa nr.2, pozitia nr.26 a Statutului de functii al Spitalului Orasenesc.pdf
HCL nr.019 - Scoaterea din excedentul 2016 a sumei reprezentand Fondul de interventie la disp. Guvernului pt. UAT afectate de calamitati.pdf
HCL nr.018 - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gura Humnorului pt. martie, aprilie si mai 2017.pdf
HCL nr.017 - Modificare Anexa la HCl nr.99 din 2016.pdf
HCL nr.016 - Modificare HCL nr.85 din 2016, Componenta comisii nr.1 si nr.3 specialitate.pdf
HCL nr.015 - Validare mandat consilier local al domnului Catargiu Nicolae.pdf
HCL nr.014 - Modif.HCl nr.80 din 2016, reorg. Comisie de validare mandate consilieri.pdf
HCL nr.013 - Decontare deplasare cadre didactice si pers.aux. GPP Casuta piticilor - luna dec.2016.pdf
HCL nr.012 - Decontare deplasare cadre didactice si pers.aux. GPN Lumea copilariei- luna dec.2016.pdf
HCL nr.011 - Decontare deplasare cadre didactice si pers.aux. Colegiu Al.cel Bun - luna dec.2016.pdf
HCL nr.010 - Decontare deplasare cadre didactice si pers.aux. Sc.Gimnaz.T.Balan - luna dec.2016.pdf
HCL nr.009 - Decontare deplasare cadre didactice si pers.aux. Sc. Gimnaz. P.Comarnescu - luna dec.2016.pdf
HCL nr.008 - Decontare deplasare cadre didactice si pers.aux. Sc. Gimnaz.Nr.1 - luna dec.2016.pdf
HCL nr.007 - Reziliere Contr.concesiune nr.5122 din 2010, avand ca obiect supraf de 2200 mp.pdf
HCL nr.006 - Atestare bunuri imobile care apartin domeniului privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.005 - Aprobare Plan anual de actiuni si lucrari interes local, ce vor fi executate de beneficiarii Lg.416 din 2001, in anul 2017.pdf
HCL nr.003 - Modificare HCL 123 din 2016, respectiv a Anexei nr.2 a Statului de functiial Spitalului Orasenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.002 - Aprobare componenta Comisie concurs Spital Orasenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.001 - Desemn.reprez. CL oras Gura Humorului in comisie examen Spital Orasenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.186 - Decontare cheltuieli deplasare GPP Casuta Piticilor - luna noiembrie 2016.pdf
HCL nr.185 - Decont. cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din cadrul Gradinitei cu Program Normal LUMEA COPILARIEI - luna noiembrie 2016.pdf
HCL nr.184 - Decont. cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Colegiului Alexandru cel Bun - luna noiembrie 2016.pdf
HCL nr.180 - Aprobarea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 16544 m.p. teren situat in nextravilanul orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.179 - Intentia vanzarii, cu respectarea dreptului de preemptiune, a suprafetei de 292 m.p. de teren inchiriat, aferent locuintei proprietate personala.pdf
HCL nr.178 - Intentia vanzarii, cu respectarea dreptului de preemptiune, a suprafetei de 1285 m.p. de teren inchiriat, aferent locuintei proprietate personala.pdf
HCL nr.177 - Transferul dreptului de administare si folosinta gratuita catre serviciul de Ambulanta Judeteana Suceava_Substatia Gura Humorului a unui spatiu.pdf
HCL nr.176 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Gura Humorului pt.Trimestrul al IV -lea al anului 2016.pdf
HCL nr.175 - Aprobarea maj. impozitului pe cladirile, terenurile neingrijite de pe raza orasului G. Humorului si a Reg. privind stabilirea conditiilor de majorare a impozitului pe cladiri si terenuri.pdf
HCL nr.174 - Nivelul impozitelor si taxelor lpcale pentru anul 2017.pdf
HCL nr.173 - Prin care se ia act de demisia consilierului local, Cretuleac Georgeta-Nadia si declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta in Consiliul alocal al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.172 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pentru Trimestrul al IV-lea al anului 2016.pdf
HCL nr.170 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din cadrul Gradinitei cu Program Normal LUMEA COPILARIEI - luna octombrie 2016.pdf
HCL nr.169 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Colegiului Alexandru cel Bun - luna octombrie 2016.pdf
HCL nr.165 - Completarea H.C.L. nr.149 din 2012, prin suplimentarea cu un numar de 10 autorizatii permanente pt.executarea serviciului de transport in regim de taxi.pdf
HCL nr.164 - Pentru modificarea si completarea H.C.L. nr.35 din 26.02.2016 privind aprobarea tarifelor practicate in parcarile cu autotaxare.pdf
HCL nr.163 - Aprobarea exercitarii cu titlu gratuit a dreptului de uz de catre E-ON Distributie Romania S.A., pentru suprafata de 36 m.p. de teren domeniul public.pdf
HCL nr.162 - Aprobarea exercitarii cu titlu gratuit a drepturilor de uz si servitute de catre E-ON Distributie Romania S.A., pt. suprafata de 58.m.p. teren domeniu public.pdf
HCL nr.161 - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gura Humorului pt.lunile decembrie 2016. ianuarie si februarie 2017.pdf
HCL nr.160 - Aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii O.A.Z.A.pdf
HCL nr.159 - Aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii T.U.R.I.S.T..pdf
HCL nr.158 - Decontarea cheltuielilor cadrelor didactice din cadrul G.P.N. Casuta Piticilor.pdf
HCL nr.157 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din cadrul G.P.N. LUMEA COPILARIEI.pdf
HCL nr.156 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Colegiului Alexandru cel Bun.pdf
HCL nr.155 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Sc.Gimnaz.T.Balan.pdf
HCL nr.154 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Sc.Gimnaz P.Comarnescu.pdf
HCL nr.153 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Sc.Gimnaz.Nr.1.pdf
HCL nr.152 - Aprobarea vanzarii unei parcele de teren de 39 m.p. apartinand domeniului privat al Orasului G.H, situat in Voronet, nr.152.pdf
HCL nr.151 - Aprobarea vanzarii unei parcele de teren de 1500 m.p. apartinand domeniului privat al orasului Gura Humorului, Voronet, nr.152.pdf
HCL nr.150 - Privind atestarea bunurilor imobile care apartin domeniului privat al Orasului Gura Humorului, jud.Suceava.pdf
HCL nr.149 - Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pt.Trim.al IV-lea al anului 2016.pdf
HCL nr.148 - Privind analiza contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului la data de 30.09.2016.pdf
HCL nr.147 - Aprob.actualiz. finant. de la Bugetul LOcal pentru categ.de chelt.care nu se finant. de la Bugetul de Stat prin PNDL.pdf
HCL nr.146 - Intentia vanzari, cu respect.dr. de preemptiune, a unei supraf. de 39 mp, teren concesionat, apartinand dom.privat la or. Gura Humorului.pdf
HCL nr.145 - Intentia vanzari, cu respect.dr. de preemptiune, a unei supraf. de 1500 mp, teren concesionat, apartinand dom.privat la or. Gura Humorului.pdf
HCL nr.144 - Atestarea bunurilor imobile care apartin dom.privat al or.Gura Humorului.pdf
HCL nr.143 - Rectificarea bugetului activitatilor autofinantate al Or. Gura Humorului pentru trim.III si IV 2016.pdf
HCL nr.142 - Desemnare reprez. Cons.Local Gura Humorului in Comisiile de concurs pentru functiile de director si director adjunct din unit.de invat. din or. Gura Humorului.pdf
HCL nr.141 - Completarea Inventarului bunurilor care fac parte din dom.public al orasului Gura Humorului, inscris in Anexa la Hotararea nr.48 din 1999.pdf
HCL nr.140 - Privind valorificarea unei cantitati de masa lemnoasa din Padurea orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.139 - Acordare stimulente celor 20 cupluri care implinesc 50 ani casnicie, cu ocazia organizarii Festivalului Zilele Humorului 2016.pdf
HCL nr.138 - Acordarea post mortem a Titlului CETATEAN DE ONOARE al orasului Gura Humorului, domnului Gavrilean George.pdf
HCL nr.137 - Aprobare D.A.L.I. necesare ob.inv. Modernizare str. Pajistei intre str.Podului si str.Oborului si a aleilor aferente.pdf
HCL nr.136 - Rectificare BVC al Orasului Gura Humorului pentru Trim al III lea al anului 2016.pdf
HCL nr.135 - Constituirea Comisiei speciale pentru intocmirea invent.bunurilor dom.public Gura Humorului.pdf
HCL nr.134 - Apartenta str. Garla Morii Inventar domeniul public Oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.133 - Aprobare presedinte sedinta 25.08.2016.pdf
HCL nr.132 - Aprobarea finantarii unei deplasari externe a olimpicilor din unit.de invatamant de pe raza Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.131 - Aprobarea decontare naveta cadre didactice si pers.aux. din cadrul GPP CASUTA PITICILOR Gura Humorului, pentru luna iunie 2016.pdf
HCL nr.130 - Aprobarea decontare naveta cadre didactice si pers.aux. din cadrul GPN LUMEA COPILARIEIGura Humorului, pentru luna iunie 2016.pdf
HCL nr.129 - Aprobarea decontare naveta cadre didactice si pers.aux. din cadrul Colegiului Al.cel Bun Gura Humorului, pentru luna iunie 2016.pdf
HCL nr.128 - Aprobarea decontare naveta cadre didactice si pers.aux. din cadrul Sc.Gimnaziale T.Balan Gura Humorului, pentru luna iunie 2016.pdf
HCL nr.127 - Aprobarea decontare naveta cadre didactice si pers.aux. din cadrul Sc.Gimnaziale P.Comarnescu Gura Humorului, pentru luna iunie 2016.pdf
HCL nr.126 - Aprobarea decontare naveta cadre didactice si pers.aux. din cadrul Sc.Gimnaziale Nr.1 Gura Humorului, pentru luna iunie 2016.pdf
HCL nr.125 - Modificarea preambuluilui HCL nr.91 din 2016.pdf
HCL nr.124 - Aprobare inchidere temporara, in perioada 24.08.2016 ..04.09.2016 a Comp. Gastroenterelogie si Neurologie din cadrul Spitalului Orasenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.123 - Aprobarea Organigramei si a Statului de functiuni pentru Spitalul Orasenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.122 - Aprobarea scutirii la plata contracte inchiriere arendare aferente anului 2016, pentru terenurile care au fost afectate de inundatiile din 19.06.2016.pdf
HCL nr.121 - Reziliere Contract de concesiune nr. 2218 din 2013, avand ca obiect supraf de 500 mp, sit. in zona Arsita.pdf
HCL nr.120 - Reziliere Contract de concesiune nr. 2218 din 2013, avand ca obiect supraf de 500 mp, sit. in zona Arsita.pdf
HCL nr.119 - Reziliere Contract de concesiune nr. 5430 din 2012, avand ca obiect supraf de 300 mp, sit. in str. Mrea Humorului.pdf
HCL nr.118 - Aprobarea Registrului local al spatiilor verzi apartinand dom.publ. al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.117 - Aprobarea strategiei de Dezvoltare Durabila a Orasului Gura Humorului orizont de timp 2023.pdf
HCL nr.116 - Aprobare documentatie tehnica si indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investitii O.A.Z.A..pdf
HCL nr.115 - Aprobare documentatie tehnica si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii T.U.R.I.S.T..pdf
HCL nr.114 - Alegea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gura Humorului.pdf
HCL nr.113 - Nominaliz.consilier local, care sa faca parte din Comisia de receptie lucrari pentru reparatii drumuri, poduri, podete distruse de inundatiile din 19 si 20 iun. 2016.pdf
HCL nr.112 - Desemnare reprezentant Cons.Loc. Gura Humorului in AGA a AJAC Suceava si mandatare sa voteze pentru alegerea Presedinte, Cons.Director si Comisie Cenzori a AJAC Suceava.pdf
HCL nr.111 - Desemnare reprezentant or. Gura Humorului in AGA Asoc. Dezv. Intercomunit. Gestionare Deseuri a Jud. Suceava.pdf
HCL nr.110 - Trecere din dom. privat in dom.public a supraf. 19800 mp sit. in intravilan Gura Humorului, zona Arinis, in vederea realizarii Proiectului OAZA.pdf
HCL nr.109 - Revocarea HCl nr. 109 din 2016, ca inoportuna.pdf
HCL nr.108 - Modif. si complet. HCL nr.118 din 2015, respectiv a Regulamentului de org. si funct. a parcarilor publice cu plata de pe raza Or. Gura Humorului.pdf
HCL nr.107 - Modif. si complet.Anexei la HCL nr. 48 din 2016 privind atestarea unor bunuri imobile la domeniul public al Or. Gura Humorului.pdf
HCL nr.106 - Decontare naveta cadre didactice si pers. auxiliar din cadrul G.P.P. Casuta piticilor, luna mai 2016.pdf
HCL nr.105 - Decontare naveta cadre didactice si pers. auxiliar din cadrul G.P.N. Lumea copilariei, luna mai 2016.pdf
HCL nr.104 - Decontare naveta cadre didactice si pers. auxiliar din cadrul Colegiului Al.cel Bun, luna mai 2016.pdf
HCL nr.103 - Decontare naveta cadre didactice si pers. auxiliar din cadrul Sc.Gimnaz. T.Balan, luna mai 2016.pdf
HCL nr.102 - Decontare naveta cadre didactice si pers. auxiliar din cadrul Sc.Gimnaz. P.Comarnescu, luna mai 2016.pdf
HCL nr.101- Decontare naveta cadre didactice si pers. auxiliar din cadrul Sc.Gimnaz. Nr.1 , luna mai 2016.pdf
HCL nr.100 - Nominalizare reprentanti Consiliul Local in C.E.A.C. ale unit. de invat. preuniversitar de stat si particular din or. Gura Humorului, pentru anul scolar 2016-2017.pdf
HCL nr.099 - Nominalizare reprentanti Consiliul Local in Consiliile de Administratie ale unitat. de invat. preuniversitar de stat si particular din or. Gura Humorului pentru anul scolar 2016...2017.pdf
HCL nr.098 - Nominalizare reprezentanti Consiliul Local in Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.097 - Aprobarea modif.. si complet. Regulamentului de org. si functionare a Pietei Agroalimentare din orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.096 - Aprobare indicatori tehnico economici aferenti obiectivului de investitii Modernizare strazi in orasul Gura Humorului, in lungime totala de 4,084 km.pdf
HCL nr.095 - Aprobare Deviz General, a chelt. eligibile si neeligibile necesare realizarii obiectivului de investitii Modernizare strazi in orasul Gura Humorului, in lungime totala de 4,084 km.pdf
HCL nr.094 - Aprobare D.A.L.I. necesare obiectivului de investitii Modernizare strazi in orasul Gura Humorului, in lungime totala de 4,084 km.pdf
HCL nr.093 - Rectificare bugetara Oras Gura Humorului pentru Trim.al III lea.pdf
HCL nr.092 - Analiza contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pentru Trim.II 2016.pdf
HCL nr.091 - Aprob. inchidere temporare, intre 25.07-14.08.2016, a Compartimentelor Neonatologie si Pediatrie din cadrul Spitalului Orasenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.090 - Aprobarea trecerii cu titlu gratuit a drum. forest. Bogdaneasa si Piciorul Inalt din dom. public al statului si adm. RNP ROMSILVA, in dom.public al Or. G. Humorului si adm. C.L. G.H.pdf
HCL nr.089 - Aprobarea platii contributiei proprii reprez. cotizatie aferenta Orasului Gura Humorului, pentru 2016, in scopul implementarii plan de Dezv. Locala GAL Confluente Nordice.pdf
HCL nr.088 - Scoatere circuit agricol 19800 mp, extravilan Gura Humorului, in vederea realizarii investitiei in Proiectul OAZA.pdf
HCL nr.087 - Amanarea desfasurarii Festivalului International UMOR LA GURA HUMORULUI si a ZILELOR HUMORULUI - 2016.pdf
HCL nr.086 - Alegerea presedintelui de sedinta al CL Gura Humorului pentru iunie, iulie, august 2016.pdf
HCL nr.085 - Constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.pdf
HCL nr.084 - Privind alegerea viceprimarului Consiliului Local.pdf
HCL nr.083 - Privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf
HCL nr.082 - Privind constituirea Consiliului Local.pdf
HCL nr.081 - Privind validarea mandatelor consilierilor.pdf
HCL nr.080 - Alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor.pdf
HCL nr.079 - Decontarea chelt. de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu program prelungit Casuta Piticilor, 2016.pdf
HCL nr.078 - Decontarea chelt. de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu program normal Lumea Copilariei, aprilie 2016.pdf
HCL nr.077 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Colegiului Alexandru cel Bun pentru luna aprilie.pdf
HCL nr.076 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Teodor Balan pentru luna aprilie.pdf
HCL nr.075 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Petru Comarnescu pentru luna aprilie.pdf
HCL nr.074 - Decontarea cheltuielilor de deplasare cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale nr.1 pentru luna aprilie 2016.pdf
HCL nr.073 - Aprobarea vanzarii a suprafetei de 667 m.p. teren situat ]n Gura Humorului, str.Nicolae Balcescu, nr.25, catre Varga Gheorghe.pdf
HCL nr.072 - Aprobarea participarii Orasului Gura Humorului ca membru in cadrul ASOCIATIEI PENTRU TURISM-BUCOVINA.pdf
HCL nr.071 - Aprobarea tarifelor speciale la Piscina Acoperita Arinis, Bazine Exterioare Arinis, Telescaun Soimul.pdf
HCL nr.070 - Aprobarea MANUALULUI DE OPERARE A PLATFORMEI DE DEPOZITARE SI MANAGEMENT A GUNOIULUI DE GRAJD.pdf
HCL nr.069 - Completarea H.C.L. nr. 14 din 2016 pentru aprobarea numarului de burse.pdf
HCL nr.068 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pentru Trimestrul II al anului 2016.pdf
HCL nr.067 - Analiza contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pentru Trimestrul I al anului 2016.pdf
HCL nr.066 - Modificarea si completarea HCL nr.51-1997 privind faptele ce constituie contraventii.pdf
HCL nr.065 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice - Gradinita CASUTA PITICILOR - Martie 2016.pdf
HCL nr.064 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice - Gradinita LUMEA COPILARIEI - Martie 2016.pdf
HCL nr.063 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice - Colegiul Alexandru cel Bun - Martie 2016.pdf
HCL nr.062 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice - Scoala Gimnaziala Teodor Balan - Martie 2016.pdf
HCL nr.061 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice - Scoala Gimnaziala Petru Comarnescu - Martie 2016.pdf
HCL nr.060 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice - Scoala Gimnaziala NR.1 - Martie 2016.pdf
HCL nr.059 - Atestare bunuri imobile care apartin de domeniul privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.058 - Alegerea presedintelui de sedinta al CL pentru lunile nai si iunie 2016.pdf
HCL nr.057 - Imputernicirea Primarului in scopul desemnarii unui reprezentant in consiliul de administratie al SC Casa de Bucovina Club de Munte SA.pdf
HCL nr.056 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice - Gradinita CASUTA PITICILOR - Feb 2016.pdf
HCL nr.055 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice - Gradinita LUMEA COPILARIEI - Feb 2016.pdf
HCL nr.054 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice - Colegiul Alexandru cel Bun - Feb 2016.pdf
HCL nr.053 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice - Scoala Gimnaziala Teodor Balan - Feb 2016.pdf
HCL nr.052 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice - Scoala Gimnaziala Petru Comarnescu - Feb 2016.pdf
HCL nr.051 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice - Scoala Gimnaziala NR.1 - Feb 2016.pdf
HCL nr.050 - Reziliere contract concesiune 5428-09.08.2012 - Horga Florin Ionut.pdf
HCL nr.049 - Aprobare vanzare teren 315mp SC CASA DESIGN SRL.pdf
HCL nr.048 - Atestarea unor bunuri imobile la domeniul public Gura Humorului.pdf
HCL nr.047 - Atestare bunuri imobile - domeniu privat Gura Humorului.pdf
HCL nr.046 - Vanzare prin negociere directa MULTICONSULT IPURL (lichidator judiciar a SC ALFACONS SA).pdf
HCL nr.045 - Modificarea HCL nr.117-2015 - Aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare.pdf
HCL nr.044 - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gura humorului pentru luna aprilie 2016.pdf
HCL nr.043 - Aprobarea planului de ordine, siguranta publica si paza al Politiei locale 2016.pdf
HCL nr.042 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din cadrul Gradinitei cu Program Prelungit CASUTA PITICILOR.pdf
HCL nr.041 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din cadrul Gradinitei cu Program Normal LUMEA COPILARIEI.pdf
HCL nr.040 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din cadrul Colegiului Alexandru cel Bun.pdf
HCL nr.039 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din cadrul Sc.Gimnaziale Teodor Balan.pdf
HCL nr.038 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din cadrul Sc.Gimnaziale Petru Comarnescu.pdf
HCL nr.037 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din cadrul Sc.Gimnaziale Nr.1.pdf
HCL nr.036 - Aprobarea Regulamentului de organizare, functionare si autorizare a activitatii de transport in regim de taxi si regim de inchiriere.pdf
HCL nr.035 - Aprobarea tarifelor practicate in parcarile cu autotaxare, precum si a tarifelor pentru folosirea toaletelor publice.pdf
HCL nr.034 - Aprobarea vanzarii, prin licitatie publica, a unei cantitati de masa lemnoasa din Padurea orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.033 - Aprobarea metodologiei de calcul fundamentata de Ocolul Silvic Bucovina Campulung Moldovenesc, pentru aprobarea pretului de referinta.pdf
HCL nr.032 - Aprobarea modelului de invitatie si de declaratie necesare pentru inscrierea datelor in registru agricol.pdf
HCL nr.031 - Scoaterea din circuitul agricol a suprafetei de 16544mp(fosta pasune actualmente neproductiv), situat in extravilan oras Gura Humorului, la locul numit Lunca Boilor.pdf
HCL nr.030 - Intentia concesionarii, cu respectarea dreptului de preemptiune, a unei parcele de teren inchiriat, in suprafata de 667mp.pdf
HCL nr.029 - Atestarea bunurilor imobile care apartin domeniului privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.028 - Aprobarea Devizului General, a cheltuielilor eligibile si a cheltuielilor neeligibile necesare realizarii obiectivului de investitii Realizarea Centrului Cultural Multifunctional.pdf
HCL nr.027 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului de investitii avand ca obiect Realizarea Centrului Cultural Multifunctional.pdf
HCL nr.026 - Aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Investitii (D.A.L.I.) necesare obiectivului de investitii Realizarea Centrului Cultural Multifunctional.pdf
HCL nr.025 - Scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice aflate in stare de insolvabilitate.pdf
HCL nr.024 - Rectificarea buigetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pentru Trimestrul I al anului 2016.pdf
HCL nr.023 - Aprobarea modalitatii de identificare a beneficiarilor, modalitatea de solutionare a situatiilor identificate, precum si procedura de acordare a tichetelor sociale pt.gradinita.pdf
HCL nr.022 - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gura Humorului pentrulunile februarie si martie 2016.pdf
HCL nr.021 - Aprobarea accesului gratuit pe Partia de schi Soimul I si Partia de schi pentru incepatori Soimul II.pdf
HCL nr.020 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu program prelungit Casuta Piticilor.pdf
HCL nr.019 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu program normal Lumea Copilariei.pdf
HCL nr.018 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Colegiului Alexandru cel Bun.pdf
HCL nr.017 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Teodor Balan.pdf
HCL nr.016 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Petru Comarnescu.pdf
HCL nr.015 - Decontarea cheltuielilor de deplasare cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale nr.1.pdf
HCL nr.014 - Aprobarea numarului de burse si cuantumul unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat apartinand Colegiului Alexandru cel Bun.pdf
HCL nr.013 - Aprobarea numarului de burse si cuantumul unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat apartinand Sc.Gimnaziale Teodor Balan.pdf
HCL nr.012 - Aprobarea numarului de burse si cuantumul unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat apartinand Sc.Gimnaziale Petru Comarnescu.pdf
HCL nr.011 - Aprobarea numarului de burse si cuantumul unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat apartinand Sc.Gimnaziale Nr.1.pdf
HCL nr.010 - Aprobarea retelei scolare de pe raza orasului Gura Humorului a unitatilor de invatamant.pdf
HCL nr.009 - Privind prelungirea perioadei incredintarii in folosinta gratuita catre Clubul Pensionarilor a suprafetei de 18,80m.p.pdf
HCL nr.008 - Atestarea bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.007 - Completare HCL nr.1 din 2014, in sensul aprobarii tarifelor pentru instruire schi ce se vor practica pentru partiile de schi.pdf
HCL nr.006 - Aprobarea incheierii unor contracte de prestari servicii juridice si de executare silita pentru anul 2016.pdf
HCL nr.005 - Aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi executate de catre beneficiarii Legii nr.416din2001.pdf
HCL nr.004 - Modificarea Statului de functii al Spitalului Orasenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.003 - Aprobarea bugetului local al Orasului Gura Humorului pentru anul 2016.pdf
HCL nr.002 - Aprobarea Indicatorilor tehnico-economici.pdf
HCL nr.001 - Aprobarea acoperirii definitive a deficitului anului 2015.pdf
HCL nr.152 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu program prelungit Casuta Piticilor.pdf
HCL nr.151 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu program normal Lumea Copilariei.pdf
HCL nr.150 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Colegiului Alexandru cel Bun.pdf
HCL nr.149 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Teodor Balan.pdf
HCL nr.148 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Petru Comarnescu.pdf
HCL nr.147 - Decontarea cheltuielilor de deplasare cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale nr.1.pdf
HCL nr.146 - Aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei parcele de teren.pdf
HCL nr.145 - Intentia vanzarii, cu respectarea dreptului de preemptiune.pdf
HCL nr.144 - Atestare bunuri imobile care apartin domeniului privat al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.143 - Atribuirea numelui maestrului Radu Dionisie BERCEA, Salii de expozitie nr.2 a Casei de Cultura.pdf
HCL nr.142 - Atribuirea in memoriam, a numelui maestrului George Gavrilean, Salii de expozitie nr.1 a Casei de Cultura.pdf
HCL nr.141 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pentru Trimestrul alIV-lea,2015.pdf
HCL nr.140 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Gura Humorului pt.trimestrul al IV-lea, anul 2015.pdf
HCL nr.139 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pentru trimestrul al-IV-lea, anul 2015.pdf
HCL nr.138 - Atribuire denumirii de PIATA STEFAN CEL MARE SI SFANT a suprafetei pietonale si pentru parcare autoturisme.pdf
HCL nr.137 - Primirea de noi membrii în Asociația Județeană de Apă și Canalizare Suceava și retragerea unor membrii.pdf
HCL nr.136 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Grădiniţei cu program prelungit Căsuţa Piticilor.pdf
HCL nr.135 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Grădiniţei cu program normal Lumea Copilăriei.pdf
HCL nr.134 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Colegiului Alexandru cel Bun.pdf
HCL nr.133 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Teodor Balan.pdf
HCL nr.132 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Petru Comărnescu.pdf
HCL nr.131 - Decontarea cheltuielilor de deplasare cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale nr.1.pdf
HCL nr.130 - Rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Gura Humorului pentru Trimestrul al IV-lea, anul 2015.pdf
HCL nr.129 - Rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Gura Humorului pt.trimestrul al IV-lea. anul 2015.pdf
HCL nr.128 - Aprobarea bugetului necesar în vederea desfășurării manifestărilor prilejuite de aniversarea a 525 de ani de atestare documentară a orașului Gura Humorului în perioada 26-28 noiembrie 2015.pdf
HCL nr.127 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Grădiniţei cu program prelungit Căsuţa Piticilor.pdf
HCL nr.126 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Grădiniţei cu program normal Lumea Copilăriei.pdf
HCL nr.125 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Colegiului Alexandru cel Bun.pdf
HCL nr.124 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Teodor Balan.pdf
HCL nr.123 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Petru Comărnescu.pdf
HCL nr.122 - Decontarea cheltuielilor de deplasare cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale nr.1.pdf
HCL nr.121 - Intenția concesionării, cu respectarea dreptului de preempțiune, a unui nr. de 2 parcele de teren închiriat, aferente unor spații comerciale, teren aparținând domeniului privat al orașului Gura Humorului.pdf
HCL nr.120 - Intenția vânzării, cu respectarea dreptuluide preempțiune, a unui nr.de 3 parcele de teren concesionat, aferente unor spații comerciale, teren aparținând domeniului privat.pdf
HCL nr.119 - Atestarea bunurilor imobile care apartin domeniului privat al Orașului Gura Humorului.pdf
HCL nr.118 - Aprobarea înființării Serviciului public local de administrare și exploatare a parcărilor publice de pe raza orașului Gura Humorului, a Regulamentului de organizare și funcționare.pdf
HCL nr.117 - Aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pt.condiții periculoase sau vătamătoare aade muncă personalului din cadrul Primăriei Gura Humorului.pdf
HCL nr.116 - Privind nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016.pdf
HCL nr.115 - Pentru revocare.pdf
HCL nr.114 - Pentru aprobarea modificării Actului constitutiv a S.C.EDIL HUMOR S.R.L. cu privire la cesiune părţi sociale şi schimbare sediu social.pdf
HCL nr.113 - Aprobarea Regulamentului de organizare şi Funcţionare al Spitalului Orăţenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.112 - Nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Cmisiile de evaluare şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.) ale unităţilor de învăţământ pt. 2015-2016.pdf
HCL nr.111 - Nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local de Administraţie ale unitţilor de învăţământ pt. 2015-2016.pdf
HCL nr.110 - Aprobarea acordării reducerii de 50% la biletele de intrare la Piscina acoperită din cadrul Complexului de Agrement Ariniş pt. deţinătorii de cupoane.pdf
HCL nr.109 - Rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Oraşului pt.trimestrul al III-lea 2015.pdf
HCL nr.108 - Analiza contului de execuţie al bugetului local de venituri şi cheltuieli la 30.09.2015.pdf
HCL nr.107 - Aprobarea reţelei şcolare de pe raza Oraşului Gura Humorului 2015-2016.pdf
HCL nr.106 - Atestarea bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al oraşului Gura Humorului.pdf
HCL nr.105 - Aprobarea finanţării unei deplasări în oraşul Sulina a olimpicilor din unităţile de învăţământ de pe raza oraşului Gura Humorului.pdf
HCL nr.104 - Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Orăşenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.103 - Aprobarea modificării Statului de funcţiuni pt. Spitalul Orăşenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.102 - Aprobarea închiderii temporare a Compartimentelor Gastroenterologie şi Neurologie din cadrul Spitalului.pdf
HCL nr.101 - Privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Oraşului Gura Humorului pentru Trimestrul al III-lea, anul 2015.pdf
HCL nr.100 - Aprobarea vânzării unei locuinţe aparţinând fondului locativ al Oraşului Gura Humorului.pdf
HCL nr.099 - Acordul Consiliului Local al oraşului în vederea încheierii unui contract de comodat pt. creare spaţii de agrement.pdf
HCL nr.098 - Atestarea bunurilor imobile care aparţin domeniului privat.pdf
HCL nr.097 - Pentru completarea HCL nr.73 din 2015 privind actualizare cuantumului chiriei spaţiilor+chioşcuri Voroneţ.pdf
HCL nr.096 - Aprobarea contractării unui serviciu de preparare şi transport a hranei pt. bolnavii internaţi în Spitalul Gura Humorului.pdf
HCL nr.095 - Rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pt. anul 2015.pdf
HCL nr.094 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Grădiniţei cu program prelungit Căsuţa Piticilor.pdf
HCL nr.093 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Grădiniţei cu program normal Lumea Copilăriei.pdf
HCL nr.092 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Colegiului Alexandru cel Bun.pdf
HCL nr.091 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Teodor Balan.pdf
HCL nr.090 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Petru Comărnescu.pdf
HCL nr.089 - Decontarea cheltuielilor de deplasare cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale nr.1.pdf
HCL nr.088 - Revocarea HCL nr 59 din 2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi al Raportului de evaluare.pdf
HCL nr.087 - Completarea preambulului HCL nr.51 privind aprobarea încheierii unor contracte prestări juridice şi executare silită 2015.pdf
HCL nr.086 - Mandatarea reprezentantului Oraşului în Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară (AJAC Suceava).pdf
HCL nr.085 - Desemnarea persoanelor care pot înlocui reprezentantul Oraşului în Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară AJAC Suceava.pdf
HCL nr.084 - Aprobarea acordării de stimulente celor 31 de cupluri care împlinesc 50 de ani de căsnicie şi pt. olimpicii unităţilor de învăţământ.pdf
HCL nr.083 - Atribuirea în memoriam, a numelui maestrului Radu Dionisie Bercea, Sălii de expoziţie nr.2 Casa de Cultură.pdf
HCL nr.082 - Atribuirea in memoriam, a numelui maestrului George Gavrilean, Sălii de expoziţie nr.1 Casa de Cultură.pdf
HCL nr.081 - Avizarea organizării concursului pt.ocuparea funcţiei vacante de medic şef al Secţiei Interne din cadrul Spitalului Orăşenesc.pdf
HCL nr.080 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Grădiniţei cu program prelungit Căsuţa Piticilor.pdf
HCL nr.079 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Grădiniţei cu program normal Lumea Copilăriei.pdf
HCL nr.078 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Colegiului Alexandru cel Bun.pdf
HCL nr.077 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Teodor Balan.pdf
HCL nr.076 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Petru Comărnescu.pdf
HCL nr.075 - Decontarea cheltuielilor de deplasare cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale nr.1.pdf
HCL nr.074 - Aprobarea Regulamentului de organizare şi închiriere a locurilor din parcările de reşedinţă.pdf
HCL nr.073 - Actualizare cuantumului chiriei spaţiilor+chioşcuri Voroneţ.pdf
HCL nr.072 - Vânzarea cu respectarea dreptului de preempţiune pt. Cauc Florentin şi Cauc Angelica, a suprafeţei de 129m.p.pdf
HCL nr.071 - Concesionarea prin încredinţare directăcătre Bodnariuc Gheorghe suprafaţă de 95m.p.pdf
HCL nr.070 - Concesionarea prin încredinţare directăcătre Bodnariuc Gheorghe suprafaţă de 195m.p.pdf
HCL nr.069 - Atestarea bunurilor imobile care aparţin domeniului privat.pdf
HCL nr.068 - Modificarea şi completarea HCL nr.51din1997.pdf
HCL nr.067 - Aprobarea acordului nr.5953 din 2015 şi a plăţii în rate eşalonate reprezentând obligaţii pecuniare.pdf
HCL nr.066 - Aprobarea asocierii Oraşului Gura Humorului în Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Confluienţe Nordice.pdf
HCL nr.065 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Grădiniţei cu program prelungit Căsuţa Piticilor.pdf
HCL nr.064 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Grădiniţei cu program normal Lumea Copilăriei.pdf
HCL nr.063 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Colegiului Alexandru cel Bun.pdf
HCL nr.062 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Teodor Balan.pdf
HCL nr.061 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Petru Comărnescu.pdf
HCL nr.060 - Decontarea cheltuielilor de deplasare cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale nr.1.pdf
HCL nr.059 - Aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi al Raportului de evaluare, în vederea concesionării prin licitaţie publică a 37 de parcele.pdf
HCL nr.058 - Vânzarea cu respectarea dreptului de preempţiune pt. Catargiu Cristian a suprafeţei de 255m.p, concesiune şi 47 m.p, arendă.pdf
HCL nr.057 - Vânzarea cu respectarea dreptului de preempţiune pt.S.C.DIAMICO S.R.L. a suprafeţei de 296m.p..pdf
HCL nr.056 - Vânzarea cu respectarea dreptului de preempţiune pt.Croitoru Constantin şi Croitoru Doina, a suprafeţei de 22m.p.pdf
HCL nr.055 - Concesionarea prin încredinţare directă către Pupăză Marius Adrian, a suprafeţei de 140m.p.pdf
HCL nr.054 - Concesionarea prin încredinţare directă către Butnaru Emil şi Butnaru Marcela suprafaţă de 499m.p.pdf
HCL nr.053 - Atestarea bunurilor imobile care aparţin domeniului privat.pdf
HCL nr.052 - Completare HCL nr 188 din 2014 aprobare nr.de burse elevi Şc.nr.1.pdf
HCL nr.051 - Aprobarea încheierii unor contracte de prestări servicii juridice şi de executare silită pt.anul 2015.pdf
HCL nr.050 - Aprobarea Amenajamentului Pastoral pt.pajişti permanente din proprietatea privată.pdf
HCL nr.049 - Aprobarea HCL nr.89 din 2012 acordare carburanţi pt. Poliţia oraşului.pdf
HCL nr.048 - Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Orăşenesc.pdf
HCL nr.047 - Aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţiuni pt. Spitalul Orăşenesc.pdf
HCL nr.046 - Rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pt. anul2015.pdf
HCL nr.045 - Intenţia Consiliului Local de a cesiona părţile sociale din cadrul S.C. EDIL HUMOR S.R..pdf
HCL nr.044 - Lipsa intenţiei Consiliului Local de a achiziţiona părţile sociale din cadrul S.C. EDIL HUMOR S.R.L.pdf
HCL nr.043 - Atestarea bunurilor imobile care aparţin domeniului privat.pdf
HCL nr.042 - completare HCL nr.164 din 29.112014 în sensul aprobării normei de hrană pt. poliţiştii locali.pdf
HCL nr.041 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Grădiniţei cu program prelungit Căsuţa Piticilor.pdf
HCL nr.040 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Grădiniţei cu program normal Lumea Copilăriei.pdf
HCL nr.039 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Colegiului Alexandru cel Bun.pdf
HCL nr.038 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Teodor Balan.pdf
HCL nr.037 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Petru Comărnescu.pdf
HCL nr.036 - Decontarea cheltuielilor de deplasare cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale nr.1.pdf
HCL nr.035 - Rezilierea Contractului de Concesiune nr.6130 din 2000.pdf
HCL nr.034 - Atestarea bunurilor imobile care aparţin domeniului privat.pdf
HCL nr.033 - Revocare HCL nr.15 darea în folosinţă gratuită a Punctului de Informare Turistică.pdf
HCL nr.032 - Modificarea HCL nr.8 aprobarea iniţierii procedurii de licitaţie închiderea trupurilor de păşuni 2015.pdf
HCL nr.031 - Aprobarea Planului de ordine, siguranţă publică şi pază al Poliţiei Locale pentru anul 2015.pdf
HCL nr.030 - Analiza contului de execuţie al bugetului local de venituri şi cheltuieli trim.al IV-lea 2014.pdf
HCL nr.029 - Decontare naveta cadre didactice GPP Casuta piticilor, luna ian.2015.pdf
HCL nr.028 - Decontare naveta cadre didactice GPN Lumea copilariei, luna ian.2015.pdf
HCL nr.027 - Decontare naveta cadre didactice Colegiul Al.cel Bun, luna ian.2015.pdf
HCL nr.026 - Decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz. T.Balan, luna ian.2015.pdf
HCL nr.025 - Decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz. P.Comarnescu, luna ian.2015.pdf
HCL nr.024 - Decontare naveta cadre didactice Sc.Nr.1, luna ian.2015.pdf
HCL nr.023 - Concesionare incred.dir.80 mp catre Boldeanu Marian.pdf
HCL nr.022 - Atestare bunuri imobile domeniul privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.021 - Revocare HCl nr.29 din 28.02.2014.pdf
HCL nr.020 - Primire noi membri in AJAC, retragere din AJAC, imputernicire reprez.Cons.Local.pdf
HCL nr.019 - Aprobare Regulament Organizare si Functionare aparat specialitate primar.pdf
HCL nr.018 - Prelungire perioada fol. gratuita spatiu Club Pensionari.pdf
HCL nr.017 - Aprobare buget local al Orasului Gura Humorului pentru anul 2015.pdf
HCL nr.016 - Aprob.incheiere Act aditional la Contr.concesionare serviciul salubrizare.pdf
HCL nr.015 - Folosinta gratuita catre SC IPCCTV SRL a Punct Informare Turistica, promovare Statiune turistica Gura Humorului.pdf
HCL nr.014 - Decontare naveta cadre didactice GPP Casuta piticilor, luna dec.2014.pdf
HCL nr.013 - Decontare naveta cadre didactice GPN Lumea copilariei, luna dec.2014.pdf
HCL nr.012 - Decontare naveta cadre didactice Colegiul Al.cel Bun, luna dec.2014.pdf
HCL nr.011 - Decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.T.Balan, luna dec.2014.pdf
HCL nr.010 - Decontare naveta cadre didactice SC.Gimnaz. P.Comarnescu, luna dec.2014.pdf
HCL nr.009 - Decontare naveta cadre didactice SC.Nr.1, luna dec.2014.pdf
HCL nr.008 - Initiere procedura licitatie pasuni disponibile.pdf
HCL nr.007 - Vanzare 300 mp cu respectare drept preemptiune pentru Beleca Liviu si Iuliana.pdf
HCL nr.006 - Vanzare 312 mp cu respectare drept preemtiune pentru Nistor Petruta Adriana.pdf
HCL nr.005 - Concesionare incred.dir. 247 mp catre Andronic Elena.pdf
HCL nr.004 - Atestare bunuri imobile la domeniul privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.003 - Aprob.Plan anulal actiuni beneficiari Legea 416 din 2001, in anul 2015.pdf
HCL nr.002 - Inchidere temporara Comp.Chirurgie si ORL a Spitalului Orasenesc.pdf
HCL nr.001 - Aprob.scoatere suma 1063127,48 din excedent 2014 pentru plati PNDL.pdf
HCl nr.121-modificare HCL 81 din 2012, componenta Comisia nr.1 de specialitate a Consiliului Local.pdf
HCL nr.199-rectificare buget local Oras Gura Humorului pentru anul 2014.pdf
HCL nr.198-decontare naveta GPP Casuta piticilor, nov.2014.pdf
HCL nr.197-decontare naveta cadre didactice GPN Lumea copilariei, luna nov.2014.pdf
HCL nr.196-decontare naveta cadre didactice Colegiul Al.cel Bun, luna nov.2014.pdf
HCL nr.195-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz T.Balan, luna nov.2014.pdf
HCL nr.194-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.P.Comarnescu, luna nov.2014.pdf
HCL nr.193-decontare naveta cadre didactice Sc.Nr.1, luna nov.2014.pdf
HCL nr.192-respingere proiect modif.tarife stabilite prin HCL nr.163 din 2013.pdf
HCL nr.191-aprob.numar si cuantum burse elevi Colegiul Al.cel Bun, an scolar 2014-2015.pdf
HCL nr.190-aprob.numar si cuantum burse elevi Sc.gimnazT.Balan, an scolar 2014-2015.pdf
HCL nr.189-aprob.numar si cuantum burse elevi SC.Gimnaz.P.Comarnescu, an scolar 2014-2015.pdf
HCL nr.188-aprob.numar si cuantum burse elevi Sc.Nr.1, an scolar 2014-2015.pdf
HCL nr.187-decontare naveta cadre didactice GPP Casuta piticilor, luna oct.2014.pdf
HCL nr.186-decontare naveta cadre didactice GPN Lumea copilariei, luna oct 2014.pdf
HCL nr.185-decontare naveta cadre didactice Colegiul Al.cel Bun, luna oct.2014.pdf
HCL nr.184-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.T.Balan, luna oct.2014.pdf
HCL nr.183-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.P.Comarnescu, luna oct.2014.pdf
HCL nr.182-decontare naveta cadre didactice Sc.Nr.1, luna oct.2014.pdf
HCL nr.181-vanzare cu respectare drept preemptiune pentru SC FARES IMPORT EXPORT, 130 mp, 146mp, 29mp, str.Pajistei.pdf
HCL nr.180-vanzare cu respectare drept de preemptiune pentru SC FARES IMPORT EXPORT, 27 mp, Bdul Bucovina.pdf
HCL nr.179-vanzare cu respectare drept preemptiune pentru IF SPINU Dlorin Dorin, 19 mp, Bdul Bucovina.pdf
HCL nr.178-vanzare cu respectare drept preemptiune pentru Zancu Daniela, 300 mp, str.Sulina.pdf
HCL nr.177-vanzare cu respectare drept.preemptiune pentru Tataru George, 82 mp, str.Digului.pdf
HCL nr.176-concesionare ncred.dir. 29 mp, catre Dobrea Chirila.pdf
HCL nr.175-concesionare incred.dir. 24 mp, catre Burghianu Mihai.pdf
HCL nr.174-concesionare incred.dir. 21 mp, catre Preluca Gheorghe.pdf
HCL nr.173-concesionare incred.dir. 19 mp, catre Ispasoiu Dorel.pdf
HCL nr.172-concesionare incred.dir. 487 mp, catre Cioltan Ghiocel.pdf
HCL nr.171-concesionare prin licitatie publica 2 parcele, str.Mrea Humorului.pdf
HCL nr.170-concesionare prin licitatie publica 7 parcele str. Moldovei.pdf
HCL nr.169-aprob.modif.HCL nr.94 din 2008.pdf
HCL nr.168-atestare bunuri imobile ce apartin dom.privat Oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.167-stabilire impozite si taxe pentru anul 2015.pdf
HCL nr.166-scoatere din evidenta a pers.fizice aflate in stare de insolvabilitate.pdf
HCL nr.165-reactualizare zonare Oras Gura HUmorului in vederea stabilirii impozite si taxe.pdf
HCL nr.164-acordare norma de hrana Politia Locala Gura Humorului.pdf
HCL nr.163-modif. Stat functii Spitalul orasenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.162-modif. Stat functii aparat specialitate al Primarului orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.161-rectificare buget venituri si cheltuieli.pdf
HCL nr.160-rectificare buget local Oras Gura Humorului pentru anul 2014.pdf
HCL nr.159-aprob.cofinantare chelt.eligibile obiectiv Reabilitare strazi in Orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.158-decontare naveta cadre didactice Colegiul Al.cel Bun, luna sept.2014.pdf
HCL nr.157-aprob.folosinta gratuita 10 lampi ilum.public catre CSEI Sf.Andrei.pdf
HCL nr.156-aprob.valorificare lampi iluminat public, demontate in urma proiect Modernizare sist.iluminat public.pdf
HCL nr.155-decontare naveta cadre didactice GPP Casuta piticilor, luna sept.2014.pdf
HCL nr.154-decontare naveta cadre didactice GPN Lumea copilariei, luna sept.2014.pdf
HCL nr.153-decontare naveta cadre didactice Colegiul Al.cel Bun, luna aug.2014.pdf
HCL nr.152-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.T.Balan, luna sept.2014.pdf
HCL nr.151-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.P.Comarnescu, luna sept.2014.pdf
HCL nr.150-decontare naveta cadre didactice Sc.Nr.1, luna sept.2014.pdf
HCL nr.149-nominaliz.reprez.Consiliul Local in Consilii de admininistratie si CEAC unit.invat.prescolar.pdf
HCL nr.148-atestare bunuri imobile ce apartin dom.privat Oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.147-modiif. Stat functii aparat specialitate al primarului si institutii subordonate.pdf
HCL nr.146-rectificare buget local Oras Gura Humorului pentru anul 2014.pdf
HCL nr.145-analiza cont executie buget local Trim.III an 2014.pdf
HCL nr.144-aprob.P.T. si Deviz General Extindere instalatie zapada artificiala Partia Soimul II.pdf
HCL nr.143-aprob.indicatori tehn.ec. Reabilitare str.S.Cobilanschi si A.Vlaicu.pdf
HCL nr.142-aprob.Deviz General, cheltuieli eligibile si neeligibile Reabilitare str.S.Cobilanschi si A.Vlaicu.pdf
HCL nr.141-aprobare DALI REabilitare str.S.Cobilanschi, A.Vlaicu.pdf
HCL nr.140-aprob.indicatori tehn.ec. Reabilitare strazi in oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.139-aprob.Deviz.General, chelt.eligibile si neeligibile Reabilitare strazi oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.138-aprob.DALI Reabilitare strazi oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.137-aprob.indicatori tehn.ec. Contr. subsecvent 2, Reabilitare strazi oras Gura Humorului, Etapa I.pdf
HCL nr.136-aprob.Deviz General, chelt.eligibile si neeligibile Reabilitare strazi Gura Humorului, Contr.subsecvent 2.pdf
HCL nr.135-aprob.DALI Reabilitare strazi in orasul Gura Humorului, Contr.subsecvent 2.pdf
HCL nr.134-aprob.folosinta gratuita a unui autoturism catre Spitalul Orasenesc.pdf
HCL nr.133-aprob.incheiere contract consultanta juridica in dosar nr.455.237.2013.pdf
HCL nr.132- aprob.atribuire folosinta gratuita 500 mp catre Asoc.Romilor Crestini Maranata.pdf
HCL nr.131-vanzare cu respectare drept preemptiune pentru Macarescu Vasile, 300 mp.pdf
HCL nr.130-vanzare cu respect.drept preemptiune pentru Varga Cezar, 576 mp.pdf
HCL nr.129-concesionare incred.dir. 590mp, catre Ciurla Gheorghe.pdf
HCL nr.128-concesionare incred.dir. 40 mp, catre Robu Dumitru.pdf
HCL nr.127-atestare bunuri imobile ce apartin dom.privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.126-constituire Comisie locala avizare cereri adunari publice.pdf
HCL nr.125-aprob.inchidere temporara Comp.Neonatologie si Pediatrie Spital Orasenesc.pdf
HCL nr.124-modif.Stat functii aparat de specialitatea al primarului si institutii subordonate.pdf
HCL nr.123-nominalizare reprez.Consilul Local in Cons.Admin. si CEAC a unitati invat.Gura Humorului.pdf
HCL nr.122-modif.HCL nr.113 din 2012, reprezentanti Consiliul Local in Cons.Administratie Spital Orasenesc.pdf
HCL nr.120-validare mandat consilier local Cazacu Emilian.pdf
HCL nr.119-aprob.PUZ sistematizare zona str. Viitorului.pdf
HCL nr.118-decontare naveta cadre didactice GPP Casuta piticilor, luna iunie 2014.pdf
HCL nr.117-decontare naveta cadre didactice GPN Lumea copilariei, iunie 2014.pdf
HCL nr.116-decontare naveta cadre didactice Colegiul Al.cel Bun, luna iunie 2014.pdf
HCL nr.115-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.T.Balan, luna iunie 2014.pdf
HCL nr.114-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.P.Comarnescu, luna iunie 2014.pdf
HCL nr.113-decontare naveta cadre didactice Sc.Nr.1, luna iunie 2014.pdf
HCL nr.112-reziliere Contract concesiune nr.9765 din 2007, titular Lucaci Mircea.pdf
HCL nr.111-aprob.incheiere Act aditional la Contract 1582 din 2011.pdf
HCL nr.110-atribuire folosinta gratuita a 35 mp, catre Parohia Sf.Mihai si Gavriil Gura Humorului.pdf
HCL nr.109-atestare bunuri imobile ce apartin dom.privat ala orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.108-modificare Stat functii aparat de specialitate al primarului si al institutiilor subordonate.pdf
HCL nr.107-rectificare buget local oras Gura Humorului pentru anul 2014.pdf
HCL nr.106-constatare incetare de drept mandat consilier local , Simerea Stelian, prin demisie.pdf
HCL nr.105-aprob.DEviz general, chelt.eligibile si neeligibile Reabilitare strazi oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.104-aprob.Indicatori tehn.ec. pentru Contr.subsecvent 1, Reabilitare strazi in Oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.103-aprob. DALI, indicatori tehn-ec. si Deviz gen actualizat , REabilitare strazi in Oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.102-modificare tarife inchiriere spatii Centrul pentru Cultura Gura Humorului.pdf
HCL nr.101-atestare bunuri imobile ce apartin dom.privat Oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.100-desemnare reprez. Consilul Local in comisia de solutionare contestatii concurs manager Spital Orasenesc.pdf
HCL nr.099-modificare Stat functii al aparatului de specialitate al primarului si instit.subordonate.pdf
HCL nr.098-rectificare buget local Oras Gura Humorului pentru anul 2014.pdf
HCL nr.097-analiza cont executie buget local pentru Trim.II 2014.pdf
HCL nr.096-aprob.Documentatie tehnica pentru Lucrari reparare drumuri oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.095-aprob.incheiere Act aditional la contract nr.4984 din 2010.pdf
HCL nr.094-aprob.stabilire zona desfasurare activitate picnic Oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.093-atesatarea bunurilor imobile ce apartin dom.privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.092-rectificare buget local Oras Gura Humorului pentru anul 2014.pdf
HCL nr.091-decontare naveta cadre didactice GPP Casuta piticilor, mai 2014.pdf
HCL nr.090-decontare naveta cadre didactice GPN Lumea copilariei, luna mai 2014.pdf
HCL nr.089-decontare naveta cadre didactice Colegiul Al.cel Bun, luna mai 2014.pdf
HCL nr.088-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.T.Balan, luna mai 2014.pdf
HCL nr.087-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz. P.Comarnescu, luna mai 2014.pdf
HCL nr.086-decontare naveta cadre didactice Sc.Nr.1, luna mai 2014.pdf
HCL nr.085-aprob.schimb terenuri intre Orasul Gura Humorului si Oanea Marcel si Nadia.pdf
HCL nr.084-concesionare incred.dir. 40 mp, catre SC ACHAIA SERV COM SRL.pdf
HCL nr.083-concesionare 24 parcele, str. Pajistei, pentru construire magazii.pdf
HCL nr.082-atestare bunuri imobile ce apratin dom.privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.081-aprob.Plan anual actiuni pentru anul 2014,beneficiari Legea 416 din 2001.pdf
HCL nr.080-deconatre naveta cadre didactice GPP Casuta piticilor, luna apr.2014.pdf
HCL nr.079-decontare naveta cadre didactice GPN Lumea copilariei, luna apr.2014.pdf
HCL nr.078-decontare naveta cadre didactice Colegiul Al.cel Bun, luna apr.2014.pdf
HCL nr.077-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.T.Balan, luna apr.2014.pdf
HCL nr.076-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.P.Comarnescu, luna apr.2014.pdf
HCL nr.075-decontare naveta cadre didactice Sc.Nr.1, luna apr.2014.pdf
HCL nr.074-atestare bunuri imobile ce apartin dom.privat al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.073-aprob.consum lunar carburant pentru auto, masini, utilaje unit.subordonate Primariei GH.pdf
HCL nr.072-aprob.consum lunar carburanti pentru auto ce apartin autorit.executive.pdf
HCL nr.071-aprob.inchidere temporara Comp.Gastro si Neurologie a Spitalului Orasenesc.pdf
HCL nr.070-modif.Stat functii a DSP Gura Humorului.pdf
HCL nr.069-aprob.tranformare posturi si modif.Stat functii aparat spec.al primarului.pdf
HCL nr.068-aprob. particip. Concurs ,,Floare de Bucovina,,.pdf
HCL nr.067-decontare naveta cadre didactice GPP Casuta Piticilor, luna martie 2014.pdf
HCL nr.066-decontare naveta cadre didactice GPN Lumea Copilariei, luna martie 2014.pdf
HCL nr.065-decontare naveta cadre didactice Colegiul Al.cel Bun, luna martie 2014.pdf
HCL nr.064-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.T.Balan, luna martie 2014.pdf
HCL nr.063-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz. P.Comarnescu, luna martie 2014.pdf
HCL nr.062-decontare naveta cadre didactice Sc.Nr.1, luna martie 2014.pdf
HCL nr.061-rectificare buget local oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.060-analiza cont executie trim.I - 2014.pdf
HCL nr.059-atribuire spatiu Mrea Voronet.pdf
HCL nr.058-licitatie inchiriere 5 spatii Voronet.pdf
HCL nr.057-aprob.PT, DG si Buget revizuite pentr Proiect Accese si parcari.pdf
HCL nr.056-decontare naveta cadre didactice GPP Casuta piticilor, luna feb.2014.pdf
HCL nr.055-decontare naveta cadre didactice GPN Lumea copilariei, luna feb.2014.pdf
HCL nr.054-decontare naveta cadre didactice Colegiul Al.cel Bun, luna feb.2014.pdf
HCL nr.053-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.T.Balan, luna feb.2014.pdf
HCL nr.052-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.P.Comarnescu, luna feb.2014.pdf
HCL nr.051-decontare naveta cadre didactice Sc.Nr.1, luna feb.2014.pdf
HCL nr.050-aprob.PUD si Rap.eval. concesionare 37 parcele str.Oborului.pdf
HCL nr.049-concesionare prin licitatie publica 315 mp, str.Garii.pdf
HCL nr.048-atestare bunuri imobile ce aprtini dom.privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.047-aprob.Proiect Amenajare Muzeu , parteneriat Colegiul Al.cel Bun, buget si cheltuieli proiect.pdf
HCL nr.046-aprob.Expertiza Tehnica, DALI, Deviz.Gen si Indicatori Proiect Amenajare Muzeu.pdf
HCL nr.045-revocare HCL nr.25,26 si 27 din 2014.pdf
HCL nr.044-aprob.Stat de functii aparat specialitate al primarului orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.043-aprob.Organigrama si Stat functii Spitalul Orasenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.041-aprob.scutire plata chirie 2 luni, spatii de la baza Partie de schi.pdf
HCL nr.040-modificare si completare HCL nr.83 din 2011.pdf
HCL nr.039-initiere procedura licitatie inchiriere trupuri pasuni disponibile pentru anul 2014.pdf
HCL nr.038-schimbare denumire din Contract arenda in Contract inchiriere pasuni.pdf
HCL nr.037-vanzare incred.dir. 410 mp, catre Rusu Vasile.pdf
HCL nr.036-concesionare incred.dir. 192 mp, catre Lucasevici Gheorghita si Mihaela.pdf
HCL nr.035-concesionare incred.dir. 192 mp, catre Lucasevici Ionut si Sinziana.pdf
HCL nr.034-concesionare incred.dir. 7 mp, catre IF Spinu Florin.pdf
HCL nr.033-concesionare incred.dir. 10 mp, catre SC FARES IMPEX SRL.pdf
HCL nr.032-vanzare incred.dir. 9,31 mp, catre CMI Pancescu Liliana.pdf
HCL nr.031-vanzare incred. dir. 15 mp, catre Negrea Vasile.pdf
HCL nr.030-vanzare incred.dir. 475 mp, catre Cocev Oleg.pdf
HCL nr.029-vanzare incred.dir.25 mp, catre SC AUTOELYS SRL.pdf
HCL nr.028-atestare bunuri imobile ce apratin dom.privat oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.027-aprob.Expertiza Tehnica si DALI, reabilitare cladiri Calin si Raluca.pdf
HCL nr.026-aprob.realizare investitie reabilitare claridi Calin si Raluca, proiect Centru recreere tineri etnie rroma.pdf
HCL nr.025-aprob.utilizare gratuita cladiri Calin si Raluca, proiect Centru recreere tinei etnie rroma.pdf
HCL nr.024-decontare naveta cadre didactice GPP Casuta piticilor.pdf
HCL nr.023-decontare naveta cadre didactice GPN Lumea copilariei, luna ian.2014.pdf
HCL nr.022-decontare naveta cadre didactice Colegiul Al.cel Bun, luna ian.2014.pdf
HCL nr.021-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.T.Balan, luna ian.2014.pdf
HCL nr.020-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.P.Comarnescu, luna ian.2014.pdf
HCL nr.019-decontare naveta cadre didactice Sc.Nr.1, luna ian.2014.pdf
HCL nr.018-denumiri strazi noi, schimbare denumiri a unor strazi, Nomenclator stradal Oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.017-aprob.casare si valorificare bunuri CT Marly si Combinat Minier.pdf
HCL nr.016-modif. si completare HCL 185 din 2013 structura oragnizatoria Spital Orasenesc.pdf
HCL nr.015-aprob.folosinta gratuita spatiu pentru desfas.activ. Clubul Pensionarilor.pdf
HCL nr.014-aprob.Regulament functionare Club Pensionari Gura Humorului.pdf
HCL nr.013-atestare bunuri imobila ce apartin dom.privat Oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.012-decontare naveta cadre didactice GPN Lumea copilariei, luna dec.2013.pdf
HCL nr.011-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz. T.Balan, luna dec.2013.pdf
HCL nr.010-decontare naveta cadre didactice Sc.Nr.1, luna dec.2013.pdf
HCL nr.009-aprobare buget loac Oras Gura Humorului pentru anul 2014.pdf
HCL nr.008-decontare naveta cadre didactice GPN Lumea copilariei, luna nov.2013.pdf
HCL nr.007-decontare naveta cadre didactice Colegiul Al.cel Bun, lunile nov. si dec. 2013.pdf
HCL nr.006-decontare navetacadre didactice Sc. Gimanz. T.Balan, luna nov.2013.pdf
HCL nr.005-decontare naveta cadre didactice Sc. P.Comarnescu, lunile nov. si dec. 2013.pdf
HCL nr.004-decontare naveta cadre didactice Sc. Nr.1, luna nov. 2013.pdf
HCL nr.003-aprobare Stat functii Primaria Gura Humorului.pdf
HCL nr.002-fond premiere evenimente 2014.pdf
HCL nr.001-tarife Complex Arinis, Partia I si II.pdf